Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Oslo fylke

Oslo (59)
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, entreprise K205
Entreprise K205 gjelder første byggetrinn av byrom og gater og omfatter alle perimeterområder (sikringsanlegg) rundt Nytt regjeringskvartal (RKV). Totalt areal for perimeterområdene er ca. 12.700 m2 og for plassene og Akersgata ca, 17.000 m2. Totalt areal byrom og gater er på ca. 29 700 m2. Utomhusarbeider rundt C blokka (del av byggetrinn 2) medtas som opsjon.
Utskifting av strømledning til kobber i tunnel på Follobanen i Oslo
Utskifting av strømledning fra aluminium til kobber. Totalt 40.000 meter kobberliner som skal installeres.
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Frist for ferdigstillelse er: 2027.06.01. Opsjon for riving av hovedbrannstasjonen.
Oppgradering av tunnel i Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Vedlikeholdstiltak på Gardermobanen
- Skinnebytte - Komponentbytte - 2 stk. Sporveksler - Glideskjøter - Vannsikring
Oppgradering av veikryss i Oslo
Finnmarkgata, Økernveien, Kjølberggata og Tøyenkrysset.
Rehabilitering av lagerhaller i fjellanlegg i Oslo
Fjellsikring: Nordisk Fjellsikring AS. Ekeberghallene er et fjellanlegg med lagerhaller som ble bygget på midten av 1950-tallet. Anlegget rommer ca. 32 000 kvm fordelt på 2 etasjer, og inneholder 48 lagerhaller à 600 kvm med et totalt utleieareal på 28.800 kvm. Oslo Havn har besluttet om gjennomføring av tiltak for å opprettholde driften i Ekeberghallene for ytterligere 15 år. Anlegget skal oppgraderes til hensiktsmessig stand.
Oppgradering av overvåkningsradar for Forsvarsmateriell i Oslo
Forsvarsmateriell ønsker informasjon om tekniske løsninger, estimerte kostnader, og estimert tidsbruk for en tilnærmet total oppgradering av en slik radar. Radaren er basert på sivile standarder, og er tilkoblet systemet for militær luftromsovervåkning i Norge.
Ombygg til gatetun i Gamle Oslo
Motzfeldts gate, Urtegata, Heimdalsgata, Herslebs gate og Friis' gate.
Oppgradering til blågrønn bygate i Oslo
Lunden skal utvikles til en bygate spesielt tilrettelagt for gående og blågrønne elementer. Bekkeløpet (Vollebekken) som i dag ligger i kulvert under bakken skal løftes opp i dagen igjen. I sammenheng med bekken vil det også etableres et grøntdrag med beplantning. Det skal etableres gatetrær som en del av tverrsnittet. Eksisterende gateparkeringsplasser fjernes for å gjøre plass til blått og grønt, og for å skape et mer gatemessig preg.
Rehabilitering av vannledninger og etablering av overvannsystem och spillvannsledning i Oslo
Rehabilitering av vannledninger ved bruk av konvensjonell graving og utblokking samt etablere overvannsystem ved graving og et kort strekk med hammerboring. Det vil også etableres ny spillvannsledningen i et par av sidegatene.
Oppgradering av park og etablering av trygg passasje mellom skole, barnehage og park i Oslo
Sofienberg ungdomsskole har begrenset uteoppholdsareal per elev, og dette har skapt utfordringer da skolen må leie andre lokaler for å aktivisere elevene i pausetidene. Prosjektet innebærer etablering av en trygg passasje mellom to barnehager for å forkorte avstanden for elevene til uteområdet/Sofienbergparken. I tillegg vil Sofienbergparken øst oppgraderes slik at den kan være til nytte for hele bydelen og lokalbefolkningen på Grünerløkka.
Etablering av anleggsveier og teknisk infrastruktur i forbindelse med Nye Rikshospitalet, Oslo
‐ Etablering av anleggsvei 3 og snuplass ved Domus Medica ‐ Flytting av eksisterende gang‐ og sykkelvei ‐ Gangbane langs Domus Medica ‐ Etablering av sikringskonstruksjon med forblending ved Bygg E1 ‐ Omlegging av vann og avløpsledninger i, og rundt Markaforbindelsen ‐ Overvannshåndtering (privat anlegg med utslipp til Sognsvannsbekken) ‐ Omlegging av overvannsledninger fra eksisterende bygg og riving av tilhørende fordrøyningsmagasin; riving av fordrøyningsmagasin til Domus Medica og tilknytning til nytt fordrøyningsmagasin i Sykehusparken; privat overvannsledning fra fordrøyningsmagasin i Sykehusparken til kum O15 for fremtidig påkobling. Ev. opsjoner, herunder: -Forberedende arbeider for Midlertidig forplass II og fremtidig (permanent) Sognsvannsveien -Opparbeidelse av Q-tomta
Oppgradering av holdeplasser på veger i Oslo
Oppgradering av 3 stk holdeplasser Storo øst/vest og Vika atrium. Arbeidene består i hovedsak av å rive eksisterende kantstein og fjerne eksisterende lehus, sykkelstativer og taktile heller. Arbeidene vil i tillegg inkludere setting av kasselstein og resetting av eksisterende kantstein, samt forberedende arbeider for lehus og sykkelstaller, kabelgrøfter for veilys og sanntidsinformasjon.
Utskifting og rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Oslo
I prosjektet Lyseskrenten/Kvernveien skal det foretas bytting av alle kummer, strømpekjøring av avløp og bytting av store deler av vannledningen ved hjelp av utblokking. En mindre del må byttes ved hjelp av graving. Til sammen skal omtrent 400 meter AF og omtrent 400 meter vannledning byttes ut eller rehabiliteres. Målet med prosjektet er å forbedre kvaliteten på ledningene og brannvannsdekningen.
Oppgradering av bygate i bydel Gamle Oslo
Mellom Ensjøveien og undergangen under Gjøvikbanen. Gaten opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, tosidig fortau og tosidig parkering på deler av strekningen. Det etableres en grønn rabatt der hvor det ikke er adkomster, fotgjengerkryssing eller parkering.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer i Oslo kommune
Kontraktsarbeidet omfatter inspeksjon og rehabilitering av utvalgte avløpsledninger og kummer i bydel St. Hanshaugen, Nordre Aker og Stover, til sammen ca. 6571 meter avløpsledning.
Gateopprustning i Gamle Oslo
Mellom Bispegata og Schweigaards gate.
Rehabilitering av lukehus og utskifting av tappeluke med tilhørende utstyr ved Breisjøen i Oslo
Dammene ved Breisjøen ble rehabilitert for et par år siden. Tappeluken og tilhørende utstyr ble ikke skiftet ut i forbindelse med rehabiliteringen. Det er derfor behov for å bytte ut eksisterende tappeluke og tilhørende utstyr. I tillegg er det behov for å oppdatere lukehuset. Samt må tomrom mellom sjakt og fjell av sikkerhetshensyn fylles ut med betong.
Etablering av trygge parkeringsløsninger for sykler ved universitet i Oslo
UiO ønsker å tilby studenter og ansatte mulighet for tryggere parkering av sykler. Det er i dag god dekning av vanlige sykkelstativer på våre campuser, men det er behov for å etablere både mer varierte og sikrere løsninger.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.