Alle aktuelle boligprosjekter i Alver

Nybygg av leiligheter i Alver kommune
Gnr. 188, Bnr. 384, 416 og 421. Kvassnesvegen 33-37. Parkering i garasje under bakkenivå. Prosjektet leveres med til sammen 87 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av leiligheter i Manger
445/84: 2 6-mannsboliger. 445/322: Flerbolighus, 18 enheter.
Nybygg av seniorboliger i Alver kommune
Intensjonen med planframlegget er å leggje til rette etablering av 25 bueiningar for seniorar med tilhøyrande uteopphaldsareal, felles rekreasjonsområde og kopling til eksisterande grønstruktur og sentrumsområde.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 322/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Sylta
4-8 sjøbuer. Båtplasser og opptrekk.
Ombygging til fellesareal, personalbase og omsorgsbustad i Lindås
Tiltaket består i ombygging av atriet til fellesareal og personalbase for bruk til omsorgsbustad pluss for eldre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.