Alle planlagte byggeprosjekter i Austevoll

Etablering av landbasert kråkebolleanlegg på Haukanes i Austevoll kommune
RAS-anlegg. Gnr/bnr: 46/7 m.fl. Planområdet er ca. 150 daa.
Nytt næringsområde på Tangabukta i Austevoll
Austevoll maritime næringspark, Torangsneset. 200 daa. Gnr/bnr: 37/1, 37/5, 37/6, 37/47, 37/11,0 37/136, 37/153, 37/165, 37/184, 37/185, 37/188 og 37/193.
Nybygg av sentrumsnært bustadområde sør for Bekkjarvik i Austevoll
Planområdet er om lag 150 daa, følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: delar av gnr./bnr.: 66/2, 66/4, 66/16, 66/18 og 67/1.
Nybygg av fritidsbustader på Stolmen i Austevoll
Plamområdet er om lag 192 daa. Følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: gnr./bnr.: 14/1-8, 14/13, 14/15, 14/32, 14/43, 14/58, 14/61, 14/70, 14/72, 16/72, 18/1, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 18/12, 18/17, 18/21, 18/22, 18/25, 18/40, 18/41, 18/59, 18/60, 18/61, 18/63, 18/87, 18/90 og 18/92. Hovudteigane er gnr./bnr. 18/8, 9 og 90. Det planlegges ca 18 hytter/naust, og 15 bygg (hotell) med ca 34 enheter.
Nybygg av bustadområde i Austevoll
12 tomter for enebolig, 1 tomt for tomannsbolig og 1 tomt for firemannsbolig. Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.
Nybygg av boliger i Kolbeinsvik
Detaljreguleringa har som føremål å opne for konsentrert bustad og einebustadar sentralt i Kolbeinsvik på eigedom med gbnr. 58/13, 145, 91, 158, del av 58/5, 12 og 289. Det vert lagt opp til ein høg utnytting av tomta med 10 nye bustader og maksimalt 28 nye bueiningar. Det vert i samband med dette blant anna etablert ny veg med fortau inn i planområdet, miljøstasjon,v ass-o g avløpsleidningar, septiktankar, utbetra straumnett, leikeområde og gangvegar. Planområde er om lag 30,2 daa
Tilrettelegging for næringsareal i Austevoll
Detaljreguleringsplan for masseuttak/massedeponi i Vik. Planen skal legge til rette for inntil 20 dekar næringsareal, mens resten av området skal opparbeides til fulldyrka jord til jordbruksformål. Forslaget skal blant annet legge til rette for næringsareal. Det kan være redskapshus for landbruket, og f. eks. lagerbygg til utleie.
Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde i Austevoll
Infrastruktur for 12 eneboliger, 1 tomannsbolig og 1 firemannsbolig. Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa.
Nybygg av utleiehytter og naust i Austevoll
Formålet med planarbeidet er å utvikle holmen videre under formålet fritids- og turistformål.
Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.
Nybygg av toalettbygg og pumptrack på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.
Brannsikring av kirke i Storebø
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Selbjørn
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke i Austevollshella på Hundvåkøy
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Storekalsøy
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Møkster
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.