Alle planlagte byggeprosjekter i Kinn

Nybygg av sykehjem i Florø
Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.Ferdigstillelse i løpet av 2026.
Etablering av bunkringsstasjon for ammoniak mm i Florø
Føremål med planen er å legge til rette for eit flytande anlegg for import, oppbevaring og eksport (bunkring) av flytande ammoniakk ved Tenneskjeret/etablert industriområde.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Utvidelse av hotell i Flora
Del av kvartal 36 Gnr/bnr: 202/153, 220, 172, 550 mfl.
Nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Ny 132 kV strømforsyning til Florø
Linja AS har søkt om konsesjon for ei ny 132 kV forbinding til Botnaneset, ny 132/22 kV transformatorstasjon på Botnaneset, ny 132 kV forbinding frå ny Botnaneset transformatorstasjon til eksisterande Florø transformatorstasjon, samt oppgradering av eksisterande transformatorstasjon. Linja AS har søkt om 3 ulike trasealternativ mellom Magnhildskaret koblingsstasjon og Botnaneset transformatorstasjon. Mellom Botnaneset transformatorstasjon og Florø transformatorstasjon er det søkt 2 ulike trasealternativ.
Etablering av næringsareal på Måsholmen og Håskjera i Kinn kommune
Planområdet femnar om ca. 127.000 m2 på land og i sjø.
Nybygg av leiligheter i Florø
Mellom 16-26 leiligheter.
Nybygg av hytteområde i Florø
Ca 25 hytter, 12 naust.
Nybygg av kaianlegg og næringsområde i Måløy
Planområdet sin totale storleik er på ca. 134 daa, og omfattar i hovudsak næringsformål med kaiareal, vegareal, avkøyrsler til fylkesvegen, og hamneområde i sjø. Alle nye tiltak ligg på nedsida av fylkesvegen. Planforslaget inneber etablering av ei større ny fylling. Utnyttingsgraden innanfor føremålet er sett til 70 %-BYA, som gjev ei relativt høg utnytting av planområdet. Maks gesimshøgd er nord i planområdet sett til 12m over planert fylling og maks 15 m i øvrige deler av planområdet.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Etablering av industri/næringsområde mm i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Nybygg av industriområde i Brandsøy
Planarbeid vil foregå som en parallell prosess med planarbeid for industriområde/hamn på Måsholmen - Håskjera. Varslet planområde ca 175 daa.
Rehabilitering, sanering og separering i området Nordnes-Bergomvegen-Vestnesvegen-Lyngvegen-Breivika
Det er behov for rehabilitering, sanering og separering i området Nordnes-Bergomvegen-Vestnesvegen-Lyngvegen-Breivika. Avløp skal samlast og førast til reinseanlegg
Om- og påbygg av foreretning og leiligheter i Florø
Planen skal legge til rette for rehabilitering/bruksendring av ca. 1.500 m2 og tilbygg/påbygg på vel 1.200 m2, der talet etasjar vert auka frå 4 til 6. Femte og sjette etasje er planlagt tilbaketrekte. Fyrste etasje skal nyttast til forretning, medan 2 – 6 etasje skal nyttast til bustad. Førebelse planar syner 21 bueiningar
Nybygg av boliger og næring i Florø
Næring plan 1 og boliger på plan 2 og 3.
Nybygg av hytter i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2.
Nybygg av naust i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2.
Nybygg av boliger i Florø
Formål med planen er tilrettelegging for kring 8-10 nye bustadar og friområde mot sjø. Det er tenkt variert utbygging med einebustadar og fleirmannsbustadar/einebustader i rekke.
Etablering bygg for akvahall på land og bygg for Fagskulen for videregående skole i Måløy
Gnr/bnr 309/12 og 157. Akvahall med fotavtrykk på om lag 600m2 og 1200m2 BTA (2 etasjar). Fagskule med fotavtrykk på om lag 600m2 og 1150m2 BTA (2 etasjar).
Utskifting av overføringsledninger i Flora
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga.
Nybygg av boliger i Flora kommune
ca 10 boliger. 100 daa
Etablering av vannledning i Raudeberg
Bakgrunn: Ureinsa utslepp som i dag går i Raudeberg skal sanerast og førast til nytt reinseanlegget med hjelp av pumpeleidningar på land ved et spleiseprosjekt med Vestlands fylkeskommune. Det skal leggast nytt vassleidning i fylkeskommunal veg for å forsterke vassforsyning til Industrien, og etablere ringleding funksjon, dette fører til et med robust beredskap ved brud/lekkasjar av vassleidningar i Raudeberg. Mål: Å oppgradere infrastrukturen og bymiljøet i Raudeberg. Prosjektet vil i samarbeid med Vestlands fylkeskommune, oppgradere infrastrukturen i Raudeberg.
Nybygg av camping, naust, småbåtanlegg mm i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2. 5 naust. Småbåtanlegg, 20 plasser. Dobbelt båtgarasje, mm.
Riving av sykehusbygg i Florø
Riving av 2 bygg: 7.900 m2 og 500 m2.
