Alle planlagte byggeprosjekter i Kinn

Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Etablering av bunkringsstasjon for ammoniak mm i Florø
Føremål med planen er å legge til rette for eit flytande anlegg for import, oppbevaring og eksport (bunkring) av flytande ammoniakk ved Tenneskjeret/etablert industriområde.
Riving og nybygg av sykehjem i Florø
Kommunen har økt behov for sykehjemsplasser fremover og ønsker 100 nye døgnplasser. Det nye sykehjemmet er planlagt på en tomt i Florø sentrum der det i dag er et eldre sykehus.Ferdigstillelse i løpet av 2026.
Utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Utvidelse av hotell i Flora
Del av kvartal 36 Gnr/bnr: 202/153, 220, 172, 550 mfl.
Nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Etablering av næringsareal på Måsholmen og Håskjera i Kinn kommune
Planområdet femnar om ca. 127.000 m2 på land og i sjø.
Ny 132 kV strømforsyning til Florø
Linja AS har søkt om konsesjon for ei ny 132 kV forbinding til Botnaneset, ny 132/22 kV transformatorstasjon på Botnaneset, ny 132 kV forbinding frå ny Botnaneset transformatorstasjon til eksisterande Florø transformatorstasjon, samt oppgradering av eksisterande transformatorstasjon. Linja AS har søkt om 3 ulike trasealternativ mellom Magnhildskaret koblingsstasjon og Botnaneset transformatorstasjon. Mellom Botnaneset transformatorstasjon og Florø transformatorstasjon er det søkt 2 ulike trasealternativ.
Nybygg av leiligheter i Florø
Mellom 16-26 leiligheter.
Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Etablering av industri/næringsområde mm i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Nybygg av industriområde i Brandsøy
Planarbeid vil foregå som en parallell prosess med planarbeid for industriområde/hamn på Måsholmen - Håskjera. Varslet planområde ca 175 daa.
Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Nybygg av leiligheter i Florø
Etablering av bygg på 5 etasjer. Gnr/bnr 202/494, 411 og 407. Planområdet er 4 daa.
Om- og påbygg av foreretning og leiligheter i Florø
Planen skal legge til rette for rehabilitering/bruksendring av ca. 1.500 m2 og tilbygg/påbygg på vel 1.200 m2, der talet etasjar vert auka frå 4 til 6. Femte og sjette etasje er planlagt tilbaketrekte. Fyrste etasje skal nyttast til forretning, medan 2 – 6 etasje skal nyttast til bustad. Førebelse planar syner 21 bueiningar
Nybygg av boliger og næring i Florø
Næring plan 1 og boliger på plan 2 og 3.
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av naust i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2.
Nybygg av hytter i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2.
Etablering bygg for akvahall på land og bygg for Fagskulen for videregående skole i Måløy
Gnr/bnr 309/12 og 157. Akvahall med fotavtrykk på om lag 600m2 og 1200m2 BTA (2 etasjar). Fagskule med fotavtrykk på om lag 600m2 og 1150m2 BTA (2 etasjar).
Nybygg av boliger i Flora kommune
ca 10 boliger. 100 daa
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av camping, naust, småbåtanlegg mm i Kinn kommune
Gnr/bnr del av 46/1 og 2. 5 naust. Småbåtanlegg, 20 plasser. Dobbelt båtgarasje, mm.
Utbedringstiltak på Riksveg 5 Skudalen til Fugleskjærskaia i Florø
Tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Barlindbotn
Fra 340 tonn/år til 700 tonn/år. Teknisk optimalisering av eksisterende anlegg.
Nybygg av boliger i Florø
2 stk eneboliger og 2 stk 2-mannsboliger.
Utvidelse av industriområde i sjø i Vågsøy
Gbnr. 319/106 m.fl. Ca 286 daa. Volum for massemottak er antatt å vere ca 60 000m3. Utfylling/planeringsnivå er tenkt opp til ca kote +3.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utfylling i sjø og ny avkøyrsle til Rv15 i Kinn kommune
Forberedende arbeider for utvidelse av næringsområde.
Utfylling i sjø for industri/næringsområde i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Etablering av landstrømanlegg inkl. grøftearbeid m.m. ved kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune
Landstrømanlegg inkl grøftearbeid mm. for Fiskerikai og kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.