Alle planlagte byggeprosjekter i Kinn

Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av sykehjem i Florø
Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.Ferdigstillelse i løpet av 2026.
Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Utvidelse av hotell i Flora
Del av kvartal 36 Gnr/bnr: 202/153, 220, 172, 550 mfl.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Etablering av næringsareal på Måsholmen og Håskjera i Kinn kommune
Planområdet femnar om ca. 127.000 m2 på land og i sjø.
Nybygg av leiligheter i Florø
Mellom 16-26 leiligheter.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Om- og påbygg av foreretning og leiligheter i Florø
Planen skal legge til rette for rehabilitering/bruksendring av ca. 1.500 m2 og tilbygg/påbygg på vel 1.200 m2, der talet etasjar vert auka frå 4 til 6. Femte og sjette etasje er planlagt tilbaketrekte. Fyrste etasje skal nyttast til forretning, medan 2 – 6 etasje skal nyttast til bustad. Førebelse planar syner 21 bueiningar
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av boliger og næring i Florø
Næring plan 1 og boliger på plan 2 og 3.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Utvidelse av industriområde i sjø i Vågsøy
Gbnr. 319/106 m.fl. Ca 286 daa. Volum for massemottak er antatt å vere ca 60 000m3. Utfylling/planeringsnivå er tenkt opp til ca kote +3.
Utbedringstiltak på Rv. 5 Skudalen til Fugleskjærskaia i Florø
Tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
Etablering av VA-anlegg og fortau m.m. på Havikbotnen i Kinn kommune
VA-anlegg på om lag 1,9 km. El-grøfter for Linja AS, EL-grøft skal også innehalde trekkerør for gatelyskabel og signalkabel i deler av traseen. Veg og fortau/GS-veg på strekningen Furuhaugane sjukeheim – krysset Jakob Sandevegen/Selhaugvegen.
Nybygg av boliger i Florø
2 stk eneboliger og 2 stk 2-mannsboliger.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utfylling i sjø og ny avkøyrsle til Rv15 i Kinn kommune
Forberedende arbeider for utvidelse av næringsområde.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av landstrømanlegg inkl. grøftearbeid m.m. ved kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune
Landstrømanlegg inkl grøftearbeid mm. for Fiskerikai og kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.