Alle aktuelle anleggsprosjekter i Oslo fylke

Oslo (116)
Utvikling av Klemetsrudanlegget i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/Bnr: 177/1, 17, 18, 178/1, 183, 250/33, 35 m.fl. TechnipFMC som EPC leverandør. Prosjekt for Front-EndEngineering Design, FEED. Det er planer om å etablere et karbonfangstanlegg inntil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Flytende CO₂ skal mellomlagres på planlagt etablert tanklager/terminal for så å transporteres videre til eksportterminal på Oslo havn.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Omfatter også forberedende arbeider på Vækerø stasjon. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Tunnellengde : 1,7 km. Sprengstein: Om lag 240 000 fm3. Spunt: 6250 m2.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA. Spenningsnivå: 420/132 kV. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Oppgradering av kollektivknutepunkt på Bryn i Oslo
Gnr/bnr: 999/185, 137/1 m.fl. Alternativ 1: bolig (105-120 stk), næring, bussanlegg: 12210 m2. Alternativ 2: bolig (40 stk), kontor, bussanlegg: 14000 m2. Alternativ 3: Flerbrukshall, park og bussanlegg: 6120 m2.
Nybygg av politistasjon på Kjelsrud i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2. Gnr/bnr: 114/1, 16, 21, 38, 40, 43, 58, 86, 102.
Oppgradering av Østensjøbanen, entreprise 3 underbygning
Underbygning på hele strekningen inkl to bruer, tunnel.
Vedlikehold og bytte av bruer i Oslo området 2023-2024
2 stk. bruer Østfoldbanen 1 stk. bru over Loelva, Godstogsporet Bryn-Loenga 2 stk. bruer Ensjø, Gjøvikbanen (opsjon) 2 stk. Høen, Drammenbanen (opsjon)
Bygging av underjordisk parkeringsplass i Oslo
Planlegges ca. 400 parkeringsplasser.
Rehabilitering av E18 Sjølystlokket og Bygdøylokket i Oslo
Etablering av ny kulvert for Hoffselva og rehabilitering av Bygdøylokket og Sjølystlokket.
Oppgradering av gate for syklister og gående i Grefsenveien øvre, Oslo
Prosjektet innebærer en anleggslengde på 1800 meter, etablering av 1 kilometer nytt sykkelanlegg, breddeutvidelse av fortau og innsnevring av veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det også planlagt etablering av nytt overvannsnett i store deler av strekningen, som inkluderer fordrøyningsmagasin og 8 regnbed. Mellom Disen holdeplass og Grefsen stadion holdeplass. Omhandler hele Grefsenveien fra Sandakerveien og helt opp til Midtoddveien.
Etablering av flomtunnel og sjøvannsenergiforsyning i forbindelse med Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo
I flomtunnelen skal det legges PE-ledninger som vil føre overvann og vann/glykol mellom museumstomten og Langviksbukta. Nede i bukta skal det etableres et prosessanlegg som regulerer temperaturen mellom sjøvannet fra Oslofjorden og vann/glykolen som sendes opp til museet.
Elevert av helikopterlandingsplass på Rikshospitalet i bydel Nordre Aker, Oslo
En selvbærende elevert helikopterplattform 31 meter over bakkenivå.
Vedlikeholdstiltak på Gardermobanen
- Skinnebytte - Komponentbytte - 2 stk. Sporveksler - Glideskjøter - Vannsikring
Oppgradering av sykkelanlegg i Ullevålsveien fra Colletts gate til Thor Olsens gate
1,1 km. Ullevålsveien, Colletts gate, Louises gate. Gnr/bnr: 208/759, 217/530 mfl.
Utvidelse av vei, fortau og sykkelfelt mm i bydel Ullern, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten. 300 meter. Fra Ombergveien til Sponhoggveien.
Etablering av bygate på Furuset i Oslo
Gaten er 320 m lang, totalbredde på 21 m som omfatter ett 4 m bredt fortau, 3,5 m bred, tosidig sykkelvei, møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering på 3,5 m og 7 m kjørebane. Fortauet på sørsiden er ikke en del av omfanget i denne anskaffelsen. Selve regnbedet, del av møbleringssonen er ca 180 m langt. Det skal anlegges tosidig høystandard bussholdeplass med Kasselstein og med betongplate over en strekning på 50 m i kjørebanen mellom holdeplassene. Kontrakten omfatter også legging av vann- og spillvannsledning utført med grøftekasser for VAV og trase for fjernvarmeledning for Fortum varme. Anskaffelsen omfatter graving, legging av rør og setting av fundamenter for lysmaster. Øvrig leveranse av master, armaturer og elektroarbeider utføres via BYM sine rammeavtaler. Anskaffelsen inkluderer opsjon for rivning av et bygg (tidligere barnehage, et bygg på ett plan). En nettstasjon må flyttes og reetableres. Terrenget må senkes en del i øst og det på påregnes sprenging eller pigging til dette arbeidet. Flytting og felling av trær skal også gjennomføres av totalentreprenør.
