Aktuelle nybygg av anlegg i Oslo

Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Entreprise K201. Entreprisen omfatter ca. 25.000 m2 komplett kjeller inkludert fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag att bygge ytterligere 15000 m2 kjellerbygg bortsett fra de tidligere 25 000 m2. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av politistasjon på Kjelsrud i bydel Alna i Oslo
Sedum: Godt Voksne Karer AS v/Jostein Sundby. Overlys, takluker og røykluker: Unilite Norge AS v/Tommy Eriksson.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, Knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Driftskontrakt for elektro og automasjon i Oslo, 2023-2028
Kontrakten ivaretar funksjonsansvar for noen av oppgavene både på og langs riksveger i Oslo, Asker, Bærum og Hole.
Nybygg av park og veier, gater og torg på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Avfallssug: Envac Norge AS. Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.
Etablering av varmegjenvinning og utskitfning av ventilasjonskomponenter på Ullevål Sykehus i Oslo
Prosjektet tar plass i bygg 6, et av de største byggene på Ullevål Sykehus. Bygget består av en høy del - «Midtblokken» og en lavblokk «Parkfløyen». Bygget inneholder blant annet funksjoner knyttet til pasientbehandling, laboratorier og røntgen. Ventilasjonsanleggene er organisert i tre inntaks- og avkastgrupper som hver består av flere sett med vifter, batterier, spjeld etc. Anskaffelsens formål er å redusere energibruk gjennom å etablere varmegjenvinning på to av inntaks- avkastgruppene (samlet omtrent 250 000m³/h i disse to inntaksgruppene), samt bedre driftssikkerheten ved å skifte ut ventilasjonskomponenter i alle de tre inntaks- og avkastgruppene.
Riving og nybygg av brygge i bydel Gamle Oslo
Riving av eksisterende brygge samt levering og utføring av ny og erstattende bryggekonstruksjon og kaiutstyr.
Etablering av borehull og ny overvannsledning i Oslo kommune
Gnr/bnr: 151/114, 151/352, 999/133, 999/827. Ny overvannsledning som starter i Brannfjellveien mellom nr. 7C og 9, og bores i bakken ned til et eksisterende tilfluktsrom under Brannfjellveien 4A og B. Derfra bores en ny trasé ned til turveien som er en forlengelse av Ekebergveien, hvor ledningen kobles på eksisterende nett.
Riving og nybygg av dam i Oslo
Dam Fri-Elvåga i Oslo og Lørenskog kommune er plassert i bruddkonsekvensklasse 3 og tilfredsstiller ikke gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften. Det er behov for rehabilitering av anlegget. Eksisterende dam skal rives og erstattes med ny dam.
Etablering av ladeinfrastruktur og ombygg av bussoppstillingsplasser i bydel Alna, Oslo
Utskifting av eksisterende stålkonstruksjon (galger), disse skal byttes ut med konstruksjon for lading for buss, eventuelt ladeøyer. Eksisterende oppstillingsplass blir delvis om organisert for også å kunne ta ledd-busser. Etablering av laderekker (lading i front av buss). Etablere nye porter på verkstedbygget.
Etablering av sykkelfelt med buffer i Oslo kommune (sykkelpilotprosjekt)
Sykkelfelt med buffer skal etableres rett etter Dyvekes bro og avsluttes rett før bussholdeplass Lodalen. Kjørebanebredden er ca. 12,5 meter, og er i dag fordelt på tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt, samt sykkelfelt. Tiltaket skal etableres ved å ta vekk et kjørefelt. Sykkelfeltene skal utvides til 2 meter, og det skal etableres en buffersone på 1 meter mellom sykkelfelt og kjørefelt. Total lengde ca. 400 m.
Oppføring av energisentral for energibrønner og driftsbygg i bydel Frogner
Totalt 16 brønner (12+2+2) samt tilhørende driftsbygg med plass for energisentral og lagring av utstyr.
Etablering av selvbetjent energistasjon for tungtransport i bydel Bjerke, Oslo
Energisentralen vil totalt ha 10 stk. ladepunkter. Samlet effekt 3000 kW.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling på Rikshospitalet i Oslo
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling.
Sanering og nybygg av renseanlegg i Marka
• Mariholtet sportsstue – Mariholtveien 200, 1061 Oslo • Sandbakken sportsstue – Enebakkveien 870, 1440 Siggerud • Gartnerboligen – Strømsbråtaveien 7, 0758 Oslo • Smiebakken – Jegersborgveien 2, 0758 Oslo • Øvre Skuggen – Byveien 11, 0758 Oslo • Nedre Skuggen – Byveien 10, 0758 Oslo
Oppgradering av vei med gateparkering og fortau i bydel Gamle Oslo
Oppgradering av Borggata, fra Åkebergveien til Jens Bjelkes gate. En gatestrekning på omtrent 230 meter.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling.
Etablering av mast med basestasjon for mobilkommunikasjon i bydel Vestre Aker, Oslo
Ca. 15 meter høy stolpe og et utvendig teknisk skap. Voksenkollveien, Hospitsveien og Åsbrekka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.