Alle aktuelle anleggsprosjekter i Øygarden

Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 1
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 2
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Hammarsland
Infrastruktur for 100 boenheter totalt.
Rehabilitering av bru på fylkesveg 5222 i Øygarden
Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Oppmåling/materialundersøkelser - Mekaniske reparasjoner - Etablering av katodisk beskyttelse i kjørebanen - Legging av asfaltslitelag - Rehabilitering av brufuge Det skal etableres katodisk beskyttelse på sidespenn, og hengespenn der det eksisterende anlegget i overkant dekke må skiftes ut.
Oppgradering av overvatn, VA og gangvei m.m. i Øygarden kommune
Oppgradering av overvatn, VA, ny gangveg og opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule. Anskaffinga omfattar eit bredt omfang for oppgradering av infrastruktur og delast i fire hovudfasar. Fase 1: Maimyra-Nygårdsvegen: Oppgradering av overvatn og spillvatn frå utbyggingsfelt på Maimyra med tilkopling til kommunalt anlegg langs fylkesveg på Brattholmen. Fase 2: Nygårdsvegen/Brattholmen skole-Brattholmen kai: Oppgradering av overvatn i ny grøft frå Nygårdsvegen, langs fylkesveg til Brattholmen kai. Over grøft lagast det til ny gangveg langs skuleplassen. Opsjonar for denne fasen er: 1. å legga ny vatn og spillvatn leding i ny grøft, 2. laga gangveg på topp av grøft frå skuleplass til kai. Fase 3: Nygårdsvegen: Ny gangveg langs skuleplass i Nygårdsvegen med nødvendig handtering av overvatn. Opsjon på ny vassleidning og spillvatn i tilknyting til gangveg. Fase 4: Brattholmen skole: Opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule med handtering av overvatn, grunnarbeid på eksisterande grusplass og ny utforming.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Etablering av infrastruktur for boliger på Fjell
Infrastruktur for ca 49 enheter.
Oppgradering av Ulvøyna bru i Øygarden kommune
Synkehull i fylling. Nytt og oppgradert slitelag i form av asfalt med membran. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.