Alle aktuelle boligprosjekter i Bergen

Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Ombygging og rehabilitering av utleieboliger i Bergen
29 leiligheter + 1 leilighet som blir brukt til fellesareal
Nybygg av blokkleiligheter i bydel Fana i Bergen
9,9 mål. Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
Bossug- Envac 4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av boligblokk og en enebolig i Bergen
Gnr/bnr: 120/59, 60. Ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et nytt rekkehus i sør.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av boliger og næring på Paradis, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Riving av enebolig og nybygg av blokkleiligheter på Paradis i Bergen
Felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
221 boenheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca. 1500-2000 m2.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av leiligheter i Bergen Vest
15-20 leiligheter ca. 1 km fra Vestkanten Storsenter i Bergen.
Nybygg av rekkehus i Sædalen, Fana bydel
Rekkehusene er inndelt i 3 bygnings kropper med henholdsvis 3 og 4 enheter i hver.
Nybygg av eneboliger i Fana, Bergen
Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr.41 Bnr. 137,345,366 m.fl. og har en størrelse på ca. 8,4 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Laksevåg
1 tomannsbolg, 3 eneboliger.
Rehabilitering av leiligheter i Bergen kommune
Totalt er det 12 leiligheter som blir berørt, hvor 6 av leilighetene skal utvides til loft.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Rammeavtale for levering av takheiser til rehabiliteringsklinikken på Nordås
5 stk takheiser med travers/skinne med opsjon på ytterligere 2 heiser med travers.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.