Alle aktuelle anleggsprosjekter i Oslo

Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Entreprise K201. Entreprisen omfatter ca. 25.000 m2 komplett kjeller inkludert fundamentering, råbygg, innredning og tekniske installasjoner. Veidekke Entreprenør AS har fått i oppdrag att bygge ytterligere 15000 m2 kjellerbygg bortsett fra de tidligere 25 000 m2. Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. H143 Prosjektmedarbeidere. Prosjektleder: Advansia AS. Teknisk prosjektleder: Advansia AS, HR Prosjekt AS, Sweco Norge AS, T-2 Prosjekt AS. Prosjektingeniør: Advansia AS, Atkins Norge AS, T-2 Prosjekt AS, WSP Norge AS. H147 prosjektstyringsmedarbeidere. Prosjektstyrer: Advansia AS, Atkins Norge AS, Dynabyte Projects AS, Siv Ing Nils Hjorthol AS. Fremdriftsplanlegger/Ferdigstillelsesplanlegger: Advansia AS. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg av politistasjon på Kjelsrud i bydel Alna i Oslo
Sedum: Godt Voksne Karer AS v/Jostein Sundby. Overlys, takluker og røykluker: Unilite Norge AS v/Tommy Eriksson.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Gjelder Strømmen stasjon, Fjellhamar stasjon, Haugenstua stasjon, Grorud stasjon, Nordstrand stasjon, Ljan stasjon, Kolbotn stasjon, Langhus stasjon.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, Knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Driftskontrakt for elektro og automasjon i Oslo, 2023-2028
Kontrakten ivaretar funksjonsansvar for noen av oppgavene både på og langs riksveger i Oslo, Asker, Bærum og Hole.
Rehabilitering av lagerhaller i fjellanlegg i Oslo
Ekeberghallene er et fjellanlegg med lagerhaller som ble bygget på midten av 1950-tallet. Anlegget rommer ca. 32 000 kvm fordelt på 2 etasjer, og inneholder 48 lagerhaller à 600 kvm med et totalt utleieareal på 28.800 kvm. Oslo Havn har besluttet om gjennomføring av tiltak for å opprettholde driften i Ekeberghallene for ytterligere 15 år. Anlegget skal oppgraderes til hensiktsmessig stand.
Nybygg av park og veier, gater og torg på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer langs Makrellbekken, Holmenbekken og Mærradalsbekken i Oslo kommune
NO-Dig. Gravefri rehabilitering av til sammen 4.338 meter avløpsfellesledninger med innvendig strømpeforing, samt rehabilitering av 124 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra Ø150 mm til 700 mm.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt kummer i Melkeveien på Vettakollen i Oslo kommune
Kontraktsarbeidet skal ferdigstilles senest 130 uker etter avtalt oppstartsdato.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Oppgradering av ledningsnett i Oslo
Omfanget i kontrakten består av ca. 900 meter jevnt fordelt mellom graving og utblokking.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Avfallssug: Envac Norge AS. Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.
Etablering av varmegjenvinning og utskitfning av ventilasjonskomponenter på Ullevål Sykehus i Oslo
Prosjektet tar plass i bygg 6, et av de største byggene på Ullevål Sykehus. Bygget består av en høy del - «Midtblokken» og en lavblokk «Parkfløyen». Bygget inneholder blant annet funksjoner knyttet til pasientbehandling, laboratorier og røntgen. Ventilasjonsanleggene er organisert i tre inntaks- og avkastgrupper som hver består av flere sett med vifter, batterier, spjeld etc. Anskaffelsens formål er å redusere energibruk gjennom å etablere varmegjenvinning på to av inntaks- avkastgruppene (samlet omtrent 250 000m³/h i disse to inntaksgruppene), samt bedre driftssikkerheten ved å skifte ut ventilasjonskomponenter i alle de tre inntaks- og avkastgruppene.
