Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Kinn

Nybygg av lakseslakteri i Florø
Total investeringskostnad ca 620 milj varav maskiner og utstyr vil stå for ca 390 milj.
Etablering av pumpestasjoner og sanering av VA-ledninger m.m. ved Florø renseanlegg i Kinn kommune
Selhaugvegen og Nybøvegen. Tiltak 2 omfattar omfattar avlaupspumpestasjonar og sanering av VA-leidningsanlegg. I Danielsvika skal det etablerast ein ny avlaupspumpestasjon som skal pumpe avlaupsvatn frå området nord for Rv. 5 mot det nye Florø reinseanlegg ved Kanalen. På Ragnarud skal det etablerast ein ny avlaupspumpestasjon som skal pumpe avlaupsvatn frå avlaupspumpestasjonen i Danielsvika, området Ragnarud og framtidig avlaupsvatn frå Botnavågen mot reinseanlegget ved Kanalen. I Selhaugvegen, mellom dei to nye stasjonane skal alt VA-anlegg sanerast og nye vass-, spill-, og overvassleidningar etablerast, totalt ei strekning på ca. 700 meter. Det vil bli eit felles prosjekt mellom Kinn kommune og Linja AS, der Linja AS etablerar kabelgrøft i vegen, parallelt med VA-leidningane. Linja stiller med eige materiell og arbeidsfolk, som gjer at dei også må betraktast som sideentreprenør. Samstundes skal òg Selhaugvegen masseutskiftast der det blir lagt nytt VA- og kabelanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.