Etablering av sykkelfelt og fortau ved Risalleen og Slemdalsveien i bydel Vestre Aker, Oslo
Strekningen går fra Ring 3 via Slemdalsveien og Risalleen til Gulleråsveien. Strekningen er cirka 1,5 kilometer.
Opparbeidelse av vei, fortau og sykkelvei i bydel Grünerløkka, Oslo
Mellom Lørenvangen og Økernveien. Ca 350 meter. Gnr/bnr: 124/78, 999/595 mfl.
Oppgradering av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Graving av VA-grøfter. Prosjektet omfatter fornying av hovedledninger for vann og avløp. Avløpfelles ledning erstattes med nytt separat system, overvannsledning og spillvannsledning. Nye hovedledninger legges i samme trase som eksisterende hovedledninger.
Oppgradering av vannledninger i bydel Vestre Aker, Oslo
Utblokking av eksisterende 150 VL og trekke 180 PE – i Voksenkollveien 16-38, lengde ca. 530 meter. Ombygge 10 stk. kummer og bygge 5 stk. nye kum sett. Utblokking av eksisterende. 150 VL og trekke 180 PE. i Kongsseteren -Lengde ca. 50 meter. Ombygge 2 stk. kummer. Noe graving i Kongsseteren, lengde ca. 20 meter.
Oppgradering av overvåkningsradar for Forsvarsmateriell i Oslo
Forsvarsmateriell ønsker informasjon om tekniske løsninger, estimerte kostnader, og estimert tidsbruk for en tilnærmet total oppgradering av en slik radar. Radaren er basert på sivile standarder, og er tilkoblet systemet for militær luftromsovervåkning i Norge.
Drift av kommunal belysning og elanlegg i Oslo
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil 2+2 år på uendrede vilkår.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.
Fornying av vannledninger i bydel Alna, Oslo
Fornying av hovedledninger for vann og avløp på delstrekninger i Fjellhus Allé, Prost Hallings vei, Harald Halvorsens vei (bydel Alna). Metode er kombinasjon av NoDig og graving
Etablering av grøntdrag på Ensjø i Oslo
Gnr/bnr: 129/102, 37, 42, 27, 40, 120 og 133/38. Prosjektet omfatter en deletablering av et parkdrag øst for Gladengveien (Østre parkdrag) med gjenåpning av Lillebergbekken mellom Stålverksveien og trapp mot Teglverkskroken. Lillebergbekken er tidligere åpnet mellom Grenseveien og Stålverksveien i Østre bekkedrag. Prosjektet omfatter også en deletablering av den østre delen av Petersborgaksen.
Utskiftning av kobbertak på studio for NRK i Oslo
Eksisterende kobbertak skal demonteres og hele taket skal omtekkes med nye kobberplater. Deler av underliggende takkonstruksjonen skal skiftes ut/utbedres. I tillegg skal det etableres nytt lynvern og nedløp skal utbedres.
Ny høyspent forsyning i bydel Alna, Oslo
Nye 11 kV kabler til Lutvann leir.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i bydel Vestre Aker, Oslo
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gulleråsveien 22-71, samt Huldreveien 1-3. Utskiftning av gamle ledninger, og legging av nye. Utførelsesmetode: konvensjonell graving.
Utblokking av hovedvannledninger i Oslo
Utblokking av hovedvannledninger, strømpekjøring avløpsledninger.
Nye høyspentkabler i forbindelse med ny bussdepot for elbusser i bydel Alna, Oslo
Grave og legge 2 stk. høyspent kabler fra Gransdalen trafo stasjon via Maria Dehlis vei og Brubakkveien til Brubakkveien 16 i Oslo. ruter skal bygge nytt bussdepot for elbusser i Brubakkveien.
Oppgradering av gang og sykkelvei i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppgradering av Bernt Ankers gate fra Storgata - Møllergata. Oppdraget omfatter breddeutvidelse av fortau, fjerning av gateparkering til fordel for dedikerte plasser for varelevering, oppstrammede og mer oversiktlige kryss og gangfelt samt utbedret belysning.
Oppdatering av eksisterende styringssystem, samt elektrisk og mekanisk tilpasning av bagasjelinje for Oslo lufthavn
Oppdatering av eksisterende styringssystem, samt elektrisk og mekanisk tilpasning av BHST2 for automatisk å kunne sende standardbagasje mellom BHST1 og BHST2 i begge retninger. Ny oversize bagasjelinje fra BHST1 tilkoples BHST2: inkluderer ny oversize linje og tilkobling i det eksisterende BHST2, samt nødvendige oppdateringer av eksisterende styringssystemer i BHST2, for å automatisk kunne sende oversize bagasje fra det nye BHST1.
Oppgradering av landstrømanlegg for containerskip på Sjursøya i Oslo
Effekt: 1600 kVa x 2 (planlegger to utbyggingstrinn). Landstrømanlegget vil dimensjoneres etter IEC 80005-3 standarden.
