Alle planlagte byggeprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av ny E39 forbi Førde sentrum og Hallbrendslia i Sunnfjord
Kommunedelplan/konsekvensutredning vedtatt.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av gondolbane i Jølster
Formålet med planarbeidet er etablering av gondolbane i Kjøsnesfjorden mellom Lundebotn og Tverrfjellet. Planområdet gjeld del av gnr. 332 og bnr. 1, 2, 3 og 8, samt gnr 376, bnr 1, og er på kring 580 dekar. Gondolbana er føresett gjort universelt utforma med ei pendelbane med to kabinar og toppstasjon med panoramautsikt, servering og retta besøksstyring/-forvaltning av ferdselen ut frå toppstasjonen.
Oppgradering av vei og utviding av ny gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 601 Angedalsvegen i Førde, Tiltak 15 og 19Førdepakken
Prosjektet omfattar to av tiltaka i pakken, tiltak 15 og tiltak 19. Tiltak 15 strekkjer seg frå Førdehuset til Prestefossbrua (1,4 km), og tiltak 19 frå Prestefossbrua til Slåtten skule( 0,4 km). I tillegg vert vel 100 meter av gang- og sykkelvegen i Vievegen (langs høgskulen) opprusta.
Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2. Takterassar.
Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Etablering av infrastruktur og næringsområde i Førde
21/302 m.fl. Tomtområde på ca 50 mål.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Planområdet omfatter deler av eiendom g/bnr. 22/90 og hele eiendom g/bnr. 21/297. Totalt utgjør planområdet 11.2 daa. Det tilrettelegges for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av inntil 6 nye enheter fordelt på 3 blokker og 9 småhus med tilhørende infrastruktur og skjult parkeringsanlegg. Bebyggelsen skal oppføres i tun-struktur, med et sentralt, grønt gårdsrom som vil være et knutepunkt og en møteplass for beboere så vel som naboer. Prosjektet blir sertifisert iht. BREEAM NOR-standard Very Good.
Utbedring av Fylkseveg 611 i Sunnfjord
Utbygging av veg til full standard på ein strekning frå Sæla og vestover. Bygging av møteplassar.
Nybygg av brannstasjon på Hafstad i Førde
Planområdet dekkjer størsteparten av gbnr. 61/470, og 61/485, og mindre delar av 61/378 og 61/471.
Nybygg av leiligheter i Førde
Planarbeidet femnar om eigedomane med gnr. 22, bnr. 1, fnr. 12, gnr. 22, bnr. 236 og del av gnr. 21, bnr. 89 i Sunnfjord kommune. Byggetomta er på 1,4 daa.
Nybygg av bussanlegg i Førde i Sunnfjord
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 3
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av flerbolighus i Vassenden, trinn 2
Trinn 1 omfatter 7 eneboliger, selges til privatpersoner.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9. GNR/BRN: 61/10, 19, 28, 97 mfl.
Ny- alt ombygg av svømmehall ved Førdehuset
Det planlagt å bygge nytt basseng på 25 x 15,5 meter. I tillegg må ein rehabilitere dagens bassenganlegg, som består av eit 25 x 12,5 meter basseng, eit stupebasseng, ei vassklie og eit opplærings/plaskebasseng.
Vidareutvikling av skianlegg i Langhaugane
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av skianlegget med mål om å forlenge sesongen. Planen skal legge til rette for etablering av 300 – 400 parkeringsplassar, varmestove med ev. nokre få fritidsleilegheiter samt ny skiheis til Kvamsbotn med tilhøyrande nedfart.
Nybygg av eneboliger ved Kvamsfossen i Førde
Planområdet är på ca. 45 daa.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Utbedring av rv 609, Askvoll-Førde
Prosjektet ligger på marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene.
Nett på Fv 611 Redalslia I i Naustdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 720m.
Nybygg av vannkraftverk i Sunnfjord kommune
Bergselva Bygstad kraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å byggje Bergselva kraftverk i Bergselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 6,5 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar. Det er også søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Bergselva kraftverk, med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.
Nybygg av boliger i Førde
Gnr/bnr 61/41 og 61/103. Området er på 21 daa.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 3 mfl.
Infrastruktur for ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Terrenginngrep på Fv 610 Hestebeit/Geitemjølkgrova i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 220m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Vidareutvikling av skianlegg i Langhaugane
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av skianlegget med mål om å forlenge sesongen. Planen skal legge til rette for etablering av 300 – 400 parkeringsplassar, varmestove med ev. nokre få fritidsleilegheiter samt ny skiheis til Kvamsbotn med tilhøyrande nedfart.
Vidareutvikling av skianlegg i Langhaugane
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av skianlegget med mål om å forlenge sesongen. Planen skal legge til rette for etablering av 300 – 400 parkeringsplassar, varmestove med ev. nokre få fritidsleilegheiter samt ny skiheis til Kvamsbotn med tilhøyrande nedfart.
Terrenginngrep på Fv 91 Bruland i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak/nett på Fv 611 aust for Frammarsviktunnelen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Holmeset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Neset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 140 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep og nett på Fv 611 Vevringtunnelen aust Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 70 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Lauberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 422 Åmotsurene II i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 422 Åmotsurene I i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: jord, stein. 30 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på E39 Haugen i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype flom. 100m
Terrenginngrep på Fv 57 Saltkjelhammaren i Gaular
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Redalslia II i Naustdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 180m.
Terrengtiltak på Fv 609 Ulltang i Førde
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nett på Fv 57 Sagevik i Gaular
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 230m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.