Alle planlagte byggeprosjekter i Stryn

Nybygg av fritt liggende og konsentrerte boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar. 150 enheter.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m. Sørpeskred/flomskred.
Nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Tilrettelegging av næringsareal i Stryn
83,3 daa. Tilrettelegging for massetak (fjell), deretter næringsareal.
Etablering av brannstasjon i Stryn
Samlokalisering av brannstasjon og lokale for tekniske tenester og vaktmeister. Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Nybygg av hytter på Stryn
Hytteområde F005, F006 og F007. Ev. mikrohytter. F005, 7 hytter. F006, 6 hytter. F007, 12 hytter.
Utvidelse av barneskole i Stryn
Riving av en fløy på skolen.
Nybygg av fritidsbustader og leilighetsbygg på Stryn
13 tomter for frittliggjande hytter og ei tomt der ein ser føre seg inntil tre leilegheitsbygg.
Etablering av bustadfelt i Stryn kommune
Utviding av bustadfelt på Storesunde samt legge til rette for ein gjennomførbar trasé for tilkomst til området frå Fv. 5722, og plassering/arrondering av tomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Nybygg av flerbolighus på Stryn
1 bygg med parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Stryn kommune
Mellom 7-14 boenheter.
Nybygg av bru og samanhengande fortausløysing langs 60 på Utvik i Stryn
Vegbreidda blir 6,5 meter, men brua blir i alt 7,5 meter brei. Det vil bli ei sikker bru, som stettar krava til kapasitet i elva ved ein eventuell framtidig flaum. Brua er dimensjonert for å stå i mot ein 200-årsflaum. I tillegg kjem fortausløysinga, der det blir lagt opp til 2, 5 meter på austsida langs vegen.
Nybygg av barnehage i Stryn
Gnr/bnr 57/9 mfl.
Etablering av infrastruktur for nytt næringsområde i Stryn, trinn 2 mfl
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Rehabilitering av vei og ledningsnett i Stryn kommune
Masseutskifting og reasfaltering.
Rassikring på Rv 15 Bulega i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av boligområde ved Rake
4-5 eneboligtomter gjenstår. Totalt ca 27 enebolig tomter og 3 tomter med konsentrert bebyggelse for ca 15 boenheter.
Etablering av infrastruktur for nytt næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Nybygg av hytter ved camping i Stryn
118 dekar. Gnr/bnr: 73/1,9,11 og 14 samt mindre areal på 73/3.
Rassikringstiltak på Rv 15 Morkfonna i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 30m. Kuvlert.
Nybygg av vei fra Fv5722 til fram til Grendahus på Storesunde
Etablering av VA-anlegg, ca. 400 m med VA-ledninger og etablering av 6 kumgrupper. Etablering av vannledning (styrt boring) ca. 300 m. Opparbeidelse av 550 m ny veg
Etablering av varslingsanlegg på Fylkesveg 5724 Heimefonna i Stryn
Skredfaktor 5,72. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Støttemur på Fv 60 Tyvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Stryn
Infrastruktur for ca 15 hytter.
Rassikringstiltak på Fv 724 Strandafonna i Stryn
Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 723 Avura i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 60 Tryvaneset-Lovik i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is,stein. 2000m. Kostnad er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 60 Kleivane i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 390m. Kostnad er ikke beregnet.
rassikring av Fv 724 Aksnesfonn i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Vannberg i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 722 Marsåbakkane i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikring/terrengtiltak på Fv 5723 Lisle Merkingsgjølet i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 10m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytter på Stryn
Hytteområde F005, F006 og F007. Ev. mikrohytter. F005, 7 hytter. F006, 6 hytter. F007, 12 hytter.
Kloakksanering ved Strynelva i Stryn
Gjeld sanering av næring og bustad frå gbnr 57/175 ved gamlebrua til gbnr 57/86. Kloakk frå området går i dag på Stryneelva. Er etablert delvis ferdig pumpestasjon ved gbnr 57/228 som lyt ferdigstillast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.