Alle planlagte byggeprosjekter i Kvam

Nybygg av bustader, fritidsbustader, næringsbygg og småbåthamn i Kvam herad
Planinitiativet skisserer ei utbygging av - 16 frittliggjande fritidsbustader - 24 bustadeiningar i 6 firemannsbustadar - 10-12 utleigeeiningar i 2 næringsbygg - Småbåthamn, marina og felles naust/sjøhus/forsamlingshus - Vegtilkomstar, parkering og infrastruktur - Fellesareal, grøntareal, leikeareal Pulttak, saltak og flatt tak. 2-3 etasjer. 3-4 byggetrinn. Planområdet som foreslås, er på ca. 48 daa – hvor 8,3 daa er sjø. Lokalisert mellom Fylkesveg 576 - Omavegen og sjøen (Saltvika) og ca. 400 meter syd for verftet Fjellstrand. Planområdet består av eiendommene: 134/1, 9, 24, 39, 73 og 75. 135/1.
Nybygg av boliger på Tolo
Detaljreguleringsplan for del av gnr. 32, bnr. 1, 7, 8 OG 9 m. fl. Planområdet er på 41,7 daa.
Om- og nybygg av boliger og næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Ombygg av skolebygg til leiligheter.
Nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Ca. 40 enheter. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Nybygg av hytteområde i Kvam Herad
Gnr/bnr 20/3, 19/18 mfl. 20-30 enheter. Fritt liggende og mer konsentrert utbygging med firemannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Kvam
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 5.
Utvidelse og ombygg av eksisterende settefiskanlegg i Kvam
Gnr.95 , bnr.18, 49 m. fl. Utfylling i sjø 4000 m3.
Etablering av boligområde på Skoglund i Vikøy
Planområdet er på ca 8.3 daa og ligger på gnr. 7 bnr. 1, 41, 50, 82, 83, 92, 163 og 172.
Nybygg av hytter i Norheimsund
40 småhus skal etableres ved caravanparken.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm, del 2
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Etablering av infrastruktur for boliger på Tolo
Detaljreguleringsplan for del av gnr. 32, bnr. 1, 7, 8 OG 9 m. fl. Planområdet er på 41,7 daa.
Ombygg av overvannsledninger i Norheimsund
Prosjekt for å få bukt med overvatn rundt Norheim og Mjølstølvegen.
Nybygg av gang og sykkelvei på Fylkesveg 7 Kvamskogen i Kvam kommune
Gang- og sykkelsti frå Kvamskogen Landhandleri til Alhovden.
Etablering av ny pumpestasjon i Norheimsund
Omlegging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg.
Fanggjerde på Fv 79 Vikedal vest i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av bustader, fritidsbustader, næringsbygg og småbåthamn i Kvam herad
Planinitiativet skisserer ei utbygging av - 16 frittliggjande fritidsbustader - 24 bustadeiningar i 6 firemannsbustadar - 10-12 utleigeeiningar i 2 næringsbygg - Småbåthamn, marina og felles naust/sjøhus/forsamlingshus - Vegtilkomstar, parkering og infrastruktur - Fellesareal, grøntareal, leikeareal Planområdet som foreslås, er på ca. 48 daa – hvor 8,3 daa er sjø. Lokalisert mellom Fylkesveg 576 - Omavegen og sjøen (Saltvika) og ca. 400 meter syd for verftet Fjellstrand. Planområdet består av eiendommene: 134/1, 9, 24, 39, 73 og 75. 135/1.
Sanering av avløpsledninger i Børveneset, Øystese
Prosjektering av eit større prosjekt knytt til sanering og reinsking av avlaupsleidningar ved Børveneset.
Rassikring på Fv 131 Porsmyr i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 110m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 131 Høyvika i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 630m.
Rassikring på Fv 49 Ekkjerbekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgradering av eksisterende vannverk i Kvam, Norheimsund
VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Planframlegget opnar for at det kan førast opp 47 nye bueiningar i området mellom barnehagen og skulen. I tillegg til bustadtomter er det sett av areal til grønstruktur, leikeplass og infrastruktur. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Kvam Herad
Gnr/bnr 20/3, 19/18 mfl. 20-30 enheter. Fritt liggende og mer konsentrert utbygging med firemannsboliger.
Nybygg av VA-hall på Sandven i Norheimsund
VA-hall til lagring og montering av utstyr.
Rassikringstiltak på Fv 49 Fossentunnelen Øst i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 20m.
Rassikring på Fv 576 Kvitasteinsura, Eiesvatnet i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 320m.
Etablering av infrastruktur for om- og nybygg av boliger samt næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Infrastruktur for ombygg av skolebygg til leiligheter.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Isnett på Fv 79 Høgabekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny vannledning i Norheimsund
For å betre kapasitet og driftssikkerhet på vassforsyninga i Norheimsund og Øystese gjenstår det ein viktig overføringsledning mellom Nobbo på Mo og Vavollen. Ein sammenkobling her vil sikre vassforsyning til sentrale strøk, ved eit eventuelt vassledningsbrot. Dette er ein flaskehals som er svært viktig å få retta. Slik det er i dag vil mange sårbare abbonentar kunne bli utan vatn, ved utfordringar eller planlagt arbeid på vassledningsnettet.
Opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med bygging av fritidsleiligheter i Norheimsund
Etablering av infrastruktur for nybygg av fritidsleiligheter.
Overføring av vannforsyning til Vikøy
Overføring av vassforsyning til Vikøy. Dette prosjektet er uavhengig av ei eventuell overtaking av Vikøy vassverk. Før dette prosjektet kan gå i gang må prosjekt P61236 Sanere deler av avløpsnettet i Vikøy vere fullført. Det er ynskjeleg å bruke ei anna løysing med pumpeleidning til Notaneset, enn fyrst planlagt.
Utskifting av kjøkken og oppvaskmaskin på sykehjem i Norheimsund
Skifte ut kjøken og ny oppvaskmaskin på Toloheimen. Kjøkenet er gammalt og treng oppgradering, oppvaskmaskina er øydelagt og må skiftast.
Sanering av deler av avløpsnettet i Vikøy, Norheimsund
Sanere og reinske deler av avløpsnettet i Vikøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.