Alle planlagte byggeprosjekter i Bjørnafjorden

Nybygg av boliger, næring/tjenesteyting i Os
I detaljreguleringsplanen som no vert starta opp er det planar om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 160-180 nye einingar, i tillegg til dei 20 einingane i byggetrinn 1.
Nybygg av boligområde i Os
Gnr/bnr 34/13, 33, 44 m.fl. Fritt liggende småhus, konsentrerte småhus og et felt med leilighetsbygg i 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Lysekloster
Totalt er det føreslege mellom 100-120 einingar i området, der 40-45 einingar er i terrasserte blokker i 4 etasjar, ca. 25 einingar i to bustadblokker i 3 etasjar og 35-40 einingar i eit område med variasjon mellom rekkjehus/leilegheiter i 2- 4 etasjar.
Nybygg av boligområde i Os
Det er planlagt å leggje til rette for ca. 80- 100 nye bustader. Lågblokkutbygging i 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Os
Gards- og bruksnummeret er 51/12, 26, 318. 539 og 540. Planområdet ligg ved Tellevika med tilkomst via Kuhnlevegen. Planområdet er ca. 37 daa. Leilighetsbygg i 3-5 etasjer.
Nybygg av kjøpesenter og leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/36 og 171, 55/8, 45, 119, 121 og 122. Ca. 57,2 daa. 3-6 etasjer. 10000 BRA + parkeringsanlegg.
Nybygg av boliger i Bjørnafjorden
Ca. 198 daa. gnr/bnr 13/1 og 2, 17/7, 18/12, 13 og 15. Forslagstiller er Storhaugen Utvikling AS, Fiskarskogen Eiendom AS, Susanne og Amund Sperrevik.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Nordstrøno
30-35 eneboliger, alternativt en blandning mellom eneboliger og tomannsboliger. Modulbygg.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh.
Nybygg av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verksted på Nore Neset
Formålet med planen er å utvikle tomta med næringsbebyggelse fordelt på fleire ulike tomter, i form av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verkstader. 68,7 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Os
Gnr/bnr 62/28, 62/12, 62/19. 25 daa. 2-3 etasjer. Parkeringsgarasje under bebyggelse. Saltak og flatt tak.
Nybygg av eneboliger i Bjørnafjorden kommune
Planområdet er på om lag om lag 45,5 daa.
Nybygg av terrasseblokk i Os
15-20 enheter. 6 etasjer i terrassert utforming.
Nybygg av leiligheter i Os
Gnr/bnr 54/23, 56/4, 29 mfl. To seksmannsboliger og to firemannsboliger.
Nybygg av boliger ved Osøyro
4 stk 4-mannsboliger.
Utvidelse av bustadfelt i Os
5,5 daa. Planframlegget legg opp til tomannsbustadar med inntil 14 nye bueiningar.
Nybygg av boliger i Bjørnafjorden
5 tomter. 12 enheter. i to- og firemannsboliger. Planområdet er på ca 3,1 daa og omfatter eiendommene 54/103, 54/586.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 65 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Nybygg av boliger i Fusa
Øpstad, gnr. 131 bnr. 45 m. fl. Planområdet er om lag 21,8 daa og føremålet med planen er å regulere for bustadbygging i form av frittliggjande bustader og evt. konsentrerte bustader (einebustader, eventuelt tomannsbustader eller småhus i kjede eller rekke) med tilhøyrande infrastruktur.Tiltakshaver er Lasse Øpstad.
Nybygg av leiligheter i Os
Gnr bnr 52/219 og gnr. 52 bnr. 222, 427, 452, 221 og 442. Riving av en enebolig. 1 hus, 5 leiligheter, parkering i første etasje.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Os
Det er planlagt å leggje til rette for ca. 80- 100 nye bustader. Lågblokkutbygging i 3-4 etasjer.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger, næring/tjenesteyting i Os
I detaljreguleringsplanen som no vert starta opp er det planar om leilegheitsbygg og rekkehus med til saman om lag 160-180 nye einingar, i tillegg til dei 20 einingane i byggetrinn 1.
Utbedring av bru på Fylkesveg 158 Lepsøysundet i Os
I Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde på Nore Neset
Formålet med planen er å utvikle tomta med næringsbebyggelse fordelt på fleire ulike tomter, i form av næringsbygg for logistikk, industri, lager og verkstader. 68,7 daa.
Etablering av eneboliger i Auredalen, Halhjem
Auredalen, 44/187, 44/139, 44/188, 44/205, 44/186.
Elektrifisiering av fiskeoppdrettsanlegg i Bjørnafjorden
22 kV sjøkabel til Gulholmen fiskeoppdrettsanlegg i Bjørnafjorden kommune, og installere ein transformator i oppdrettsanlegget med yting 0,32 MVA og omsetnad 22/0,24 kV.
Ny bru over Oselva i Osøyro
Frå "Essotomta" til park ved Irisgården.
Rassikring på Fv 549 Hjortadalen i Fusa
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 130m.
Ombygging av kommunetunet i Eikelandsosen
Ombygg for utlåning av fritidsutstyr mm.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Fusa
Etablering av infrastruktur for boligområde.
Flomsikring i Osøyro
Forstudie for å vurdere behovet og kost/nytte med eventuelle flomdempingstiltak av utløp i Langedalsvatnet (konsekvensutredning).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.