Aktuelle nybygg av anlegg i Oslo fylke

Oslo (48)
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Entreprise K201. Entreprisen omfatter ca. 25.000 m2 komplett kjeller inkludert fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag att bygge ytterligere 15000 m2 kjellerbygg bortsett fra de tidligere 25 000 m2. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo
Bymiljøetaten inviterer entreprenører til informasjonsmøte om prosjekter vi planlegger å gjennomføre på kort og lengre sikt, med hovedfokus på prosjekter med oppstart i løpet av 2024.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av verkstedbygg i bydel Alna, Oslo
Verkstedbygg med 130 meters lengde. Bygget er tenkt å romme tre spor og vil bli ca 32 meter bredt.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Riving og nybygg av bru i Oslo
Sammenkobling av sykkelveinettet i Monolittveien og ned til Skøyen slik at det blir et helhetlig sykkelveinett inn mot Oslo sentrum.
Utomhusarbeid i forbindelse med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo
Oppgradering av Langviksveien, Huk Aveny og Bygdøy Kapellvei.
Etablering av varmegjenvinning og utskitfning av ventilasjonskomponenter på Ullevål Sykehus i Oslo
Prosjektet tar plass i bygg 6, et av de største byggene på Ullevål Sykehus. Bygget består av en høy del - «Midtblokken» og en lavblokk «Parkfløyen». Bygget inneholder blant annet funksjoner knyttet til pasientbehandling, laboratorier og røntgen. Ventilasjonsanleggene er organisert i tre inntaks- og avkastgrupper som hver består av flere sett med vifter, batterier, spjeld etc. Anskaffelsens formål er å redusere energibruk gjennom å etablere varmegjenvinning på to av inntaks- avkastgruppene (samlet omtrent 250 000m³/h i disse to inntaksgruppene), samt bedre driftssikkerheten ved å skifte ut ventilasjonskomponenter i alle de tre inntaks- og avkastgruppene.
Etablering av gangbaner i strekkmetall til bruer på Sørlandsbanen
Produksjon, demontering av gamle gangbaner og montering av nye gangbaner i strekkmetall til 10 bruer på Sørlandsbanen.
Riving og nybygg av brygge i bydel Gamle Oslo
Riving av eksisterende brygge samt levering og utføring av ny og erstattende bryggekonstruksjon og kaiutstyr.
Etablering av støttemur for Nye Aker sykehus i Oslo
Trondheimsveien 237 - Sinsenveien 70 B.
Etablering av gate og tilhørende infrastruktur i Rostockgata vest for Mariakvartalet i Oslo
Entreprisen inkluderer vann, spillvann, overvann, avfallssug, fjernvarme, avfallssug og trekkerør for høyspent, IKT og veioverbygning.
Etablering av 22 parkeringsplasser ved grøntområde i Oslo
Bane NOR vil leie ut areal inntil de finner tid til å utvikle tomten til boligformål. Bilia vil bygge pakeringsplass på stedet.
Riving og nybygg av dam i Oslo
Dam Fri-Elvåga i Oslo og Lørenskog kommune er plassert i bruddkonsekvensklasse 3 og tilfredsstiller ikke gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften. Det er behov for rehabilitering av anlegget. Eksisterende dam skal rives og erstattes med ny dam.
Oppføring av energisentral for energibrønner og driftsbygg i bydel Frogner
Totalt 16 brønner (12+2+2) samt tilhørende driftsbygg med plass for energisentral og lagring av utstyr.
Etablering av selvbetjent energistasjon for tungtransport i bydel Bjerke, Oslo
Energisentralen vil totalt ha 10 stk. ladepunkter. Samlet effekt 3000 kW.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling på Rikshospitalet i Oslo
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling.
Sanering og nybygg av renseanlegg i Marka
• Mariholtet sportsstue – Mariholtveien 200, 1061 Oslo • Sandbakken sportsstue – Enebakkveien 870, 1440 Siggerud • Gartnerboligen – Strømsbråtaveien 7, 0758 Oslo • Smiebakken – Jegersborgveien 2, 0758 Oslo • Øvre Skuggen – Byveien 11, 0758 Oslo • Nedre Skuggen – Byveien 10, 0758 Oslo
Etablering av mikrokraftverk ved høydebasseng i Oslo
VAV har behov for prosjektering og installering av mikrokraftverk ved et høydebasseng i Oslo. Det er også behov for en vedlikeholdsavtale for installert utstyr. Prosjektet er et pilotprosjekt og dersom det blir vellykket kan det bli aktuelt å gjennomføre flere tilsvarende anskaffelser.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.