Alle planlagte byggeprosjekter i Sogndal

Nybygg av transformatorstasjoner og kraftledninger mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden (Modalen i Vestland)
Krossdalen transformatorstasjon. Gassisolert løsning på 26 000 m2 tomt Modalen koblingsstasjon vil bli revet etter at ny Krossdalen stasjon og ledninger er i drift Forlengelse av eksisterende kraftledning Haugsvær-Steinsland med ca. fem kilometer. Fem kilometer ny 420 kV kraftledning mellom Steinsland og Krossdalen. Endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon. Nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune. Veier og anleggsplasser.
Etablering av bru og veiutbedring på Fylkesveg 55 ved Esefjorden i Balestrand
Bakgrunnen for planarbeidet er rasfareproblematikk for Fv55 ved Esefjorden, og avklaring av framtidig veiløsning for fylkesvegen ved Esefjorden.
Nybygg av boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
33-34 einebustader og 1 bustadblokk med 16 leiligheter.
Nybygg av boliger i Amlabukti på Kaupanger
Planområdet er på ca. 65 daa.Transformasjon av lager til bustadar på Kaupanger Kai, samt utvikling av strandlinja og kaifronten som rekreasjonsområde og møteplass i Kaupanger. Det vil bli lagt til rette for bustader med varierande storleik, i rekker og i leilegheitsbygg. 2-5 etasjer. Gnr/bnr 105/107, 105/480 , 105/ 426.
Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Nybygg av bussanlegg i Sogndal
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Nybygg av barnehage i Leikanger
Ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage.
Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/bnr: 105/41 og 105/106 Planframlegget syner 12 nye bustader i Porsmyrvegen 8. Det er lagt opp til alle typer småhus bortsett frå lågblokk. Hovudtyngda vil bli rekkjehus/kjedehus og dei er lagt på den lågaste delen av tomta. Skråtak.
Nybygg av boliger på Torstad i Sogndalsdalen
6 eneboligtomter 1 hyttetomt
Fanggjerder på Fv 5616 Tallberg 1 i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.
Nybygg av boliger i Sogndal
6-7 bueiningar fordelt på 3-6 bygg. BRA 1168 m2 / 2 -3 etasjer
Nybygg av brannstasjon i Leikanger
Gbnr 211/1, 210,36, 210/10, 210/28, 210/46, 210/41, 210/37, 211/3. Ca. 13 daa.
Terrenginngrep på Fv 13 Orrestadgjelet i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Etablering av ny vannforsyning i Sogndal
Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønnar oppom Nornes bustadfelt.
Skredvoll på Fv 152 Moldskreda i Balestrand
Høyt prioritert i rassikringsplan 2018-2029.
Rassikringstiltak på Fv 55 Simuri i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nybygg av utleieleiligheter i Mundal sentrum i Fjærland
Utleigehytte ca 4x9 m, ombygg av dagens haust/ lagerbygg (ca 11,2x8,6) til 2 fritidsleilegheiter. Båtnaust med grunnflate ca 5x5,5 m. En etasje og loft. Forslagstiller er Jarle og Johannes Eggen Mundal.
Opparbeidelse av infrastruktur til eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
Infrastruktur til ca. 27-29 einebustader og 1 bustadblokk med 12-16 leiligheter.
Rassikringstiltak/nett på Fv 13 Kolven i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Start er ikke beregnet.
Fanggjerder på Fv 5616 Klingenbergodden i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utskifting av varme- og luftbehandlingsanlegg på høyskole i Sogndal
Det skal skiftes ventilasjonsanlegg samt etableres et nytt vannbårent varmeanlegg som skal tilknyttes eksisterende fjernvarmenett levert av Sognekraft. Det skal bygges et utendørs tilbygg for ventilasjon.
Terrenginngrep på Fv 55 Raundøla i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5606 Brokaskreda i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Rassikringstiltak på Fv 55 Slåttene i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Hestebakkgjølet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, jord og stein, sørpeskred/flomskred. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 13 Torsnes i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 160 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Torsteinskredet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Øyraneset i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 170 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sjurskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Terrenginngrep på Fv 13 Teigabøen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 60m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.
Rassikringstiltak/nett på Fv 152 Stegen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 152 Merkingskreda i Sogndal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nybygg av bensinstasjon i Sogndal
Gbnr. 64/177 m.fl. Planområde er ca. 2,6 daa.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sandskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.