Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo

Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 1
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 58/310, 58/313. Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. 7-10 etasjer. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Bygging av underjordisk parkeringsplass i Oslo
Planlegges ca. 400 parkeringsplasser.
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A. RD-peling: NCC Norge AS avd Hercules Fundamentering AS.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
På-og tilbygg av boligsameie i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/144, 151/145, 151/175, 151/176, 151/177.
Oppgradering av kontor mm i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 207/16, 207/306, 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og karbonfangstanlegg i Oslo
Total kostnad for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær) er 300 mnok. Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær).
Ombygging av studentblokker i Sogn studentby i bydel Nordre Aker, Oslo
Det er fire sammenhengende bygg på fire etasjer og loft, med unntak av JPE 13 som har kjeller og to etasjer over terreng. 171 hybelenheter (HE) fordelt i 43 boenheter (BE).
Ombygging til midlertidige skolelokaler på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
Det er 2. og 3. etasje i atrium 3 (nord-østlig del), samt 3. etasje i atrium 4 (syd-østlig del) som søkes godkjent for ombygging fra kontor til skole.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller. Nybygg oppføres i massivtre i kombinasjon med gjenbruk av nåværende kjeller og fundamenter.
Om- og tilbygg av kontor mm ved Urtekvartalet i bydel Gamle Oslo
Drivhuset. Bream Very good-sertifisering.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Innvendig ombygging og totalrehabilitering av fem verneverdige småhus i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 236/95, 97, 180, 182 og 183. Ryenbergveien 48 og 50. Væringkleiva 2, 4 og 6.
Elevert av helikopterlandingsplass på Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
En selvbærende elevert helikopterplattform 31 meter over bakkenivå.
Påbygg av hotell i Oslo sentrum
Ytterligere 2 etasje påbygg.
Påbygg av leiligheter og næring ved Carl Berners Plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 83/296, 357, 361, 170. Riving av 6 etasje og påbygg av 2-3 etasjer.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Drift og vedlikehold av trafikktekniske installasjoner langs vei i Oslo
Drift og vedlikehold av ca. 320 signalanlegg, 21 automatiske bommer, samt diverse elektrotekniske installasjoner langs kommunal vei i Oslo.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Opparbeidelse av vei, fortau og sykkelvei i bydel Grünerløkka, Oslo
Mellom Lørenvangen og Økernveien. Ca 350 meter. Gnr/bnr: 124/78, 999/595 mfl.
Ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 57 stk leiligheter.
Totalrehabilitering-og utvidelse av barnehage i bydel Frogner, Oslo
BREEAM-NOR Good. Rehabilitering av bygg A, B og C. Et tilbygg til bygg B i to plan. Nybygg bygg D.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Utvidelse av barneskole i bydel Alna, Oslo
Midlertidig paviljong fjernes og erstattes med et permanent bygg.
Ombygg av kryss på E18 mellom Lysaker og Munkedamsveien i Oslo
Ombygging av kryss slik at sykkelvegen kan skiltes og forkjørsreguleres.
Oppgradering av vei og turvei ved Peder Ankers plass og Bogstad camping i Oslo
Oppgradering av vei- og turvei- parsell i Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass og over en strekning på ca. 300 meter nordover. Veien skal utvides fra ca 5 til 6,5 meter, turveien skal flyttes østover, alléen skal reetableres og de kulturhistoriske kvalitetene i området skal ivaretas. Prosjektet omfatter også 3 år etableringsskjøtsel for grøntarbeider.
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E6 i Oslo og deler av Viken
Det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo.
Gravefri tilkobling (NoDig Development) ved rehabilitering av vannledninger i Oslo
Målet med konkurransen er å utvikle teknologi som gir fullstendig gravefrie stikkledningstilkoblinger ved rehabilitering av hovedvannledninger. Stikkledningstilkoblinger kan gjøres på hovedledning eller i vannkum eller begge deler. Det er et mål at metoden i sin helhet skaper minimale miljøbelastninger. Planlagt antall leverandører: 5.
Fornying av vannledninger i bydel Alna, Oslo
Fornying av hovedledninger for vann og avløp på delstrekninger i Fjellhus Allé, Prost Hallings vei, Harald Halvorsens vei (bydel Alna). Metode er kombinasjon av NoDig og graving
Påbygg-og bruksendring av loft til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Finnmarkgata 40-48, Monrads gate 22-26, Sars' gate 37-39 og Telavåggata 4-8.
Ombygging av aldershjem i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 etasje fra 6 alderhjemromboliger til 7 sykehjemsboliger.
Oppgradering av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Graving av VA-grøfter. Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Nye hovedledninger legges i samme trase som eksisterende hovedledninger.
Etablering av perimetersikring/adgangskontrollsystem ved virksomheter i Oslo
Oslo Havn har gjennomført et forprosjekt med henblikk på å etablere en hensiktsmessig perimetersikring av Sydhavna og virksomhetene der. I forprosjektet er det angitt en rekke tiltak for å gi oversikt og kontroll over hva og hvem som til enhver tid befinner seg innenfor en angitt områdeavgrensing. Blant disse er anskaffelse og implementering av et adgangskontrollsystem for etablering av en felles (digital) plattform for registrering og styring av adgang til Sydhavna. Plattformen tenkes eid og administrert av HAV som havnemyndighet, hvor respektive virksomheter gis brukertilgang for registrering og godkjenning av biler og personell for adgang til egen virksomhet. For å utforske mulighetsrommet mht. etablering av en slik felles plattform inviterer HAV til dialog. Hensikten er å innhente tilstrekkelig informasjon om aktuelle produkter, design av relevante løsninger, samt etablere en oversikt over leverandørmarkedet og overordnet prisbilde for ulike konsepter. Innhentet informasjon planlegges benyttet ifb utarbeidelse av ytelses- eller funksjonsbeskrivelse for anskaffelse av aktuelt utstyr og programvare.
Bruksendring til restaurant og ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bruksendring av deler av næringslokaler til restaurant, bruksendring av loft til bolig og ombygging av 12 leiligheter til 20 enheter.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger med tilhørende kummer i Oslo
Områdene som skal rehabiliteres er Øraker, Ullerntoppen, Ullevål, Korsvoll og Ammerudhellinga.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.