Alle planlagte byggeprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av kraftverk med parallell vannvei i Kvinnherad og Ullensvang kommune
Alt. 1. Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Alt. 2. Trinn 1: Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Dette tilsvarer Alt. 1, men stasjon og vannvei forberedes, med større utsprengning, for en senere større installasjon, Trinn 2. Trinn 2: Installasjon av aggregat 2 i Mauranger 2 på 315 MW. I tillegg kommer Svartedal pumpestasjon på 40 MW.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Rassikringstiltak på Fv 49 Bergsfjelltunnelen nord-Kjøylebukta i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Sikrar også Mjøstølneset-Bergfjelltunnelen sør.
Utvidelse av næringsområde i Kvinnherad
50 daa. Gnr/bnr: 113/8, 13, 34, 47, 62 og 72.
Nybygg av næringsområde i Uskedalen, Kvinnherad
Gnr/bnr 137/34 mfl. Hovudmålet med planen er å legge til rette for eksisterande og framtidig næringsetablering på Børnes, samt vera i forkant med planlegginga slik at kommunen kan tilby eit godt og byggeklart næringsområde for ny aktivitet i kommunen. Sjøtilknytt næringsareal som er ledige for nye verksemder er avgrensa i kommunen, og Børnes er ein av dei få som har potensiale for utvikling og tilrettelegging for dette. Tilkomst til sjø er særleg viktige element for marine/maritime næringsverksemder verksemder, og kaiareal vore viktig å sikre i planen. Den nye og oppdaterte reguleringsplanen legg til rette for utvikling som vil gi ringverknadar lokalt, men også potensielt regionalt. Planframlegget vil gjera Børnes til eit attraktivt næringsområde for ulike aktørar; «Børnes – eit hav av moglegheiter!» Planområdet er om lag 229 dekar, og følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: 134/1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 34,40, 41, 44, 46, 48, 49, 53, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 og 104.
Nybygg av datasenter alternativt produksjonslokaler, lager og verksted mm i Kvinnherad
Gnr/bnr: 252/1, 2. Kan bygges et datasenter på 20-30000 m2.
Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Nybygg av bustadområde i Rosendal
66 leiligheter fordelt på 3 blokker, samt 2 – 3 fleirmannsbustader. Planområdet er på ca. 18 daa, og omfattar gbnr. 82/94 og 210 samt den delen av gbnr. 82/11 som er nord for bnr. 94 etter einigheit mellom tiltakshavar og grunneigar.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Etablering av næringsareal i Kvinnherad kommune
Føremålet med planarbeidet er å sikra eit stort, sentralt, næringsareal til næringsaktørar med høge ambisjonar for grøn omstilling. Planområdet er på 302 daa der aktuelt utvidingsområde er ca. 140 daa.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvinnherad
Omsøkt endring: fra 250 tonn til 6600 tonn.
Utvidelse av næringsområde i Rosendal
Del av 81/181, 188, 197 mfl. Føremålet med reguleringa er å vidareutvikle Rosendal Hyttetun ved mellom anna å etablere fleire plassar til camping, eit større nytt leilegheitsbygg, to nye kombibygg (lager/leilegheit og lager/kontor/resepsjon), samt parkering, leikeplassar, m.m. 40-50 leiligheter.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Overbygg og terrengtiltak på Fv 551 Koven I i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Nybygg av boligområde i Teigarustene, Husnes
Del av 229/1 med fleire. Planen legg opp til eit bustadsområde med einebustadar og tomannsbustadar. Totalt vil det bli lagt opp til 14 einebustadar og 12 tomannsbustadar. Tilsaman er det 38 nye bustadseiningar. Planen legg opp til at utbygginga skal skje etappevis. Vann og kloakk er på plass.
Nybygg av næring i Husnes
Næringsområdet har 60 mål ferdigregulert tomteareal samt strandlinje på 380 meter med godkjent utbygging for djupvasskai. Tomtene leveres med asfaltert veg, vann, strøm og avløp til tomtegrense. Byggehøgde inntil 25 meter. Området er attraktivt med grønne omgivelser og et veletablert industriområde som nærmeste nabo. Området gir muligheter for å skreddersy løsninger i forhold til tomtestørrelse, behov og krav. Det er gode eksponeringsmuligheter både fra sjø og land. Området er tilknyttet fylksvei.
