Alle planlagte byggeprosjekter i Stad

Ny skipstunnel ved Stadlandet
Brutto tverrsnitt på tunellen er bredde 36 meter, høyde 50 meter. Seilingsbredde er 26,5 meter og seilingshøyde er 33 meter
Nybygg av næringsområde i Moldestad
Utfyllingsområde i sjø for marin og maritim næring. Ca. 30 dekar.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fylkesveg 5744 Navelsakerstranda i Eid
Skredfaktor 6,85. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Rassikringstiltak på E39 Skredestranda i Stad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg for laks på Kalneset i Vågsøy
Detaljregulering for Kalnes næringsområde har som formål å legge til rete for næringsetablering på Kalneset ved Brygga, som omfattar verksemd knytt til sjømatproduksjon, forsking og kontorsplassar for marine næringar.
Nybygg av visningssenter og turistanlegg i Moldestad
Nybygg av visningssenter og turistanlegg ved siden av stad skippstunnel i Moldefjord. ca 30 daa.
Nybygg av næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Nybygg av hyttefelt ved Høgbakkane vest, Stadlandet
70-80 enheter i hytter og firemannsboliger.
Nybygg av boligområde i Eid kommune
Gnr. 56, bnr. 6 og 56, bnr. 157
Nybygg av bustadområde på Nor
Planforslaget legg til rette for etablering av totalt 38 bueiningar. Utbygginga er foreslått som blanding av firemannsbustadar, tomannsbustadar, og einebustadar.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Nybygg av renseanlegg på Nordfjordeid
Planområdet som det vert varsla oppstart for er på 25 daa, og berører følgjande eigedommar: 43/2, 43/13, 43/14, 43/16, 43/17, 43/18, 43/37, 43/131, 43/132, 43/133, 43/134, 43/135, 43/136, 43/137, 43/138, 43/139, 43/140, 43/141, 43/142.
Nybygg av næringsområde og fleirbrukshamn i Saltasundet i Lestovika
Ca 82 daa. Lestovika - Eide, fleirbrukshamn og næringsareal – BN21. utfylling i sjø. I vidare planarbeid skal det vurderast kva type næringsaktivitet som kan eigne seg i området etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Kommunen meiner planområdet kan egne seg til ulike typar næring, til dømes næringsbebyggelse, djupvasskai/fleirbrukskai og hamneområde i sjø vest med tilhøyrande infrastruktur, småbåthavn med flytebrygge for fritidsbåtar, fiskerihamn med kai og flytebrygge for fiskebåtar (ikkje uttømande). Det er tenkt at Lestoneset skal utviklast som del av ein ny fiskerihamn for sjarkflåten i ytre delar av kommunen. Planen leggje til rette for ein ny flytebryggje og naudsynt infrastruktur og bygningar på land. Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane gnr./bnr. 261/1, 264/2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14 og 19, og gnr./bnr. 265/1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 617 i Stad
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 29.
Nybygg av deponi og framtidig næringsområde i Kjøde
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gbnr. 202/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 34, 32. Ca 133 daa. Kjøde BA01. Næringsformål og massedeponiområde (-gjenvinning). Utfylling i sjø. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsområde i Kjøde med bruk av masser som tas ut ved bygging av Stad skipstunnel. Stad kommune har i kommunedelplan for sjøareal avsett to areal for framtidig næring i Kjøde som også kan brukes som anleggs- og riggområde under bygginga av Stad skipstunnel. Stad kommune vil overta ferdig utfylt og tilrettelagte næringsareal når Kystverket har avslutta bruken i anleggsperioden. Næringsareala skal være ferdig opparbeidet innen 2 år etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Slik bruk av overskuddsmasser vil være en samfunnsmessig god bruk. Gjenbruk av massene nært skipstunnelen vil også redusere CO2-utslipp og ressursbruk, både i form av arbeidstimer og drivstoffbruk. Planen legger til rette for gjenbruk av ca. 700 000 m³ steinmasser fra Stad skipstunnel, med kort transportavtand.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde og fleirbrukshamn i Saltasundet i Lestovika
Ca 82 daa. Lestovika - Eide, fleirbrukshamn og næringsareal – BN21. utfylling i sjø. I vidare planarbeid skal det vurderast kva type næringsaktivitet som kan eigne seg i området etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Kommunen meiner planområdet kan egne seg til ulike typar næring, til dømes næringsbebyggelse, djupvasskai/fleirbrukskai og hamneområde i sjø vest med tilhøyrande infrastruktur, småbåthavn med flytebrygge for fritidsbåtar, fiskerihamn med kai og flytebrygge for fiskebåtar (ikkje uttømande). Det er tenkt at Lestoneset skal utviklast som del av ein ny fiskerihamn for sjarkflåten i ytre delar av kommunen. Planen leggje til rette for ein ny flytebryggje og naudsynt infrastruktur og bygningar på land. Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane gnr./bnr. 261/1, 264/2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14 og 19, og gnr./bnr. 265/1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Etablering av hytter, bubilparkering og badestrand m.m. på Skottneset i Stad kommune
Gbnr 280/5 og 14 m.fl. - Ca 14-15 leiligheter. - Ca 3 utleigehytter. - Betre hamn, oppgradere sjøfront mot aust. - Bubilparkering. - Leggje til rette for badestrand. - Trygg avkøyrsel til fylkesvegen.
