Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensvang

Oppgradering av transformatorstasjon i Odda
180 MVA 300/66 kV transformator og fire 300(420) kV bryterfelt i Åsen transformatorstasjon. Dagens transformator flyttes slik at denne vil stå sammen med den nye. Videre får Statnett tillatelse til å bygge et nytt kontrollbygg og lager inne på stasjonstomta. Statnett får også tillatelse til å etablere et nytt massedeponi ved stasjonstomta og benytte eksisterende massedeponi ved Ringedalen kraftverk. Totalt vil stasjonsarealet utvides med ca. 21 daa.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk i Ullensvang
Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk, samt tilhørende grunnarbeider, tilkomst- og vegarbeider og utvendige VA-grøfter. * Plasstøpt betongbasseng (ca 300 m3) med et overbygg i tre. * Etablering av vegtilkomst til anlegget. * Ca 700 meter med kommunale VA-grøfter i veg, parallellt med eksisterende ledninger. * ca 40 meter gjerde rundt vanninntak.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Nybygg av elementbru på Fylkesveg 5098 i Ullensvang kommune
Dagens bru er smal og underdimensjonert for trafikken som kryssar brua. Eksisterande elementbru skal rivast, og ny elementbru med totalspenn på om lag 17 meter og breidde 5,4 meter skal etablerast. I tillegg skal fylkesvegen skal hevast mot begge endar av brua, og ein traktorveg skal oppgraderast.
Etablering av bredbåndsnett i Ullensvang
Gjeld utbygging i fem delprosjekt: Aga; Frøynes; Hammaren; Lutro; Røldal. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.