Aktuelle nybygg i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A. Parkgata 8-12. Gnr/bnr: 67/1500, 67/1501, 67/1078 og 67/700.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Nybygg av studenthybler og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik, trinn 1
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. Det er vurdert å bygge fellesrom mellom blokkene, og eventuelt kontor/næringslokaler i form av legekontor/psykolog i første og muligens i andre. Delfelt BB2
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre. Kostnad: 40,0 mill. kr. Fylkeskommunens andel av totalkostnad på 71,6 mill. kr
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 18 boenheter. 5,7 daa tomt.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer. Uavhengig kontroll av brannkonsept: Rambøll Norge AS.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,3 daa tomt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,8 daa tomt.
Nybygg av høydebasseng i Gjøvik
Høydebassenget består av to sirkulære basseng på 800 m³ hver, med et ventilkammer mellom. Taket skal ha tilgang for publikum via en gangpassasje fra Øverbyvegen.
Riving av eksisterende bru og nybygg av bru på E39 på Stokkjølen i Gjøvik kommune
Etablering av midlertidig tilkomst til E39 på Stokkjølen, etablering av byggegrop Leirvika, midl. omlegging av elv og etablering av voll/dam og gangforbindelse over elva, fjerning av eksisterende kulvert gjennom tidl. E39 i Leirvika, ny plass-støpt betongkulvert for Stokkelva, ca. 4,8 x 13 meter, brurekkverk, muring, plastring og øvrig erosjonssikring, reetablering av elvebunn, reetablering av veg og avkjørsler, rekkverkssetting, transport til og fra masselager/massedeponi, avsluttende planering og ferdigstilling av anleggsområde, masselager og deponi. Det skal etableres en midlertidig gangveg for kryssing av elva ovenfor tiltaksområdet. Langs den midlertidige elvekryssingen skal det tosidig settes opp solid rekkverk/sikringsgjerde 1,5 meter høyt. Kryssingen skal være dimensjonert for ATV. Den skal holdes åpen til enhver tid inntil opprinnelig hovedveg er reetablert. Oppfylling for elvekryssing skal også fungere som sperre for vann til byggegrop, og skal være omfylling for start av midlertidig rørtrasé for bortleding av elva i byggefasen. Utføres som dam med kjerne av tette masser jfr. beskrivelse og plangrunnlag. Entreprenøren skal etablere en midlertidig avkjørsel iht. beskrivelse mot E39 på Stokkkjølen. Denne skal betjene bebyggelsen i Leirvika som ligger nord for Stokkelva. Avkjørselen skal stå klar når dagens bruforbindelse i Leirvika blir stengt, og den skal fjernes når behovet bortfaller. Siktsoner skal etableres ved flytting av rekkverk. Stokkelva er fiskeførende. Ferdigstilt prosjekt skal tilrettelegge for anadrom fiskeoppgang gjennom Stokke bru. Personell med fiskefaglig kompetanse skal være til stede under deler av gjennomføring av tiltaket. Dette for å sikre at tiltaket bygges slik at fisk kan vandre forbi den nye brua etter endt anlegg, samt at andre avbøtende tiltak blir ivaretatt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 2 boenheter. 1,8 daa tomt.
Nybygg av trykkøker i Gjøvik kommune
Ny vannpumpestasjon utenfor høydebassenget på Honne, Biri.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.