Alle aktuelle anleggsprosjekter i Herøy

Etablering av masseuttak i Herøy
Det er ønskelig å ta ut kortreiste steinmasser som skal brukes i Herøy kommune i forbindelse med oppdrag for entreprenørdriften Olaf Pettersen as. Det vil settes av buffersone mot Gotteløyveien og bebyggelse, og det vil gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket. Planområdet reguleres hovedsakelig til formålene; råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, LNFR m.m. Hele planområdet dekker et areal på 37,4 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.