Opprusting av vei i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 179/1, 179/ 19, 180/521, 180/539, 180/578, 180/588, 180/528, 180/529, 180/530, 180/ 545, 178/ 178, 178/ 177. Mortensrudveien mellom Helga Vaneks vei og (dagens) Gamle Bygdevei og Lofsrudveien mellom Mortensrudveien og Lofsrudveien ned til Lofsrudhøgda.
Etablering av perimetersikring/adgangskontrollsystem ved virksomheter i Oslo
Oslo Havn har gjennomført et forprosjekt med henblikk på å etablere en hensiktsmessig perimetersikring av Sydhavna og virksomhetene der. I forprosjektet er det angitt en rekke tiltak for å gi oversikt og kontroll over hva og hvem som til enhver tid befinner seg innenfor en angitt områdeavgrensing. Blant disse er anskaffelse og implementering av et adgangskontrollsystem for etablering av en felles (digital) plattform for registrering og styring av adgang til Sydhavna. Plattformen tenkes eid og administrert av HAV som havnemyndighet, hvor respektive virksomheter gis brukertilgang for registrering og godkjenning av biler og personell for adgang til egen virksomhet. For å utforske mulighetsrommet mht. etablering av en slik felles plattform inviterer HAV til dialog. Hensikten er å innhente tilstrekkelig informasjon om aktuelle produkter, design av relevante løsninger, samt etablere en oversikt over leverandørmarkedet og overordnet prisbilde for ulike konsepter. Innhentet informasjon planlegges benyttet ifb utarbeidelse av ytelses- eller funksjonsbeskrivelse for anskaffelse av aktuelt utstyr og programvare.
Ombygg til gatetun i Gamle Oslo
Motzfeldts gate, Urtegata, Heimdalsgata, Herslebs gate og Friis' gate.
Utvidelse av kai i bydel Nordstrand, Oslo
Kongshavnveien 25-33 og 34.
Riving og nybygg av brygge i bydel Gamle Oslo
Riving av eksisterende brygge samt levering og utføring av ny og erstattende bryggekonstruksjon og kaiutstyr.
Oppgradering av bygate i bydel Gamle Oslo
Mellom Ensjøveien og undergangen under Gjøvikbanen. Gaten opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, tosidig fortau og tosidig parkering på deler av strekningen. Det etableres en grønn rabatt der hvor det ikke er adkomster, fotgjengerkryssing eller parkering.
Påbygg av takhage m.m. i bydel Alna, Oslo
Påbygg i en’ etasje på eksisterende bygg i tre etasjer - til sammen fire etasjer. Takkhage som vil utgjøre uteoppholdsareal og fordrøyning av overvann.
Riving og nybygg av dam i Oslo
Dam Fri-Elvåga i Oslo og Lørenskog kommune er plassert i bruddkonsekvensklasse 3 og tilfredsstiller ikke gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften. Det er behov for rehabilitering av anlegget. Eksisterende dam skal rives og erstattes med ny dam.
Ombygging av vann- og avløpsanlegg vest for Haugerud Varmesentral i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 141/72, 106, 179 og 296. Riving og utvidelse av eksisterende portal og adkomsttunell - Driving av kort tverrtunnel - Oppføring av tekniske anlegg inne i tunnelanlegget.
Etablering av borehull og ny overvannsledning i Oslo kommune
Gnr/bnr: 151/114, 151/352, 999/133, 999/827. Ny overvannsledning som starter i Brannfjellveien mellom nr. 7C og 9, og bores i bakken ned til et eksisterende tilfluktsrom under Brannfjellveien 4A og B. Derfra bores en ny trasé ned til turveien som er en forlengelse av Ekebergveien, hvor ledningen kobles på eksisterende nett.
