Alle planlagte byggeprosjekter i Stord

Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Tilbygg av tredje etasje på videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2, totalt 18000 m2. BREEAM excellent.
Utvidelse av omsorgssenter på Stord
Føremålet med planen er å utvida omsorgssenteret, og legga til rette for ytterlegare 64 plassar og eit produksjonskjøkken som skal betena heile kommunen.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Oppgradering av reservenannforsyning på Stord
I Kommunedelplan for Vassforsyning er det vedteke at Stord kommune skal etablera ny reservevassforsyning i Vatnadalen, med Ravatnet som reservevasskjelde. Det skal leggjast ned 4 km med ny hovud-/reservevassleidning frå Ravatnet til eksisterande leidningsnett nede i Vatnadalen. Vidare skal det byggjast ny vasshandsamingsstasjon og høgdebasseng for 6000 m³ vatn på Lodda (om lag 1,5 km nedanfor Ravatnet). Delar av den nye vassleidninga skal leggjast i ny vegtrasé ned til Økland ("Gerdastien"). Heile veganlegget og tomta på Lodda er under regulering (inkludert forprosjekt). I tillegg skal parkeringsplassen på Økland/ Vatna utvidast. Mattilsynet har godkjent at prosjektet skal vera klart til 2030. set krav til at arbeidet skal vera utført innan utgongen av 2023, men det vert søkt om utvida løyve til utgongen av 2026. Gnr/bnr 29/22 mfl. 1. Reservevassforsyning: a. Ny inntaksleidning i Ravatnet. b. Ny vassleidning frå Ravatnet fram til nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. c. Nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. 2. Oppgradering hovudvassforsyning: a. Nytt høgdebasseng på Lodda, med avsett plass for framtidig utviding. b. Ny tilførselsleidning til høgdebassenget på Lodda frå eksisterande hovudforsyningsnett som i dag er lagt fram til Vatnadalsvegen frå Presthaug. c. Ny forsyningsleidning frå høgdebassenget på Lodda fram til eksisterande hovudforsyning ved Ådlandsvatnet.
Nybygg av bustadfelt med eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Sævarhagen, Stord
I Kommunedelplanen for Avløp er det vedteke at det skal etablerast eit nytt avløpsreinseanlegg i Sævarhagen, for reinsing av avløpsvatn for området Rommetveit/ Haga. Anlegget skal byggjast som slamavskiljaranlegg tilsvarande Skjersholmane avløpsreinseanlegg. Planlagt ferdigstilling i løpet av 2026.
Nybygg av næringsområde og kai i Stord
Areal ca. 130 daa. Detaljregulering for Sørstokken, delar av gnr/bnr 60/14 mfl. Tømmerkai.
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
Planområdet er på 15,8 daa og omfattar hovudsakleg eigedomane 38/285 (Bandadalsparken), 27/354 der det i dag er eit forretningsbygg, 27/444 og 27/537 ved SKE bygget, og 27/720 (del av Fv544/Sæ). Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for kollektivterminal og etablering av miljøgate gjennom Leirvik sentrum inkludert rundkøyring rett nord for dagens kryss til Lønningsåsen. Over kollektivterminalen kan det etablerast tre etasjar som inneheld parkering, kontor og/eller tenesteyting. På taket kan det etablerast ein park på heile eller deler av arealet. Maksimal byggjehøgde er kote +28, som er rekna i frå eit ferdig utvendig dekke på kote +8. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Utvikling av næringsområde i Stord kommune
325 daa. . Ny regulering av området inneber blant anna at det opnast for etablering av fleire næringsbygg og utviding av hamneområde i sjø.
Nytt ferjesamband mot Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Nybygg av leiligheter i Stord kommune
Hamnegata 15-19. 10-12 enheter i del 2 Søratind.
Nybygg av boliger på Stord
Gnr/bnr 40/321, 1
Rehabilitering av ledningsnett på Stord
Rehabilitering av eksisterande ledningsnett i Sætravikjo . Borehol for spillvatn frå Neshadlene avløpspumpestasjon til ny Sætravikjo avløpspumpestasjon. Avløpsvatn frå Sætravikjo pumpast via sjøleidning til ny Grunnavågen avløpsreinseanlegg.
Utskifting av deler av ledningsnett og etablering av avløpspumpestasjon på Stord
Dagens direkte utslepp av avløpsvatn i Hystadvikjo er pålagt sanert. Dette medfører at deler av leidningsnettet ved Valevegen må skiftast ut. Det skal også etablerast ny avløpspumpestasjon (eiga prosjekt) som skal pumpe spillvatnet til Djupavikjo avløpsreinseanlegg.
Utskifting av VA-anlegg på Stord
Utskifting av VA-anlegg frå Luren via Stølen mot Håklubben på Bjelland. Etablering av ny avløpspumpestasjon ved Håklubben. Prosjektet har samanheng med Båtstøo VA-prosjektet.
Ny og ombygg av fortau i Stord
Det er i dag manglande eller dårleg fortausløysing langs heile Utslettevegen. For å få på plass nytt og betre fortau, lyt trasè regulerast. Reguleringsarbeidet starta i 2024. Tiltaket ligg inne i ny revidert trafikksikringsplan.
Separering av spillvannledning og utskifting vannledning på Stord
Separering av spillvassleidning og utskifting av vassleidning i Myraskogen. Totalt kring 660 m.
Rehabilitering av VA-ledningar i Stord
Rehabilitering av hovudvassleidning, spillvatn og overvatn frå kryss ved Kårevikvegen til om lag Horneland bedehus i planlagt ny fortaustrasé. Prosjektet gjennomførast i samband med nytt fortau i Hornelandsvegen. Fortau er under regulering.
Rehabilitering av kirke på Stord
Stord kyrkjelege fellesråd utarbeida i 2020 ein tilstandsrapport for Stord kyrkje. Den viser at det er trong for eit omfattande rehabiliteringsarbeid, fem delprosjekt har ein estimert kostnad på kr 20,0 mill.Det skal i første omgang lysast ut konkurranse om utarbeiding av anbodsgrunnlag. Det er lagt opp til at rehabiliteringa vert gjennomført og finansiert som delprosjekt.Det er i planperioden lagt inn ei løyving på kr 2,0 mill. i 2022 og kr 4,0 mill. i perioden 2023-2025.
Rehabilitering og separering av over-, spill- og drikkevannsledninger på Stord
Rehabilitering og separering av overvass-, spillvass- og drikkevassleidningar i Dalen og vidare til Tysestølen for drikkevassleidninga. Leidningane leggjast ut i veg.
Sanering av VA-ledninger på Stord
Sanering av eldre leidningar i Knappane og Knappahagen, frå SID 40245 til SID 47415 og til Klingenbergvegen ved SID 29327.
Ombygg av bru i Stord
Eksisterande bru (rett nedanfor “Fjellstova”) er smal, har redusert bereevne samt at det er for liten opning til elva under brua. Tiltaket krev justering av veglina både vertikalt og horisontalt.
Ombygg av naturgressbane på Stord
Banen er eit regionsanlegg for friidrett, og den siste naturgrasbanen på Stord. Banen er svært blaut når det regner, og av den grunn lite brukt til fotball dei siste to åra. Det er planlagt at massane må skiftast ut med nye drenerande massar.
Nybygg av avløpspumpestasjon med utslippsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon med utsleppsleidning i Kviteluren for overføring av avløpsvatn til nye Sævarhagen SA i sjøleidning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.