Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av fiskeoppdrett i Torsnes
Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for å bygga eit landbasert oppdrettsanlegg ifjellhallar med to innkøyringar, samt kaianlegg i Plommevika. Det skal etablerast fjellhall med oppdrett og tilhøyrande teknisk anlegg for vatn og kraft. Det skal etablerasttotunnelinngangar, ein med avkøyring frå fv. 5099og ein frå kai til oppdrettsanleggeti fjellhallane. Det skal og etablerast tunnel mellom oppdrettsanlegget og Torsnes kraftverk. Massane frå fjellhall og vegtunnel vert deponert i sjø og det vert etablert kai-området med lagerbygg og småbåthamn. Isjø vert avsett til hamneområde isjø, med tilhøyrande strandsone kombinert med steinbrot/masseutak.
Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Etablering av næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter. Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Seljestad
Asplan Viak prosjekterer for vannbehandlingsanlegget. Cowi prosjekterer for høydebassengen. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for eit nytt vassverk på Seljestad. Nytt vassbehandlingsanlegg og reintvassbasseng med ny tilkomstveg og vatn- og avlaupsleidningar til hovudnett ved E134, samt ny spillvasspumpestasjon skal plasserast sør for Storelva. Ny råvasspumpestasjon skal plasserast ved eksisterande vassbehandlingsanlegg på Korlevoll, nord for der Histeinselva og Stølselva møtest. Stølselva skal vere hovudvasskjelde. Histeinselva skal verte reservevasskjelde, og det skal etablerast eit nytt vassinntak i Histeinselva, med ny vassleidning ned til ny råvasspumpestasjon.
Nybygg av infrastruktur i samband med bygging av rasvoll i Odda
Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl. Infrastruktur i samband med bygging av rasvoll; bru, vegarbeid, høgspentkabel mm.
Påbygg av leiligheter, etablering av parkeringskjeller i Odda
Påbygg på eksisterende bygg, tre etasjer med leiligheter, etablering av parkering i underetasjen. Takterrasse. Inntil 30 leiligheter. Eigedommane innanfor planområdet er: gnr/bnr 62/162, 62/230, 62/2, 62/30, 62/97, 62/115, 62/198, 62/201, 62/213, 61/22, 61/46, 61/70, 61/370, og dessutan delar av omkringliggjande gater – gnr/bnr 0/0.
Nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 20.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Etablering av skredvoll i Freim
Infrastruktur må på plass før gjennomføring av rasvoll.Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Nybygg av barnehage i Odda
Bygging av ny barnehage på Eitrheim, Odda. Skal erstatte eksisterande barnehage som er i svært dårleg forfatning. Flodbølgeproblematikk uavklart.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Nybygg av torg, vannledninger og slamavskiller i Lofthus sentrum
Utvikling av Lofthus Torg, parkanlegg i Lofthus sentrum. Samkøyring med VA-anlegg i same område.
Nybygg av hytter i Sætveit
7000 kvm oppdelt på 7 tomter skal bli solgt.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Nybygg av brannstasjon i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Fangvoll på Fv 5098 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikring på Fv 520 Ekjeskaret i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Eitreimselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 107 Urvik i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Nybygg av aktivitetspark i Odda
Skatepark/betongpark, trinn 1 av urban aktivitetspark Smelteverket. Tilleggsfinansiering kjem frå Spelemidlar og Sparebankstiftinga Hardanger.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Rassikring på Fv 550 Raustein/Eikhamrane i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m. Dimensjonen på stikkrenna bør vurderes.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for basseng i Ullensvang kommune
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for Røldal basseng, herunder varme, sanitært og bassengteknisk anlegg og nødvendige elektroelektronisk anlegg.
Arealeffektivisering i kantine i Odda
Arealeffektivisering 4.etg justisbygget. Rekruttering/behalde medarbeidarar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.