Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Herøy

Tiltak ved steinbrudd/masseuttak i Herøy
Planområdet som ønskes regulert ligger på Skardsøya i Herøy kommune, og omfatter deler av gbnr 54/140. Hele planområdet dekker et areal på ca. 80,6 daa inkludert areal i sjø. Området er omsluttet av fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, kai, havneområde i sjø m.m. Hensikten med reguleringsplanen er å gi rammer for drift av masseuttaket og sikre steinressurser, samt å påse at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket.
Renovering av fyrtårn i Herøy kommune
Utvendig og innvendig renovering av fyrtårn ved Svinøy fyrstasjon. Renovering av fyrtårn i støpejern og sokkel av plasstøpt betong, renoveringen skal utføres etter antikvariske prinsipper. Utvendig fyrtårn av støpejern, eksisterende glass ved fyrlykt skal plukkes ut, mens rutene er ute skal stålet renses (sandblåsing) og overflatebehandles før ruter remonteres. Fyrtårn av støpejern skal sandblåses i sin helhet med fjerning av maling og rust før overflatebehandling. Innvending skal overflater og innvendig kledning fjernes, det påpekes her at fyrtårnet inneholder rester av kvikksølv og materialene kan derfor inneholde spor av dette. Sokkel av plasstøpt betong, her skal eksisterende maling slipes vekk og ny overflatebehandling utføres. Prosjektet omfatter også legging av polyuretanbasert belegg på betong-galleri.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.