Alle planlagte byggeprosjekter i Etne

Utbedring av vei på Fylkesvei 548 i Etne
Breddeutviding, betre framkome og auka tryggleik for mjuke trafikantar. Det er planlagt gang og sykkelveg mellom Ytre Nes og Skånevik sentrum.
Nybygg av boliger i Etne
47 salgsklare tomter gjenstår.
Nybygg av hytter og eneboliger i Etne
Detaljregulering er vedtatt. 30 tomter, 90% hytter.
Oppgradering av E134 Fjæratunnelen i Etne
1518m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet. Planlagt gjennomført 2021.
Oppgradering av E134 Glymjetunnelen i Etne
809m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Etablering av industriområde i Etne
Ca. 30 mål. Etne kommune arbeider med å utvikle det nye industriområdet på Fikse. Kommunen har eit ønskje om å kunne legge tomter ut for sal i løpet av dei neste 2 åra. I den anledning har kommunen nå laga ei liste over potensielle/interesserte tomtekjøparar. Det å stå på lista gir ingen fordel eller forpliktingar, det er kun ei oversikt over interesserte kjøparar. Har dykkar firma ønskje å stå som interessert kjøpar av tomt i Fikse Industriområde, send informasjon om firma/kontaktperson/telefon/e-post til olav.lovra.viskjer@etne.kommune.no Tomtene legges tidligst ut til salg i løpet av 2024.
Etablering av industriområde i Etne
Ca. 40 mål. Etne kommune arbeider med å utvikle det nye industriområdet på Fikse. Kommunen har eit ønskje om å kunne legge tomter ut for sal i løpet av dei neste 2 åra. I den anledning har kommunen nå laga ei liste over potensielle/interesserte tomtekjøparar. Det å stå på lista gir ingen fordel eller forpliktingar, det er kun ei oversikt over interesserte kjøparar. Har dykkar firma ønskje å stå som interessert kjøpar av tomt i Fikse Industriområde, send informasjon om firma/kontaktperson/telefon/e-post til olav.lovra.viskjer@etne.kommune.no Tomtene legges tidligst ut til salg i løpet av 2024.
Oppgradering av E134 Rullestadtunnelen i Etne
2960m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nybygg av boliger i Etne
2 tomter, plus fortetting ca 10-15 tomter.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Totalrenovering av tinghus i Etne
Etne tinghus er i dag eit lite energieffektivt bygg, og straumkostnadane er høge. Ventilasjonen samt vindu er dårlege. I prosjektet er det tiltenkt ein innvendig oppgradering med standardisering av kontor der kontora vert mindre i storlek. Bygget vil framstå med eit meir ‘ope’ utrykk. Det ligg og inne endring av inngangsparti og flytting av heisen. Det vil og bli sett på nye energiløysingar for oppvarming.
Nybygg av bussterminal i Etne
Følgjande eigedomar er heilt eller delvis innanfor planområdet: 9/61, 9/113, 9/113, 9/87, 9/60, 9/128, 9/59, 9/226, 10/14, 10/18, 10/20, 9/215, 9/216, 9/230, 9/237, 9/169, 9/155, 9/159, 9/159, 9/192, 9/82, 9/68, 9/153, 9/231, 9/134, 9/53, 9/53, 9/37, 9/81, 9/154, 9/50, 9/103, 9/102, 9/206, 9/106, 9/19, 9/22, 9/219, 9/118, 9/184, 9/71, 9/110, 9/32, 9/147, 9/168, 9/164, 9/6, 9/135, 9/93, 9/142.
Nybygg av kaianlegg, strandpromenade og torg i Etnesjøen
Kaianlegg i Etnesjøen (Forbrukskaien), inkludert strandpromenade og oppgradering av torg.
Ombygg til omsorgssenter i Skånevik
Planlagt for å flytte sammen Helsesenteret med Skånevik omsorgssenter og Tusenfryd.
Nybygg av boliger i Etne
Gnr/bnr: deler av gbnr. 32/4, hele 32/28 og 32/29. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging for bustader innanfor området. Totalt er det planlagt 4-5 nye bueiningar med tilhøyrande infrastruktur. 3-4 av bueiningane vil ligge på nordsida av elva, medan 1 einebustad plasserast på tomt lengst mot sør. Et forslag til boligtype kan være boliger i rekke, på ca. 80-90 m2 i to etg., med dobbel carport.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Ombygg av del av omsorgssenter til psykiatribustadar og dagsenter i Etne
Etne kommune har ikkje heildøgnsbemanna bustadar for personar med behov for heildøgnsbemanning knytt til si psykiske helse. Det er planlagt for 5 bustadar i den gamle sjukeheimen(tidlegare avdeling for pasientar med demens.)
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Rassikring på Fv 48 Fongsdalen i Etne
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Oppgradering og utvidelse av kai på Bakka i Etne
Oppgradering av kommunal kai på Bakka, ev inkludert ei mindre utviding av kai for anløp av mindre båtar.
Nybygg av småbåthamn i Etne
Det er bestemt politisk at Etne kommune skal ta ansvar for å bygge ny båthamn. Brukarane skal sjølv bidra økonomisk, iht. til det politiske vedtaket.
Etablering av vei i Etne
Etablering av regulert veg på baksida av bygg (Grindheim og Diamanten).
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Holmavegen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Etne
Gnr/bnr: deler av gbnr. 32/4, hele 32/28 og 32/29. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging for bustader innanfor området. Totalt er det planlagt 4-5 nye bueiningar med tilhøyrande infrastruktur. 3-4 av bueiningane vil ligge på nordsida av elva, medan 1 einebustad plasserast på tomt lengst mot sør. Et forslag til boligtype kan være boliger i rekke, på ca. 80-90 m2 i to etg., med dobbel carport.
Nybygg av dagtank og renseanlegg på Kambe i Etne
Dagtanken som er lokalisert ved postvegen på Kambe er i dag i dårleg forfatning. I prosjektet ligg det inne bygging av ny dagtank, som og vil sikra vassforsyninga til Etnesjøen.
Ombygg til omsorgsbustadar til institusjon i Etne
Omgjering av 3 omsorgsbustadar til institusjon.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Tinghuset/båthamna. Prosjektet vil værte samkjøyrd med oppgradering av torg/kaiområde dersom det er synergiar der.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Strondavegen.
Oppgradering av lokaler i Etne
Eldre lokalar som har behov for oppgradering. Blant anna pauserom/møterom og kjøkken er tiltenkt oppgradert, samt kontordel og lager.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Hagaleite.
Oppgradering av utleigebustader i Etne
Ca. 1-2 kommunale bustadar på Gjerdsrabbane blir fråflytta i året (talet varierer). Når leigetakar flyttar ut er det trong for oppgradering av bustaden, då dette er bustadar som er oppført midt på 1990-talet.
Reparasjon av veg i Etne
Oppgradering fundament og elveløp.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Skånevik
Rullering på oppgradering av uteområdet. Det betyr at det vil bli sett av pengar til dette i eit fast intervall.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Etne
For å halda uteområdet i orden, og vedlike, i tillegg til å skifta ut, oppgradera, vil det bli sett av pengar i eit fast intervall.
Utvidelse og ombygg av SFO-kjøkken i skole i Etne
For å kunne effektivisera drifta og tilpassa for ei større elevgruppe, treng Enge skule å oppgradera kjøkkenet på SFO. Kjøkkenet er ikkje utslete, men det vil vera behov for ei utviding og ei forbetring.
Oppgradering av skolekjøkken i skole i Etne
Det er behov for oppgradering av skulekjøkkenet ved Enge skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.