Alle planlagte byggeprosjekter i Eidfjord

Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av hytter ved Eidfjord Resort, trinn 1
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 58 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Nybygg av hytter ved Eidfjord Resort, trinn 2
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 42 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Nybygg av hytteby i Eidfjord Resort, trinn 2
Nøkkelferdige seksmanns- og tomannsboliger. Ikke behov for maling.
Tilrettelegging for adkomstvei til hyttetomter og eventuelt fortetting av hyttetomter mm i Eidfjord
Gnr/bnr 19/1 og 2 mfl. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for vegtilkomst til hyttetomter som i dag ikkje har vegtilkomst, sjå på moglegheiter for fortetting av hyttetomter i området, både i Fetalia og Fetaleitet, og å vidareutvikle deler av golfområdet, der ein ser for seg å regulere deler av dette til næring/tenesteyting.
Oppgradering av sjøfront med brygge og promenade i Eidfjord sentrum, trinn 1
Opparbeiding av sjøfront med brygge og promenade, samt midlertidig torgplass i Eidfjord sentrum. Promenade og brygge ferdigstillast komplett. Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse. Det skal etablerast ny brygge frå eksisterande brygge i aust til sjøbu i vest, slik at det blir mogeleg å opphalde og bevege seg på sjøsida av sjøbua. Eksisterande trebrygge bevarast og fornyast med nytt toppdekke. Det etablerast nedtrapping mot sjø for opphald og bading. Brygga grensar til ein promenade som strekkjer seg gjennom heile prosjektområdet. Promenaden koplar seg på eksisterande ganglinje i vest og vil kople seg på ein framtidig ganglinje i aust. I nivåforskjell mellom torgplass og promenade etablerast sittekantar av granitt med innebygd rampe og innebygde plantekassar.
Flomsikring i Eidfjord kommune
På oppdrag frå NVE har Norconsult utarbeidd eit forprosjekt for flaumsikring av Lægreidsflata i Eidfjord kommune. Forprosjektet skal danne grunnlaget for seinare prioriteringar og planlegging/prosjektering av tiltak. Målet er at tiltak skal gjennomførast for å redusere fare for flaumskadar på bygningar og infrastruktur, basert på ei samla vurdering av kostnader og samfunnsnytte Det er vurdert tilsaman 5 ulike alternativ og Norconsult tilrår i forprosjektrapporten og gå vidare med eit av alternativa.
Utvikling av servicefunksjonar i sentrum, Eidfjord
Planarbeidet har som føremål å utvikla Kjerøyna til areal for servicefunksjonar i tilknyting til sentrum. Det er ynskje om å etablera mellom anna parkering for bil og buss, ladestasjonar, søppelhandtering, toalett, bubiltømming og gang- og sykkelveg gjennom området.
Skredvoll på Fv 5096 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Terrengtiltak på Fv 5096 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.