Utvidelse av næringsføremål knytt til maritim industri i Kvinnherad
Gnr/bnr: 202/132, 140, 141, 142, 33, 38. Føremålet med planen er næringsføremål knytt til maritim industri. Det er planar om å vidareføre dagens aktivitet på området, samt utvide og foredle anlegga og aktiviteten. Tiltaka planen vil legge til rette for er nye kaiar og opprusting av eksisterande kaiar, dokk og verkstad/industribygningar. Det er etablert kontorbygg på området som ein ønskjer å kunne pusse opp. I tillegg er det trong for overnattingsfasilitetar for skiftarbeidarar. Planen skal regulere byggegrense for bygningstiltak mot sjø. Ein vil også regulere type næringsaktivitet som er tillaten på området. Størrelse på planområdet er ca. 480 DAA. Med utvidinga vert samla areal ca. 630 DAA.
Nybygg av næringsformål knytt til landbasert akvakultur i Kvinnherad
Hovudføremålet med planen er næringsføremål knytt til eksisterande settefiskanlegg på gnr. 59 bnr. 35 og 36, og 59/10 for kaifasilitet for transport av fisk frå anlegget. I planframlegget ønskjer ein å kunne regulere for bygdalaget sitt bruk av skulen til m.a. forsamlingslokale med uteområde for leik, opphald og parkering, samt moglegheit for at Eide Smolt leiger deler av bygget til kontor, lager og vaktbustad. Ein ser det slik at oppgradering av settefiskanlegget og vidare utvikling av den gamle skulen i Sundal vil kunne ha positive synergieffektar for kvarandre og for bygda.Planområde utgjer om lag 23 daa. Planen regulerer heile eller deler av eigedomane gnr. 59/35 og 36, 59/1, 59/10, samt 59/2, 59/3, 59/37, 59/38, 59/1-2,4, 59/40, 59/16, 59/13, 59/19, 59/21,28.
Utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Oppgradering av elektrisk anlegg i Kvinnherad
Søknaden omhandler oppgradering av det elektriske anlegget i Blåfalli III kraftverk som nærmer seg endt levetid og som må skiftes ut i forbindelse at Statnett skal spenningsoppgradere sitt nett i området frå 300 til 420 kV.
Utbedring av Fylkesveg 48 Sandvoll sentrum, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Utbedring av Fylkesveg 544 Sæbøvik-Eidsvik-Tofte, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Etablering av ny slamavskiljar, for å reinsa utslepp som har stor grad ureinsa avløp
Utvikling av Steinparken i Kvinnherad
Tiltakshavar ønsker å vidareutvikla Steinparken ved å etablere fleire nye tiltak, og samstundes regulere inn dei eksisterande tiltaka i planen i ein ny detaljreguleringsplan. Rosendalstiftinga manglar i dag rom til arkivmateriale og utstyr, og tiltakshavar ønsker difor å etablere eit bygg på kring 100 m2 til dette føremålet. Tiltakshavar ønsker å etablere inntil tre tretopphytter, samt eit mindre bygg på bakkeplan som er tenkt plassert der det tidlegare stod eit kvernhus. Desse er tenkt å nyttast til bruk og utleige for fritids- og turistføremål, stjernetitting og fugleobservasjonar og med moglegheiter for overnatting. Bygget ved kvernhusmuren er tenkt som aktivitetsrom når veret krev inneaktivitetar, eventuelt for kortare utleige. Etablering av basseng. Med mere.
Ny høydebasseng inklusive ledningsanlegg i Kvinnherad
Vassmagasin for at vassforsyninga på heile Halsnøy skal verta sikrare. Vil også væra "backup" mot Sandvoll.
Terrenginngrep på Fv 500 Liaelva i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Terrengtiltak.
