Alle aktuelle anleggsprosjekter i Trondheim

Utbygging av E6 Ranheim-Værnes, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Energi-sertifisering ISO 50001. Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart Q3 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø-, Helltunnelen og den nye doble Hommelviktunnelen. *Acciona Construcción, S.A. med Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A. som underleverandører.
E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Leverandør av skåkabel: Freyssinet. Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av gang- og sykkelveg over Nidarø ved Spektrum i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Nidelva på Nidarø.
Nybygg av gang- og sykkelveg over kanalen nær Ravnkloa i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Kanalen, mellom Ravnkloa og Brattøra / Vestre kanalhavn.
Separering av avløpsnett i Trondheim, fase 4
Separering av avløp. Sluppenvegen-traseen er ca 600 meter. Bekkeåpningstraseen er ca 700 meter. Vannforsyning i området forsterkes.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Nybygg av park, parkeringsplass og ombygg av gate og park i Trondheim
Formannskapet godkjente etablering av park på Bakklandstorget, oppgradering av Bakklandstorget, oppgradering av Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, og HC parkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52. Asplan Viak har tidligere utarbeidet et skisseprosjekt som må ligge til grunn for oppdraget. Skisseprosjektet er politisk forankret og det er lite rom for endringer. Dette oppdraget er å videreutvikle eksisterende skisseprosjekt som tilhører gateutforming i Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, etablering av HC parkering, sykkelparkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52, og resterende areal av Bakklandstorget. Det er avgjørende at gata utformes til å prioritere myke trafikanter og at Bakklandstorget oppleves som en helhetlig og universelt utformet byrom.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på Høvringen renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortau langs Gammel-lina fra Bekkvegen og cirka 400 meter nordover skal utbedres. I tillegg skal også VA-anlegg utbedres i Dvergstien og Ringvegen.
Etablering av infrastruktur for boligområder i Klæbu
Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Nybygg av fortau i Trondheim
Etablere fortau langs Lundvegen i strekningen som går fra Ringvålvegen til kryss mellom Lundvegen og Nertrøa/Jørgen Hegstads veg. I tillegg skal det etableres to kantstopp bussholdeplasser i krysset. Halvparten av kjørebane fra fra krysset til Ringvålvegen skal også asfalteres.
Oppgradering av underganger i Trondheim kommune
Undergangen på Heimdal stasjon og Gregus gate skal oppgraderes slik at det blir tryggere og mer attraktivt å ferdes der. Undergang i Gregus gate skal få ny belysning, nymalte vegger, ny elektrisk gatevarme både i trapp og undergang og nytt tak over inngang fra Gregus gate. Snarveg fra undergang til Biskop Sigurds gate skal også få en ny trase med ny oppbygging, belysning og nytt fletteverksgjerdet. Undergang på Heimdal stasjon skal få ny belysning.
Nybygg av skoletrase i Trondheim
Det varsles med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gangveg mellom Gildheimsvegen og Brøsetvegen i Trondheim kommune. Det skal utredes to alternativer for trase mellom Dalkantvegen og Brøsetvegen. Eiendommer som inngår i foreløpig planavgrensning er: gnr/bnr 12/171,12/166, 12/119, 4/93, 4/2, 4/65, 4/39, 4/40 m.fl.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av hus for elektrisk infrastruktur for lading av elektriske hurtigbåter i Trondheim kommune
Anleggets funksjon er som bygg for å huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading av batteripakke for elektrisk drift av hurtigbåter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.