Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Oslo

Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Gjelder Strømmen stasjon, Fjellhamar stasjon, Haugenstua stasjon, Grorud stasjon, Nordstrand stasjon, Ljan stasjon, Kolbotn stasjon, Langhus stasjon.
Etablering av deponi for masser i forbindelse med ny vannforsyning i Oslo
Ca. 1 210 000 tonn med masser produsert av tunnelboremaskinen (heretter TBM-masser) fra E6 Rentvannstunnel, med opsjon på inntil 560 000 tonn TBM-masser fra kontrakten E5 Råvannstunnel. TBM-massene kan håndteres av leverandøren i form av deponering av massene, videreforedling av massene eller bruk av massene i forbindelse med tilbakeføring av landområde.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer langs Makrellbekken, Holmenbekken og Mærradalsbekken i Oslo kommune
NO-Dig. Gravefri rehabilitering av til sammen 4.338 meter avløpsfellesledninger med innvendig strømpeforing, samt rehabilitering av 124 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra Ø150 mm til 700 mm.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Melkeveien på Vettakollen i Oslo kommune
Kontraktsarbeidet skal ferdigstilles senest 130 uker etter avtalt oppstartsdato.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Oppgradering av ledningsnett i Oslo
Omfanget i kontrakten består av ca. 900 meter jevnt fordelt mellom graving og utblokking.
Opprusting av vei i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 179/1, 179/ 19, 180/521, 180/539, 180/578, 180/588, 180/528, 180/529, 180/530, 180/ 545, 178/ 178, 178/ 177. Mortensrudveien mellom Helga Vaneks vei og (dagens) Gamle Bygdevei og Lofsrudveien mellom Mortensrudveien og Lofsrudveien ned til Lofsrudhøgda.
Utskiftning av kobbertak på studio for NRK i Oslo
Eksisterende kobbertak skal demonteres og hele taket skal omtekkes med nye kobberplater. Deler av underliggende takkonstruksjonen skal skiftes ut/utbedres. I tillegg skal det etableres nytt lynvern og nedløp skal utbedres.
Etablering av perimetersikring/adgangskontrollsystem ved virksomheter i Oslo
Oslo Havn har gjennomført et forprosjekt med henblikk på å etablere en hensiktsmessig perimetersikring av Sydhavna og virksomhetene der. I forprosjektet er det angitt en rekke tiltak for å gi oversikt og kontroll over hva og hvem som til enhver tid befinner seg innenfor en angitt områdeavgrensing. Blant disse er anskaffelse og implementering av et adgangskontrollsystem for etablering av en felles (digital) plattform for registrering og styring av adgang til Sydhavna. Plattformen tenkes eid og administrert av HAV som havnemyndighet, hvor respektive virksomheter gis brukertilgang for registrering og godkjenning av biler og personell for adgang til egen virksomhet. For å utforske mulighetsrommet mht. etablering av en slik felles plattform inviterer HAV til dialog. Hensikten er å innhente tilstrekkelig informasjon om aktuelle produkter, design av relevante løsninger, samt etablere en oversikt over leverandørmarkedet og overordnet prisbilde for ulike konsepter. Innhentet informasjon planlegges benyttet ifb utarbeidelse av ytelses- eller funksjonsbeskrivelse for anskaffelse av aktuelt utstyr og programvare.
Ombygg til gatetun i Gamle Oslo
Motzfeldts gate, Urtegata, Heimdalsgata, Herslebs gate og Friis' gate.
Utvidelse av kai i bydel Nordstrand, Oslo
Kongshavnveien 25-33 og 34.
Påbygg av takhage m.m. i bydel Alna, Oslo
Påbygg i en’ etasje på eksisterende bygg i tre etasjer - til sammen fire etasjer. Takkhage som vil utgjøre uteoppholdsareal og fordrøyning av overvann.
Rehabilitering av offentlig VA-nett ved bruk av noDig teknologi samt separering av felles kummer i Oslo
Prosjektet skal utføre rehabilitering av offentlig VA-nett ved bruk av noDig teknologi samt separering av felles kummer. Det planlegges for rehabilitering av totalt 950 meter vannledninger ved utblokking hvorav 450 meter får økt dimensjon. Samtidig strømeprehabiliteres totalt 810 meter overvannsledninger.
Ombygging av vann- og avløpsanlegg vest for Haugerud Varmesentral i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 141/72, 106, 179 og 296. Riving og utvidelse av eksisterende portal og adkomsttunell - Driving av kort tverrtunnel - Oppføring av tekniske anlegg inne i tunnelanlegget.
Oppgradering av bygate i bydel Gamle Oslo
Mellom Ensjøveien og undergangen under Gjøvikbanen. Gaten opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, tosidig fortau og tosidig parkering på deler av strekningen. Det etableres en grønn rabatt der hvor det ikke er adkomster, fotgjengerkryssing eller parkering.
Styrt boring i fjell i Oslo
VAV skal utføre graving i eget strekk.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av midlertidig hovedinngang ved Nye Rikshospitalet, Oslo
Entreprisen omfatter utvendige arbeider i forbindelse ny midlertidig hovedinngang mellom dagens avsnitt C2 og C3.
Oppgradering av renseanlegg for snødeponi i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Fjellsikringsarbeider: Nordisk Fjellsikring AS. Tiltaket innebærer en utvidelse av eksisterende sedimenteringsbasseng til ca. 500 m2 for rensing av grove sedimenter etterfulgt av tre nedgravde filtertanker med en samlet overflate ca. 70 m2 for rensing av finere partikler. På utløpssiden av tankene bygges en ventilkjeller, for drift og regulering, med overbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.