Alle aktuelle byggeprosjekter i Voss

Nybygg av bustadsfelt i Voss, trinn 1
Gnr./bnr. 162/2 og 162/6 m.fl
Nybygg av rekkehus i Voss
Gjernesmoen 30, 32, 34, 36.
Nybygg av barnehage i Granvin
Barnehagen er dimensjonert til 84 barnehageplassar.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 7 Kattedalen – Veravikja aust i Granvik
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Nybygg av rekkehus i Voss
Nyresvegen 170-174. Totalt 125 enheter.
Etablering av bredbåndsnett i Voss
Gjeld utbygging i fem delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Nybygg av servicebygg ved utebasseng i Voss kommune
Voss herad planlegg å byggje nytt servicebygg i tilknyting til utebassenget ved Idrottsvegen 15. I tillegg tilrettelegge uteareal og generell oppgradering/tilbakeføring rundt bassenget og nytt servicebygg (veger etc:). Nytt servicebygg skal oppførast i eit viktig område for rekreasjon, aktivitet og skule i Voss sentrum. Bygget ligg i eit flaumutsett område og skal byggast under flaumgrensa på +53,2 moh. Dette stiller ekstra krav til at utføring, detaljar og materiale for at bygget skal tåla å stå under vatn i periodar. Eksisterande servicebygg vert riven av annan leverandør.
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
Etablering av infrastruktur for 12 st 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Spettrensk og montering av isnett på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Nettilknytning av kraftverk og via jordkabel i vei og nybygg av kraftverkshus i Voss kommune
Nybygg av kraftverkshus i forbindelse med nettilknytning av Jørnevikelvi kraftverk via 400 m jordkabel i vei.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Fasteland Nord I
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Etablering av carport med bod ved omsorgstun i Voss Herad
TEK 17. Carport ved Vossestrand omsorgstun med plass til 5 bilar, sykkelparkering og isolert bod. Boda skal fungere som lager for verktøy og anna reiskap som vert brukt ute. Carporten skal ha asfaltdekke og moglegheit for lading av elbilar på alle 5 parkeringsplassane. Sykkelparkeringa skal ha asfaltdekke og straumuttak for lading av elsyklar.
Etablering infrastruktur for senterfunksjoner og fritidsbustader i Bavallen
Gnr/bnr: 51/1, 51/3, 51/29, 51/55, 51/102, 51/107, og 51/121. Ca 20 dekar.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.