Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (293)
På-og nybygg av forskningsbygg i bydel Vestre Aker, Oslo
Forskningsveien 1, 1B og Børrestuveien 3. Gnr/bnr: 42/111, 112, 113 delar av 42/164, 39/250, 251.
Nybygg av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
Ca. 111 leiligheter planlegges i tre blokker. Senter på 4500 m2. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 163/88, 66, 1
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Utvidelse av næringsbebyggelse i bydel Alna, Oslo
Ca. 6000 for verksted og ca. 7500 for kontor/tjenesteyting.
Totalrehabilitering av kontorbygg i bydel Oslo sentrum
Totalt 19000 m2. Nytt hovedkontor til Innovasjon Norge AS (ca 5000 m2).
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Påbygg av kontor og lager mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Påbygg i 2-3 etasjer. Nytt lokk mellom byggene.
Ny-og ombygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Gnr/bnr 163/8, 238/73. Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5.
Ombygging- og påbygg av kontor/undervisningslokale i bydel St. Hanshaugen, Oslo
«Breeam NOR Very Good» som minimum i byggefasen og «Breeam In Use Excellent» som en standard for bygget i bruk. Lås og beslag; Låssenteret AS. Adkomstsystemer for vedlikehold av fasader: Høyden AS, Eirik Røhmesmo.
Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (biogassanlegg) i bydel Nordstrand, Oslo
Ormsundkaia. Gnr/bnr: 197/10, 197/700, 197/194, 999/ 465, 153,16, 250/30, 197/18.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Fasaderehabilitering, innvendig ombygging-og utvidelse av kontor over Oslo City i Oslo sentrum
5-12 etasjer. 5 stk bygg som henger sammen. Biskop Gunnerus' gate 7, Lybekkergata 5 og Stenersgata 1.
Ombygging og riving av kontor mm på Lindern i Oslo
Gnr/bnr: 220/49, 65. Tiltakene omfatter i hovedsak ombygging i eksisterende bygningsmasse, samt mulig riving av to bygg.
Ombygging av hotellrom i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Utvidelse-og ombyggning av eksisterende høyskole i Majorstuen, Oslo
Gnr/bnr: 38/275, 290. Nybygg på 4000-7000 m2.
Om-, og påbygg av hotell i Oslo sentrum
Karl Johans gate 8 (gnr/bnr: 207/ 87), Dronningens gate 23 ( gnr/bnr: 207/ 45), Dronningens gate 25 (gnr/bnr: 207/ 47).
Utbedring av Rv 4 Trondheimsveien-Groruddalen (Fossumdiagonalen) i Oslo
I Oslopakke 3 som Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei (videre via Nedre Kalbakkvei til Alnabruterminalen).
Stripping og gjenoppbygging av kontor i Oslo sentrum
BREEAM NOR Very Good og får energiklasse A. RD-peling: NCC Norge AS avd Hercules Fundamentering AS.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Tilbygg av forretning og påbygg av helsehus i bydel Østensjø, Oslo
Utvidelse av forretning i 3 etasjer og påbygg av helsehus i 4 etasjer. Ca 12 måneders gjennomførelsetid
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Om-og tilbygg av kontor og forretning i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Bevaring og påbygg alternativ riving og påbygg.
Oppgradering av vei mm i bydel Gamle Oslo
Oppgradere Kongsveien mellom Konowsgate og Kongshavn vgs. Kongsveien skal bygges om med bredere fortau, to kjørefelt, to sykkelfelt og en grøft for overvannshåndtering. Deler av Kongsveien vil ha dyp graving. Ved Kongshavn vgs. skal en vannledning oppgraderes for Vann- og avløpsetaten. Strekningen er ca. 1 km og trikketunnelen er ca. 600 m lang.
På-og tilbygg av kontor i bydel Grünerløkka, Oslo
Opsjon på innvendig ombygging av 4300 m2.
Oppgradering av kontorbygg i bydel Frogner, Oslo
BREEAM Excellent. Sykkelparkering og garderobe i kjeller.
Innvendig ombygging og totalrehabilitering av fem verneverdige småhus i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 236/95, 97, 180, 182 og 183. Ryenbergveien 48 og 50. Væringkleiva 2, 4 og 6.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Økt kapasitet inn til Alnabru godsterminal fra nord, i Bydel Alna
I handlingsprogram med planlagt utførelse før 2023. Brubakkveien 12 med flere.
Etablering av gang- og sykkelvei mellom Ole Deviks vei-Østensjøveien i bydel Alna, Oslo
12-18 byggemåneder. Del av fremdriftsplan for hovedsykkelveinettet. 1,7 km.
Påbygg av leiligheter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
To lameller i 3 etasjer er planlagt på taket på COOP-butikk. Gnr/bnr: 189/71, 96 og 109.
Utvidelse av kontor i bydel Sagene, Oslo
6 etasjer med en tilbaketrukket 7 etasje.
Rehabilitering av kunstgressbane, klubbhus mm på idrettspark på Jordal i Oslo
Kunstgressbane med undervarme. Ombygging av skateanlegg i betong, ca 2000 m2.
Utvidelse-og oppgradering av Sandaker senter i bydel Sagene, Oslo
Nytt inngangsparti. Utvidelse med parsellhager og takterrasse.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Opparbeidelse av vei, fortau og sykkelvei i bydel Grünerløkka, Oslo
Mellom Lørenvangen og Økernveien. Ca 350 meter. Gnr/bnr: 124/78, 999/595 mfl.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Ombygging av leiligheter og bruksendring fra loft til leiligheter i bydel Sagene, Oslo
36 leiligheter skal fornyes og 2 leiligheter bygges på loft.
Ombygg-og påbygg av leiligheter og rekkehus i bydel Ullern, Oslo
6-7 etasjer. Forslaget legger opp til ca. 26 leiligheter, der én del er plassert i eksisterende bygningsmasse, én del er påbygg i form av rekkehus og én del er påbygg i form av leiligheter.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Utbedring av gang-og sykkelvei i bydel Grünerløkka/Bjerke, Oslo
Ca 400 meter. Oppgradering av gate med nye sykkelfelt og grøntområde for overvann. Gnr/bnr: 250/15, 83/32, 61, 113, 248, 465, 33, 15, 294, 201, 37, 19, 514 og 112.
Påbygg av leiligheter mm på Kiwi butikk på Oppsal i Oslo
Bruksendring av eksisterende varelevering/lager til parkering/bod/teknisk rom. Påbygg av leiligheter i 3,5 etasje.
Ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Redusering fra 89 stk leiligheter til 57 stk leiligheter.
Ombygging av kontor og forretning mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Nytt inngangsparti og utskifting av vinduer på begge fasader, utbedring av eksisterende tekniske anlegg, oppgradering av løfteinnretninger, ombygging av toaletter og garderober, innføring av ny trapp, samt endringer i konstruksjoner.
Ombygging av deler av bo-og behandlingssenter i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
I 2. og 3. etg har det vært helsesenter, disse arealene skal bygges om til 20 beboerrom med tilhørende fasiliteter.
Bruksendring til bar/restaurant, klubb-og butikker i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bar-og restaurant konsepter: Le Peacock Sportif, Cafe Republique, The Relish, Remember Books, Dead Poets, Concept Store og bar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.