Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bjørnafjorden

Nybygg av kontor i Eikelandsosen
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for kontorsfasilitetar for Eide Fjordbruk, med fokus på administrasjon, møtesverksemd og forsking. I tillegg overnatting for tilsette som pendlar, samt parkering og infrastruktur. Turløyper for ski, sykkel og gåande mm. Dimensjonert for 120 tilsette.
Utvidelse av naustområde i Fusa
Gbnr. 118/70 m.fl. Planområdet er på 9 daa og avsett til «andre typer bygg og anlegg» med eige områdenamn BA10 i kommunedelplan for Fusa. Føremålet med detaljreguleringa er å etablera eit fellesnaust for hyttefeltet nord for planområdet

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.