Nybygg av molo og indre hamn ved Leikanger på Stadlandet
Utvidinga vert gjort med sikte på å regulere og opparbeide fortau langs kommunal veg gjennom Stad næringspark, for å få eit trygt gangsamband mellom hamneområde/arbeidsplassar og sentrum.
Tilrettelegging for cruisehamn i Nordfjordeid
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at cruisebåter som har anløp til Nordfjordeid kan kobles til landstrømanlegg som reduserer CO2-utslipp, støy og lokal forurensing. Det vil også bli etablert tilpassede fortøyingsarrangement. Planlagte formål er energianlegg, havn, grønnstruktur og samferdselsanlegg. Planområdet som det varsles oppstart for er ca. 116 daa, og ligger nord for dagens havnelager i Nordfjordeid. Arealet skal dekke skip og fortøyninger. Eiendommer som inngår i planavgrensningen er gnr. 45 bnr. 69 og gnr. 46 bnr. 4, 19, 30, 91 og 131 mfl
Etablering av ny vasskjelde i Stad kommune
Prosjektet sitt hovedmål er å legge til rette for att Berstadvatnet ved Berstad/Haugavika i Moldefjorden kan fungere som vasskjelde for mellom anna Stad skipstunnel. Planarbeidet skal legge til rette for dette ved at det omfattar inntakspunkt, vassbehandlingsanlegg, høgdebasseng og røyrtrase til fjorden, i lag med anna nødvendig infrastruktur.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Kapasitetsøkning ved vegkryss på Nordfjordeid
Formålet med planarbeidet er å auke kapasiteten i krysset mellom Sjøgata og riksveg 15, slik at krysset kan handtere auke i trafikk som følgje av vidare næringsutvikling og fortetting i Nordfjordeid sentrum. Det skal sikrast gode løysingar for gåande og syklande og for kollektivtrafikk. Varsla planavgrensing strekker seg til begge bruene over Fargarelva i aust og sør og til Prestevikja småbåthamn i vest, og omfattar i tillegg dei fire bustadeigedomane nord for krysset. Planavgrensinga har eit areal på om lag 18,5 daa og berører følgjande eigedommar: 43/13, 43/15, 43/19, 43/33, 43/34, 43/37, 43/49, 43/77, 43/79, 43/80, 43/81, 43/82, 43/83, 43/84, 43/104, 43/114, 43/176, 44/158, 44/411, 44/488.
Ombygg av Flatraket eldretun på Lillejordvegen til bostad og næring i Stad kommune
Stad kommune ønskjer å regulere om tomta frå offentleg formål til eit kombinert formål for bustad, forretning, kontor og tenesteyting.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde på Nor
B 19 m.m. Reguleringsplanen ligg i hovudsak gnr/ bnr 57/1 og 57/ 65. Ein legg opp til inntil 12 einebustadtomter og inntil 16 mindre einingar i fortetta utbygging. Totalt 28 bueiningar.
Nett på Fv 618 Hellebakken i Selje
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 698 Hennebygda i Eid
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.