Gravefri tilkobling (NoDig Development) ved rehabilitering av vannledninger i Oslo
Målet med konkurransen er å utvikle teknologi som gir fullstendig gravefrie stikkledningstilkoblinger ved rehabilitering av hovedvannledninger. Stikkledningstilkoblinger kan gjøres på hovedledning eller i vannkum eller begge deler. Det er et mål at metoden i sin helhet skaper minimale miljøbelastninger. Planlagt antall leverandører: 5.
Ombygging av vann- og avløpsanlegg vest for Haugerud Varmesentral i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 141/72, 106, 179 og 296. Riving og utvidelse av eksisterende portal og adkomsttunell - Driving av kort tverrtunnel - Oppføring av tekniske anlegg inne i tunnelanlegget.
Etablering av spillvann og utskifting av eksisterende vannledninger ved kolonihager i Oslo
Rodeløkkens kolonihager skal etablere spillvann og skifte ut eksisterende vannledninger. Det er noe fjell i området.
Utforming av torg i bydel Ullern i Oslo kommune
Fellesutlysning for: Skøyen torg og Hoff torg/park.
Etablering av borehull og ny overvannsledning i Oslo kommune
Gnr/bnr: 151/114, 151/352, 999/133, 999/827. Ny overvannsledning som starter i Brannfjellveien mellom nr. 7C og 9, og bores i bakken ned til et eksisterende tilfluktsrom under Brannfjellveien 4A og B. Derfra bores en ny trasé ned til turveien som er en forlengelse av Ekebergveien, hvor ledningen kobles på eksisterende nett.
Rehabilitering av eksisterende vannledninger i bydel Bjerke, Oslo
Ledningsanlegget er totalt på ca. 550 meter og de nye hovedledningene skal tilknyttes eksisterende vann- og avløpsledninger i Bård Skolemesters Vei og Rødbergveien.
Etablering av sykkelfelt med buffer i Oslo kommune (sykkelpilotprosjekt)
Sykkelfelt med buffer skal etableres rett etter Dyvekes bro og avsluttes rett før bussholdeplass Lodalen. Kjørebanebredden er ca. 12,5 meter, og er i dag fordelt på tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt, samt sykkelfelt. Tiltaket skal etableres ved å ta vekk et kjørefelt. Sykkelfeltene skal utvides til 2 meter, og det skal etableres en buffersone på 1 meter mellom sykkelfelt og kjørefelt. Total lengde ca. 400 m.
Oppgradering av uteområde i bydel Gamle Oslo
Det totale budsjettet er i overkant av 16 millioner kroner for 5 uteområder. Oppgradering av overflater, drenering, rydding/beplantning av vegetasjon, forbedret søppelhåndtering, håndtering av skadedyrsproblematikk.
Oppgradering av uteområde i bydel Gamle Oslo
Det totale budsjettet er i overkant av 16 millioner kroner for 5 uteområder. Oppgradering av overflater, drenering, rydding/beplantning av vegetasjon, forbedret søppelhåndtering, håndtering av skadedyrsproblematikk.
Installasjon av ladesystemer for bussene på Mortensrud bussanlegg i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Nobina skal i 2023 overta driften av Mortensrud bussanlegg. I den forbindelse skal anlegget omarbeides fra biodiesel busser til el-busser. I den forbindelse er det behov for nye tekniske installasjoner. Riving av eksisterende galger og sannering av biodiesel tanker, samt installasjon av ladesystemer for bussene.
Oppføring av antennesystem i bydel Frogner, Oslo
Telekommunikasjonsmast på 18 meter.
Opparbeidelse av park i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 122/55, 131/9, 131/11
Vedlikeholds- og utskiftningstiltak i boligsameie i bydel Ullern, Oslo
Vedlikeholds- og utskiftningstiltak primært på tekniske installasjoner og føringer innvendig, samt utskifting av eksisterende VA ledninger og etablering av ladestasjon til el-biler
Midlertidig omlegging av vei i forbindelse med gjennomføring av Fornebubanen i Oslo
Midlertidig omlegging av Hoffsveien og krysset Hoffsveien-Harbitzalléen. Gnr/bnr: 3/269, 3/634, 3/69, 31/57, 31/66, 5/12, 999/805.
Riving og nybygg av dam i Oslo
Tappingen starter i juni 2022, og vil pågå frem til august 2022.
Utskifting av vannledning i Grensen, Oslo
VL i kulvert i Grensen må oppdimensjoneres for å opprettholde ringforbindelse. Arbeidene skal utføres i en trang kulvert uten gravearbeider. Eksisterende VL 200 mm skal fraktes ut, og ny VL 300 mm skal erstatte eksisterende VL. Det er 160 meter duktil VL som skal skiftes ut.
Utvidelse av fortau i bydel Grünerløkka, Oslo
Grenseveien 62 og Selma Ellefsens vei 11H.
Etablering av LED-grid system til studioer for nyhetsproduksjon i Oslo
NRK ønsker å anskaffe et LED-grid-system for videobasert lyssetting bestående av Martin VC-grid komponenter eller tilsvarende produkter. LED-systemet skal integreres i scenografien i to studioer for nyhetsproduksjon for å gi muligheter for dynamisk, videobasert lyssetting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.