Utfylling i sjø og opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av kaianlegg og næringsområde i Måløy
Planområdet sin totale storleik er på ca. 134 daa, og omfattar i hovudsak næringsformål med kaiareal, vegareal, avkøyrsler til fylkesvegen, og hamneområde i sjø. Alle nye tiltak ligg på nedsida av fylkesvegen. Planforslaget inneber etablering av ei større ny fylling. Utnyttingsgraden innanfor føremålet er sett til 70 %-BYA, som gjev ei relativt høg utnytting av planområdet. Maks gesimshøgd er nord i planområdet sett til 12m over planert fylling og maks 15 m i øvrige deler av planområdet.
Utbedringstiltak på Riksveg 5 Skudalen til Fugleskjærskaia i Florø
Tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
Sammenkobling av vannledninger i Botnastranda - Brandsøy
Vass- og avløp er vedteke vidareført frå Fjord Base, vidare austover. Dette skal mellom anna mogleggjere vidare industriutvikling på Botnastrande aust. Ved å vidareføre vassleidning heilt til Brandsøy, vil vassverket oppnå “rundkøyring” rundt Brandsøyåsen. Dette vil blant anna forsterke leveringssikkerhet og gjere det mogleg for industriområdet å bruke av høgdebasseng i Brandsøy. Dette er gunstig for å lette belastninga på vassverket ved høgt forbruk. Vassleidning til Brandsøy vil også syte for leveranse av vatn til bustadar i Brandsøysundet nord-vest.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny vannforsyning Trollebø industriområde område nord
Samlet lengde på den nye vannledningen er 870 meter. Ved tradisjonell graving på denne strekkningen vil en samtidig benytte muligheten til å legge ned framtidig pumpelening for avløp og trekkerør for framtidig fiber og lignende.
Utfylling i sjø og ny avkøyrsle til Rv15 i Kinn kommune
Forberedende arbeider for utvidelse av næringsområde.
Forbreidende arbeide og utfylling for utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Utfylling i sjø for industri/næringsområde i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Ombygg av vannledninger i Måløy
Gamle vannledninger med relativt stor lekkasje på denne strekningen. Støypejernsledninger må skiftes da disse lekker og er i dårlig forfatning. Der er også en del lekkasje på eksisterende spillvanns- og overvannsledninger. Overvannsledningene bør også dimensjoneres opp etter dagens krav.
Utskifting av vann-, spillvann-, og overvannsledninger i gate 6-7 - Måløy
Vannledningen fra krysset i gate 6, til elven i gate 7 i Måløy er et av dei siste rørstrekkene i Måløy med asbestrør.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av hovedvannledning i Florø
Tiltak V6a i hovedplan vassforsyning omfattar utskifting av Hovudvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) og ny leidning over kanalen mot sentrum nord (b). Tilttak med ny leidning over Kanalen mot sentrum nord (b) er ferdig. Prosjekt 79597. Utskifting av hovedvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) var planlagt utført 2019, men er ikkje påbegynt. Lengde ca 160 m. Eksisterande hovudvassleidning på denne strekninga er frå 1969. Ny leidning skal sikre god og stabil vassforsyning til Florølandet.
Flytting av kulturskole til kulturhuset i Florø
Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturlig at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.
Sanering slamavskiller i Florø
Som eit ledd i at slamavskiller i Brandsøysundet skal sanerast og avløp førast til reinseanlegg i Kanalen, vert det lagt ned pumpeleidning og sjølvfallsleidningar for avløp samtidig med at Vestland Fylkeskommune bygger fortau i Brandsøyvegen på strekningen Solheimslia-Instetunet. Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp i Brandsøya til nytt reinseanlegg på Kanalen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient. Det er knytt risiko til graving i grunnen. Arbeidet forbi Midttunet er ferdigstilt og kloakk vert no pumpa mot kanalen RA. Siste strekket frå Midttunet til Brandsøysundet er lagt inn i 2026.
Utskifting av hovedvannledning av asbest i Måløy
I gate 6 nord i Måløy ligger der fortsatt ei hovedvannleidning av asbestrør. Denne vil vi bytte ut iht ønsker og krav fra Mattilsynet. I tillegg til dette ligger der ein del gamle betong fellesleidningar og noko dårleg avløpsnett. Vannleidningsnettet i gata trenger å fornyast for å sikre god og trygg vanntilførsel til innbyggerane langs veien. Vi ønsker også å separere overvatn og kloakk for å ivareta reinsekrav og miljøkrav når vi skal reinse all kloakk som renner ut på havna.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Utskifting av, fjerning av asbestrør, separering av spillvann og overvann i Måløy
Vannledningsnettet i Utsiktsveien i Måløy består av støypejern og asbestrør. Spillvannsnettet er et fellessystem der overvatn og kloakk går i samme rør som er gamle betongrør. Fellesledningen blir knyttet til nye spillvanns- og overvannsrør i gate 5. En ønsker å fjerne asbestrørene på vann, og separere spillvann og overvann i veien. Fellesledningen er en gammel betongledning, og denne lekker en del.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.