Tilrettelegging for turist- og friluftsområde i Kvinnherad
Føremålet med planarbeidet er å lage ein plan for turisme og reiseliv i Sundal, primært knytt til utfarten mot Bondhus og destinasjonane Bondhusvatnet, brefallet og Folgefonna. Planen omfattar parkeringsstrategi, haldeplass/venteplass for turistbussar, servicebygg og andre fasilitetar for turisme, samt integrering av Isvegen som alternativ tilkomst til Bondhus. Målet med planarbeidet er å legge tilhøva godt til rette for et naturbasert reiseliv, og på ein måte som gir meirverdi til lokalsamfunnet, både i form av verdiskapning, men ikkje minst også i form av fasilitetar og tilrettelegging som kjem lokalsamfunnet til gode, eksempelvis i form av nye nær-turvegar, auka tilbod og generell tilrettelegging for eit enkel rekreasjon og friluftsliv.
Etablering av vannledning i Kvinnherad
Ny vassleidning som skal sikra vassforsyning 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Valen og Sandvoll VBA kan levera til Valen
Ombygging av vei og ny gang- og sykkelvei mm i Kvinnherad
1 km mellom Best-stasjonen/Dimmelsvik Auto i nord, og krysset med Åsavegen i sør. Gnr/bnr: 95/1, 3, 9, 19, 20, 24, 29, 47, 59, 66, 83, 87, 88, 94, 114.
Nybygg av slamavskiller på Varaldsøy
Etablera reinseanlegg på kommunalt avløpsutslepp på Varaldsøy.
Bygging av større sjøledning i Kvinnherad kommune
Vassleidningen som forsyner Halsnøy er for liten, spesielt merkast dette i sommarmånadane når det pågår vatning. Dagens leidning tilåer ikkje at me aukar hastigheita, då den ikkje leverer nok vatn.
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Reinsa kommunalt utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Ny sjøledning og pumpestasjon i Kvinnherad
Kopla kommunalt avløpsutslepp frå Rudlen over til nytt reinseanlegg på Ersland.
Ombygg av vannledning i Kvinnherad
Betra vassforsyninga til Storvika, då det er små leidningar i dette området.
Samling til felles slamavskiller i Kvinnherad
Samla 2 kommunale avløpsutslepp til eit og etablera reinsing på dette.
Rassikring på Fv 551 Furubergtunnelen vest i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Kroka bru i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nybygg av vannledning i Kvinnherad
Sikre råvatn til Varaldsøy VBA.
Rassikring på Fv 551 Tveitesvikja vest Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Nonsgjelbekkjen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 40 Haudalen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 150m.
Rassikring på Fv 551 Marsteingjelet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 100m.
Rassikring på Fv 40 sør om Kastet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 551 Dalane i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nybygg av høydebasseng i Kvinnherad
Betra vassmengda i Teigen samt sikra brannvatn. Samarbeid med utbyggar av privat byggefelt.
Sanering av avløpsutslipp ved skole i Kvinnherad
Kopla avløpsutslepp frå Ølve skule inn til kommunalt reinseanlegg.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Nybygg av vannledning i Husnes
Forsyna bustenaden i Langgåta med reint vatn frå Husnes VBA. I Langgåta er det private brønnar.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Etablering av pumpestasjon i Kvinnherad
Ny pumpestasjon slik at Sandvoll VBA kan levera mot kritiske abonnentar på Halsnøy
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 49 Osplundgjelet i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Utbedring av eksisterende inntak ved elv i Kvinnherad
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Nybygg av avløpsledning fra Sæbø/Tofte til Sæbøvik
Transportera kommunalt utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygg av pumpestasjon i Kvinnherad
Dagens stasjon skal dubliserast slik at Sandvoll VBA kan levera vatn mot Husnes via Valen.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Sanering av ledningsanlegg i Kvinnherad
Kople private utslepp på Ølve til kommunal reinseanlegg.
Nybygg av avskjærande ledning i Ænes
Samla private avløpsanlegg nedom “Gamleskulen” på Ænes og kopla dei til kommunalt reinseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.