Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oslo fylke

Oslo (260)
På-og nybygg av forskningsbygg i bydel Vestre Aker, Oslo
Forskningsveien 1, 1B og Børrestuveien 3. Gnr/bnr: 42/111, 112, 113 delar av 42/164, 39/250, 251.
Rehabilitering og utvidelse av videregående skole i bydel Frogner, Oslo
Utvidelse for 90 stk elever. Totalt areal med utvidelse og ombygging er 12700 m2. Totalrehabilitere tre vernede bygg på Hartvig Nissen videregående skole samt oppføre to nye bygg.
Riving og ombygging av Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
Rokadeprosjektet. I forbindelse med nytt sykehus på Gaustad.
Utvidelse/ombygg av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Utvides til en 8-parallell skole planlagt for 720 elever. I flerbrukshallen skal det etableres 2 stk. tette lydskillevegger.
Oppgradering av utvendig skøytebane på Valle Hovin i Oslo
Ca. 11 500 m2 isflate inkl. isfri halvmåne + uteområder.
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 58/310, 58/313. Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. 7-10 etasjer. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Bygging av underjordisk parkeringsplass i Oslo
Planlegges ca. 400 parkeringsplasser.
Rehabilitering av eksisterende bygg i forbindelse med utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Ombygging fra kontor til leiligheter og næring på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Ombygging fra kontor til boliger og næring i 1 etasje. Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Utvidelse av rekkehus i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Bertramjordet 1-74. Påbygg av en ny loftetasje med 63 stk boenheter og tilbygg av 28 stk boenheter.
Utvidelse til ungdomsskole i bydel Nordstrand, Oslo
210 elever. En en fire-parallell ungdomsskole med gymsal og autistavdeling for 16 elever.
Oppgradering av kontor mm i Oslo sentrum
Gnr/bnr: 207/15, 207/16, 207/306, 207/323, 207/326, 207/327, 207/328, 207/329, 207/330.
På-og tilbygg av boligsameie i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/144, 151/145, 151/175, 151/176, 151/177.
Utvidelse av kontor -og handelsbygg mm i Oslo sentrum
Olav Vs gate 6, Fridtjof Nansens plass 2, 2B og Midtbygget.
Ombygging til midlertidige skolelokaler på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
Det er 2. og 3. etasje i atrium 3 (nord-østlig del), samt 3. etasje i atrium 4 (syd-østlig del) som søkes godkjent for ombygging fra kontor til skole.
Riving- og tilbygg av forretning i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 155/16, 155/17, 155/8. Ekebergveien 143, 145 og Bernhusveien 7 mfl.
Innvendig ombygging og totalrehabilitering av fem verneverdige småhus i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 236/95, 97, 180, 182 og 183. Ryenbergveien 48 og 50. Væringkleiva 2, 4 og 6.
Elevert av helikopterlandingsplass på Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
En selvbærende elevert helikopterplattform 31 meter over bakkenivå.
Ombygging av hotell i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nederste etasje. Nytt tilbygg for heis (680 m2).
Påbygg av leiligheter og næring ved Carl Berners Plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 83/296, 357, 361, 170. Riving av 6 etasje og påbygg av 2-3 etasjer.
Oppgradering av kontor i Kvadraturen, Oslo
Mindre endringer av bærende konstruksjoner og brann-seksjonering samt etablering av ny heis og trapp. I tillegg ønsker man å rive eksisterende tak og erstatte dette med ny konstruksjon uten at dette endrer eksisterende møner.
Ombygg av helsehus, barnehage og bolig mm i bydel Østensjø, Oslo
Ved Oppsal senter. Kontor med lege- og tannlegetjeneste og med ny barnehage i 1. og del av 2. etasje.
Opparbeidelse av vei, fortau og sykkelvei i bydel Grünerløkka, Oslo
Mellom Lørenvangen og Økernveien. Ca 350 meter. Gnr/bnr: 124/78, 999/595 mfl.
Ombygging til leiligheter på Torshovhøyden i bydel Sagene, Oslo
Totalt 135 stk leiligheter på Torshovhøyden.
Bruksendring til bar/restaurant, klubb-og butikker i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Bar-og restaurant konsepter: Le Peacock Sportif, Cafe Republique, The Relish, Remember Books, Dead Poets, Concept Store og bar.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Utvidelse av barneskole i bydel Alna, Oslo
Midlertidig paviljong fjernes og erstattes med et permanent bygg.
Gravefri tilkobling (NoDig Development) ved rehabilitering av vannledninger i Oslo
Målet med konkurransen er å utvikle teknologi som gir fullstendig gravefrie stikkledningstilkoblinger ved rehabilitering av hovedvannledninger. Stikkledningstilkoblinger kan gjøres på hovedledning eller i vannkum eller begge deler. Det er et mål at metoden i sin helhet skaper minimale miljøbelastninger. Planlagt antall leverandører: 5.
