Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Tysvær

Utbedring av Slåttevikkrysset på E134 i Tysvær kommune
E39 Slåttevikprosjektet er et kryssutbedringsprosjekt der det skal anlegges en ny rampe fra FV. 780 til E39. Det skal etableres ny G/s veg langs den nye rampen. I overgangen fra Fv. 780 til ny rampe består grunnen av torvholdige masser som må skiftes ut og deponeres i nærområdet. Det skal også etableres ny kabelgrøft langs den nye armen samt felles kabelgrøft langs eksisterende G/S veg for både veglys og høyspent kraft. Fra området mot eksisterende Mjåsundbrua til fellesgrøft starter skal SVV etablere ny veglysgrøft. Det må videre etableres rekkverk, asfalt og fortanning tilpasset den nye armen til E39. De nye asfaltlag skal fortannes med eksisterende asfalt på E39. Videre skal terreng arronderes, masser med uønskede arter fjernes, eksisterende kommunikasjonsledninger flyttes i ny grøft under ny avkjøring og høyspent kraftledninger sikres og reetableres under ny kobling mot Fv. 780.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.