Rehabilitering av offentlig VA-nett ved bruk av noDig teknologi samt separering av felles kummer i Oslo
Prosjektet skal utføre rehabilitering av offentlig VA-nett ved bruk av noDig teknologi samt separering av felles kummer. Det planlegges for rehabilitering av totalt 950 meter vannledninger ved utblokking hvorav 450 meter får økt dimensjon. Samtidig strømeprehabiliteres totalt 810 meter overvannsledninger.
Etablering av ladeinfrastruktur og ombygg av bussoppstillingsplasser i bydel Alna, Oslo
Utskifting av eksisterende stålkonstruksjon (galger), disse skal byttes ut med konstruksjon for lading for buss, eventuelt ladeøyer. Eksisterende oppstillingsplass blir delvis om organisert for også å kunne ta ledd-busser. Etablering av laderekker (lading i front av buss). Etablere nye porter på verkstedbygget.
Etablering av sykkelfelt med buffer i Oslo kommune (sykkelpilotprosjekt)
Sykkelfelt med buffer skal etableres rett etter Dyvekes bro og avsluttes rett før bussholdeplass Lodalen. Kjørebanebredden er ca. 12,5 meter, og er i dag fordelt på tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt, samt sykkelfelt. Tiltaket skal etableres ved å ta vekk et kjørefelt. Sykkelfeltene skal utvides til 2 meter, og det skal etableres en buffersone på 1 meter mellom sykkelfelt og kjørefelt. Total lengde ca. 400 m.
Etablering av selvbetjent energistasjon for tungtransport i bydel Bjerke, Oslo
Energisentralen vil totalt ha 10 stk. ladepunkter. Samlet effekt 3000 kW.
Oppføring av energisentral for energibrønner og driftsbygg i bydel Frogner
Totalt 16 brønner (12+2+2) samt tilhørende driftsbygg med plass for energisentral og lagring av utstyr.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling på Rikshospitalet i Oslo
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling.
Oppgradering av vei med gateparkering og fortau i bydel Gamle Oslo
Oppgradering av Borggata, fra Åkebergveien til Jens Bjelkes gate. En gatestrekning på omtrent 230 meter.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Korsvoll i Oslo
VA-anlegg i Hansemyrveien på Korsvoll samt i et tilliggende grønt/hageområde skal rehabiliteres. Det skal legges ny vannledning, og avløp felles skal separeres i spillvann og overvann. Total lengde på anlegget er ca 550 meter.
Sanering og nybygg av renseanlegg i Marka
• Mariholtet sportsstue – Mariholtveien 200, 1061 Oslo • Sandbakken sportsstue – Enebakkveien 870, 1440 Siggerud • Gartnerboligen – Strømsbråtaveien 7, 0758 Oslo • Smiebakken – Jegersborgveien 2, 0758 Oslo • Øvre Skuggen – Byveien 11, 0758 Oslo • Nedre Skuggen – Byveien 10, 0758 Oslo
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av midlertidig hovedinngang ved Nye Rikshospitalet, Oslo
Entreprisen omfatter utvendige arbeider i forbindelse ny midlertidig hovedinngang mellom dagens avsnitt C2 og C3.
Oppgradering av renseanlegg for snødeponi i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Fjellsikringsarbeider: Nordisk Fjellsikring AS. Tiltaket innebærer en utvidelse av eksisterende sedimenteringsbasseng til ca. 500 m2 for rensing av grove sedimenter etterfulgt av tre nedgravde filtertanker med en samlet overflate ca. 70 m2 for rensing av finere partikler. På utløpssiden av tankene bygges en ventilkjeller, for drift og regulering, med overbygg.
Styrt boring i fjell i Oslo
VAV skal utføre graving i eget strekk.
Etablering av vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål
Anskaffelse av ett komplett, helautomatisk vannrensesystem for hemodialysebehandling til Nyremedisinsk avdeling.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av mast med basestasjon for mobilkommunikasjon i bydel Vestre Aker, Oslo
Ca. 15 meter høy stolpe og et utvendig teknisk skap. Voksenkollveien, Hospitsveien og Åsbrekka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.