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E6 i Oslo og deler av Viken
Det er behov for ca. 180-220 oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo.
Rehabilitering av leiligheter og personalbase i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging til base for personal i 1 etasje, ombygging av leiligheter i 2-4 etasje.
Fornying av vannledninger i bydel Alna, Oslo
Fornying av hovedledninger for vann og avløp på delstrekninger i Fjellhus Allé, Prost Hallings vei, Harald Halvorsens vei (bydel Alna). Metode er kombinasjon av NoDig og graving
Påbygg-og bruksendring av loft til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Finnmarkgata 40-48, Monrads gate 22-26, Sars' gate 37-39 og Telavåggata 4-8.
Oppgradering av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Graving av VA-grøfter. Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Nye hovedledninger legges i samme trase som eksisterende hovedledninger.
Rehabilitering av fasade på universitet på Øvre Blindern i Oslo kommune
Rehabiliteringsarbeider på fasade Lucy Smiths hus («LSH») på Øvre Blindern i Oslo.
Ombygging av aldershjem i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 etasje fra 6 alderhjemromboliger til 7 sykehjemsboliger.
Etablering av perimetersikring/adgangskontrollsystem ved virksomheter i Oslo
Oslo Havn har gjennomført et forprosjekt med henblikk på å etablere en hensiktsmessig perimetersikring av Sydhavna og virksomhetene der. I forprosjektet er det angitt en rekke tiltak for å gi oversikt og kontroll over hva og hvem som til enhver tid befinner seg innenfor en angitt områdeavgrensing. Blant disse er anskaffelse og implementering av et adgangskontrollsystem for etablering av en felles (digital) plattform for registrering og styring av adgang til Sydhavna. Plattformen tenkes eid og administrert av HAV som havnemyndighet, hvor respektive virksomheter gis brukertilgang for registrering og godkjenning av biler og personell for adgang til egen virksomhet. For å utforske mulighetsrommet mht. etablering av en slik felles plattform inviterer HAV til dialog. Hensikten er å innhente tilstrekkelig informasjon om aktuelle produkter, design av relevante løsninger, samt etablere en oversikt over leverandørmarkedet og overordnet prisbilde for ulike konsepter. Innhentet informasjon planlegges benyttet ifb utarbeidelse av ytelses- eller funksjonsbeskrivelse for anskaffelse av aktuelt utstyr og programvare.
Bruksendring til restaurant og ombygging av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bruksendring av deler av næringslokaler til restaurant, bruksendring av loft til bolig og ombygging av 12 leiligheter til 20 enheter.
Nye vannledninger i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Kronprinsens gate : graveprosjekt nye VA ledninger ca 120 m Huitfeldtsgate: Graveprosjekt nye VA ledninger ca 60 m .
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger med tilhørende kummer i Oslo
Områdene som skal rehabiliteres er Øraker, Ullerntoppen, Ullevål, Korsvoll og Ammerudhellinga.
Rehabilitering av vannledninger i Oslo kommune
Anleggsmetoden var i utgangspunktet tenkt gjennomført ved blokking. Men dette lar seg ikke gjøre grunnet dårlig plass mellom de eksisterende rørene. Det vil derfor graves i eksisterende trase og legges nye spillvannsledninger og etableres overvannsledning for hele traseen samt bygging av separerte kummer.
Oppgradering av bygg i Oslo kommune
Bydel Frogner har besluttet å inngå kontrakt med Frogner Sokn vedrørende leie av lokaler i Zahlkasserer Schafts plass 3 i Oslo. Leieobjektet består av hele bygningen. Leieobjektet inkluderer 2 parkeringsplasser. Leieperioden: 8 år med opsjon på forlengelse.
Ombygging av museum på Vestbanen i Oslo
Prosjektet gjelder innvendig ombygging av vestibyle, sydfløy og nordfløy i plan 1, mindre tiltak på fasade i sydfløy (bytte av dør) og nordfløy (ny dør og utvendig trapp). I plan 2 inkluderer prosjektet tiltak i sydfløyen og det nordlige trapperommet i plan 2, herunder fasadetiltak ut mot tak over toghallen. I tillegg inkluderer forespørselen opsjoner, herunder forsterkning av konstruksjonen i overgangen mellom vestibyle og sydfløy, tiltak mot vanninntrenging i kjeller, tiltak knyttet til bedre lysstyring i bygget og utvendig solskjerming.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Oslo kommune
Prosjektet har som formål å forsterke forsyningssikkerheten til Frysja og Kjelsås.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.