Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (4)
Brønnøy (0)
(1)
Dønna (1)
Evenes (2)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (3)
Moskenes (1)
Narvik (2)
Nesna (1)
Rana (1)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (1)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (3)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (1)
Nybygg av fellesbygg ved videregående skole i Mosjøen
Gnr/bnr: 103/1429, 1369. Nytt fellesbygg ved Mosjøen videregående skole på Kippermoen skole og idrettsområde. Breeam-Nor Very Good.
Nybygg av temapark ved Storvågan i Vågan kommune
Etappe 1 omfatter nybygget «Otolitten» og nærmeste uteområder, totalt 385 millioner kroner. Etappe 2 omfatter videreutvikling av eksisterende Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin, videreutvikling av uteområder og infrastruktur, totalt 198 millioner kroner. Finansieringsplanen omfatter tilskudd til investering, tilførsel av eiendommer, låneopptak samt bidrag fra private partnere.
Nybygg av idrettshall på Kippermoen i Vefsn
Gnr/bnr: 103/1429 og 103/5.
Nybygg av skole i Mosjøen, byggetrinn 2
Idrettsbygget rives før byggestart, mens skolebygget skal være i bruk fram til ny skole står ferdig.
Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Nybygg av hotell m.m i Træna kommune
Hotellet vil få 38 rom, restaurant, bar, foajé/lounge, møterom, kontorer, co-working og konferansefasiliteter. Det skal også bygges badstue med utendørsbad, og et naust med rom for sjøaktiviteter. Hele anlegget er på cirka 2.700 kvadratmeter. 
Nybygg av fritidsboliger på Sauøya i Henningsvær
Ca 47,5 daa. Ca. 33 hytter á 100-120 m2 pluss mulighet for felles servicebygg
Nybygg av bilforretning i Evenes
Evenes Airport City. Porter/lasteramper: ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS - Ronny Engan (ronny.engan@assabloy.com / 474 84 426)
Etablering av forretningsbygg i Meløy
Søknaden gjelder etablering av et nytt kjøpesenter med tre butikklokaler og kafe på eiendommen gnr. 61/61 på Ørnes. Bygget vil ha et areal på om lag 2363 kvadratmeter, og skal blant annet tilrettelegge for etablering av en ny dagligvarebutikk. Kjøpesenteret er planlagt med to etasjer og skal etableres på en utfylt steinfylling i Ørnes sentrum. Meløy kommune er hjemmelshaver på eiendommen gnr. 61/61, men har i samarbeid med Coop Nordland SA inngått en opsjonsavtale på deler av eiendommen. Coop Nordland SA har kommet med forespørsel om utbyggingsavtale for utbygging og drift av forretningsbygg på eiendommen gnr. 61/61.
Nybygg av campingplass, uthus/naust/badehus, småbåtanlegg mm i Alstahaug
Planområdet som ønskes regulert ligger som en del av Risåsan på øya Blomsøy, i Alstahaug kommune, og omfatter gbnr 19/99. Hele planområdet dekker et areal på ca. 119,6 daa inkludert areal i sjø. Planområdet benyttes i dag i hovedsak til beitemark, og omsluttes av naturmark, fylkesveg, beitemark, åkrer og hav. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere planområdet til formålene campingplass, uthus/naust/badehus, LNFR, småbåtanlegg i sjø og vassdrag, bruk og vern av sjø og vassdrag m.m. Opptil ca 30 campingplasser.
Nybygg av næringsvirksomhet på Søndre i Stokmarknes
Realisering av prosjektet vil med stor sannsynlighet skje gjennom flere byggetrinn.
Konsulenttjenester/planleggere til prosjekteringsgruppe for utvikling av helse- og omsorgstjenester på Ytteren i Rana kommune
Kommunen har i dag 4 sykehjem, 3 bosenter og 7 omsorgsboliger (sistnevnte i hovedsak eid av eldres borettslag). I strategien legges det opp til at økte antall plasser i sykehjem og ulike kommunale boalternativer fortrinnsvis skal utvikles ved og i nærheten av eksisterende sykehjem heller enn å bygge nytt et femte sted. Det er også et ønske om å eventuelt avvikle det ene av dagens sykehjem og heller bygge opp flere plasser i, ved og omkring de resterende tre sykehjemmene. I denne forbindelse er det gjort et forarbeid for å finne ulike mulige scenarier for ny tenkning knyttet til ett av områdene kommunen har tjenester på i dag. Her er det sykehjem, bosenter, dagsenter, omsorgsbolig, krisesenter, sentralkjøkken og ungdomsklubb, hvorav deler av bygningsmassen kan gjenbrukes mens andre deler holder lav standard. Kommunen eier tomtegrunn i området og har sett på hvordan området kan utvikles for framtidige helse- og omsorgstjenester (som imøtekommer behovet) samtidig som samfunnet forøvrig inviteres inn i området med aktiviteter og tilbud; aldersvennlig samfunnsutvikling.
Etablering av aktivitetspark i Fauske
Fornyelse av eksisterende elektriske anlegg (flomlys).
Nybygg av kontor og lager i Hadsel
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringstomter innenfor den østlige delen av Børøya industriområde. Planområdet utgjør ca. 28,6 daa. Knutsen & Ramsevik eiendom AS ønsker vel 1,5 daa, Aqua pumpeteknikk ca. 1 daa og Hadsel kommunes uteetat ønsker ca. 4 daa. Resten av arealet inndeles i tomter for småindustri og håndverksbedrifter som skal selges av kommunen. I tillegg blir her innregulert nødvendige veisystemer.
Ny tribune i samfunnslokale/kinosal ved kulturhus i Meløy kommune
Dagens tribune har 246 plasser, og dette antall vil omtrentlig også gjelde ny tribune.
Etablering av skatepark på Skansenøyra ved Rognan sentrum i Saltdal kommune
Tiltaket består i å bygge en skate - og rullepark i Rognan-området. Prosjektet er tenkt lokalisert til Skansenøyra friluftsområde som i dag har flere ulike tilbud/fasiliteter (tuftepark, frisbeegolf, strandvolley, petanque og vannsport).
Etablering av skate- og rullepark i Gildeskål
Totalentreprisen inneholder prosjekteirng, forberedende grunnarbeider og etablering av 400 m2 skatepark i plasstøpt betong.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.