Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold fylke

Færder (9)
Horten (12)
Larvik (12)
Sandefjord (11)
Tønsberg (25)
Oppgradering av gate og VA-anlegg i Tønsberg kommune
Prestegaten og deler av Storgaten skal få ny utforming. Gatenivå skal belegges med granittheller og ny beplanting og regnbed for håndtering av overvann. Vektertorget skal oppgraderes med ny trapp, nye regnbed og beplantning samt nytt belegg av smågatestein.Eksisterende trær fjernes i krysset Storgaten/Prestegaten. Nye trær plantes i Prestegaten og på vektertorget.Vann og avløpsanlegget i Prestegaten og Storgaten skal oppgraderes. Alt av overvann skal ledes til regnbed. Det legges ny vannledning ø150 støpejern i Prestegaten.Eksisterende VL ø350 støpejern og AF ø375 betong i Storgaten skal renoveres ved strømpekjøring bortsett fra en strekning midt på hvor det legges nye rør. VL 350 støpejern og SP ø315 PVC.Nytt gatelys for hele prosjektet.Nye trekkerør.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Forsterkning av bru på Fv 865 i Brufoss, Lardal
Arbeidenes art og omfang: - Det skal monteres 2 stag med innfesting i hver ende for å forsterke brua til BK 10/60 - Det skal byttes kantdragere inkludert brurekkverk m/overgangsrekkverk. - På bruplate skal det støpes en 1,5m gangbane og det må bygges tilhørende kort fortau i hver ende. - Det skal monteres nye sluk - Det skal utføres betongreparasjoner, i hovedsak på topp bruplate som er skadet. - Det skal legges membran, fuge og slitelag
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Breddeutvidelse av Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.
Etablering av platting/dekke under tre på skolegård i Larvik kommune
Larvik kommune skal anskaffe og montere en platting, utført som gitterrist i galvanisert stål, som skal ligge under lindetreet i skolegården på Mesterfjellet skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.