Alle aktuelle anleggsprosjekter i Meløy

Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Halsa
Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for en gang‐ og sykkelvei langs Dalheimveien, fra Halsa sentrum i nord til avkjørselen ved Halsa idrettsplass i sør, en strekning på om lag 4 kilometer
Opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.