Alle aktuelle byggeprosjekter i Ullensvang

Nybygg av fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av leiligheter i Røldal, trinn 3
43 fritidsleiligheter. 3 bygg med 2, 4 og 5 etasjer.
Nybygg av pendelbane, restaurant - og opplevingssenter i Ullensvang
Hardanger Lift AS ynskjer å legge til rette for byggeområde for ein pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos. Planområdet er ca. 2290 daa. Planen legg opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal, veg og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det takast omsyn til eksisterande verna bygningsmasse. Planen skal vidare legge til rette for etablering av stasjon på Rossnos med heilårstilbod som omfattar restaurant, leike- og aktivitetsareal (kortare stinett), samt anna næring- og turistverksemd som naturleg er tilknytt stasjonen.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Ny varmesentral i boligblokk i Odda
Ny varmesentral basert på varmepumpe for å dekke oppvarmingsbehov i bustadblokk. Inkluderer nytt el-inntak og ny hovudtavle.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Forberedende arbeider i forbindelse med prosjektet E134 Røldal – Seljestad i Ullensvang kommune
Denne konkurransen omfatter en mindre entreprise med forberedende arbeid før totalentreprisen for resten av anlegget skal lyses ut som en totalentreprise. Arbeidet omfatter bygging av ei spennarmert bru over Opo. I brua skal det støpes inn VA-anlegg og trekkerør for kabler, som skal videreføres til kummer på motsatt side av E134. I tillegg omfatter kontrakten riving av eksisterende bru og flere bygninger.
Oppføring av hardbruksbustader i Odda
Oppføring av 2 stk hardbrukstbustader i Odda.
Utskifting og sanering av VA-ledninger i Rødna øvre del i Ullensvang kommune
Ullensvang kommune skal foreta utskifting og sanering av VA-ledninger i Rødna øvre del. Det skal gjøres en separering av AF-ledningene, utskiftning av spillvann/overvannsledninger og en utskiftning/modernisering av vannledningene i området, ca 600 m. Ledningene ligger i hovedsak i veg i et boligområde. En ny mur, ca 70 m, skal støpes i betong. Veger skal reetableres.
Arealeffektivisering og ventilasjonsarbeider i kontor i Odda
Ventilasjon for å betre inneklima, og arealeffektivisering ved ombygging for å auka antal kontorplassar. Bygget har stort ventilasjonsaggregat på taket med kapasitet til denne etasjen.
Etablering av nærmiljøanlegg i Eitrheim, Odda
Nærmiljøanlegg, tilkomstveg med fortau, overvasshandtering.
Arealeffektivisering og planlegging av undervisningsrom/kontorbygg i Odda
Arealeffektivisering og planlegging av framtidige undervisningsrom/kontorbygg for vaksenopplæring og inkludering.
Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i Ullensvang kommune
Utskifting av 5 spillvannskummer og strømping av gammel spillvannsledning. Trekke ny vannledning gjennom eksisterende gammel stål vannledning

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.