Alle planlagte byggeprosjekter i Bjørnafjorden

Nybygg av næringsområde i Os
Kommunen er grunneier. CA 800 daa. Eventuelt 6000-8000 nye arbeidsplasser.
Nybygg av boliger, næring/tjenesteyting i Os
I detaljreguleringsplanen som no vert starta opp er det planar om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 160-180 nye einingar, i tillegg til dei 20 einingane i byggetrinn 1.
Nybygg av hotell ved Oseana kunst- og kultursenter i Os sentrum
Ca 11000 m2 BRA forebels planlagt med ca. 180-220 hotellrom. Næringsbygg 2200 m2 BRA. Parkeringsanlegg, 160 plassar og ca. 6500 m2 BRA. Konferansesal med 150-200 seter i amfi. Hotellet er tenkt integrert med Oseana kunst- og kultursenter, blant annet med et felles nytt inngangsparti.
Nybygg av boligområde i Os
Gnr/bnr 34/13, 33, 44 m.fl. Fritt liggende småhus, konsentrerte småhus og et felt med leilighetsbygg i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Os
Det er planlagt å leggje til rette for ca. 80- 100 nye bustader. Lågblokkutbygging i 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Nybygg av boliger på Hauge i Os
Gnr/bnr: 63/455, 464. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Os
Gards- og bruksnummeret er 51/12, 26, 318. 539 og 540. Planområdet ligg ved Tellevika med tilkomst via Kuhnlevegen. Planområdet er ca. 37 daa. Leilighetsbygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/36 og 171, 55/8, 45, 119, 121 og 122. Ca. 57,2 daa.
Nybygg av lager og kontor i Os
Ca. 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 m.fl.
Nybygg av boliger i Bjørnafjorden
Ca. 198 daa. gnr/bnr 13/1 og 2, 17/7, 18/12, 13 og 15. Forslagstiller er Storhaugen Utvikling AS, Fiskarskogen Eiendom AS, Susanne og Amund Sperrevik.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Nordstrøno
30-35 eneboliger, alternativt en blandning mellom eneboliger og tomannsboliger. Modulbygg.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh.
Nybygg av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verksted på Nore Neset
Formålet med planen er å utvikle tomta med næringsbebyggelse fordelt på fleire ulike tomter, i form av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verkstader. 68,7 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Os
Gnr/bnr 62/28, 62/12, 62/19. 25 daa. 2-3 etasjer. Parkeringsgarasje under bebyggelse. Saltak og flatt tak.
Nybygg av eneboliger i Bjørnafjorden kommune
Planområdet er på om lag om lag 45,5 daa.
Nybygg av terrasseblokk i Os
15-20 enheter. 6 etasjer i terrassert utforming.
Nybygg av leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/23, 56/4, 29 mfl. To seksmannsboliger og to firemannsboliger.
Nybygg av boliger i Os
Del av eiendommen gnr 29 bnr 1. Bustadformål i form av flerfamiliebustader og eienebustader.
Nybygg av boliger ved Osøyro
4 stk 4-mannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Nybygg av boliger i Bjørnafjorden
5 tomter. 12 enheter. i to- og firemannsboliger. Planområdet er på ca 3,1 daa og omfatter eiendommene 54/103, 54/586.
Nybygg av leiligheter på Nore Neset i Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.
Nybygg av boliger i Fusa
Øpstad, gnr. 131 bnr. 45 m. fl. Planområdet er om lag 21,8 daa og føremålet med planen er å regulere for bustadbygging i form av frittliggjande bustader og evt. konsentrerte bustader (einebustader, eventuelt tomannsbustader eller småhus i kjede eller rekke) med tilhøyrande infrastruktur.Tiltakshaver er Lasse Øpstad.
Nybygg av idrettshall for Søre Neset IL på Halhjem i Os
Søre Neset, idrettshall. Området nord/nordvest for Halhjem barneskule.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Nybygg av leiligheter i Os
Gnr bnr 52/219 og gnr. 52 bnr. 222, 427, 452, 221 og 442. Riving av en enebolig. 1 hus, 5 leiligheter, parkering i første etasje.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Os
Det er planlagt å leggje til rette for ca. 80- 100 nye bustader. Lågblokkutbygging i 3-4 etasjer.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger, næring/tjenesteyting i Os
I detaljreguleringsplanen som no vert starta opp er det planar om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 160-180 nye einingar, i tillegg til dei 20 einingane i byggetrinn 1.
Utbedring av bru på Fylkesveg 158 Lepsøysundet i Os
I Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av eneboliger i Auredalen, Halhjem
Auredalen, 44/187, 44/139, 44/188, 44/205, 44/186.
Reparasjon og oppgradering av industrikai i Eikelandsosen
Det er nødvendig med reparasjon og oppgradering av Industrikai Eikelandsosen, bæreevna er svekka og konsekvensen kan bli stenging dersom ein ikkje får utbedra kaien. Det er utført spesialkontroll av Safe Control, samt at Asplan Viak AS har laga beskrivelse av anbefalte reparasjonar og forsterkningar.
Elektrifisiering av fiskeoppdrettsanlegg i Bjørnafjorden
22 kV sjøkabel til Gulholmen fiskeoppdrettsanlegg i Bjørnafjorden kommune, og installere ein transformator i oppdrettsanlegget med yting 0,32 MVA og omsetnad 22/0,24 kV.
Ny bru over Oselva i Osøyro
Frå "Essotomta" til park ved Irisgården.
Rassikring på Fv 549 Hjortadalen i Fusa
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 130m.
Ombygging av kommunetunet i Eikelandsosen
Ombygg for utlåning av fritidsutstyr mm.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Fusa
Etablering av infrastruktur for boligområde.
Flomsikring i Osøyro
Forstudie for å vurdere behovet og kost/nytte med eventuelle flomdempingstiltak av utløp i Langedalsvatnet (konsekvensutredning).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.