Alle aktuelle boligprosjekter i Suldal

Nybygg av boligområde i Suldal, etappe 1
20-25 boenheter. Gnr/Bnr: 25/48, 27/78 mfl.
Nybygg av fritidsbolig på Hebnes, Suldal
Formålet med planendringa er å regulera inn ei ekstra tomt for ein ny fritidsbustad, i tillegg til dei fire som allereie ligg i eksisterande plan. Den nye tomta (BFR5) er tenkt plassert i friluftsområdet i sør-vestre del av planområdet, med tilkomst frå eksisterande felles avkøyrsel, og tilgang til eksisterande felles parkeringsplass

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.