Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning. EPC2- Bygging- Åsen og Øvrelid AS EPC3- Processanlegg og mekanisk installasjon- Nordic Bulk AS Sandnes EPC4- Automasjon og kontrollsystem- Normatic AS
Etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Utvidelse av kontorbygg og nybygg av verksted/lager i Førde
Det planlegges utvidelse av eksisterende kontorbygg og verksted/lager mot sør og mot øst. Bygg som ligger sør i planområdet (Fjærevegen 7), vil beholdes inntil videre og brukes som det er, men i detaljregulering planlegges det et bygg på tre etasjer med formål næring/tjenesteytelse/lager. Bygget må kunne ha en høy 1 etasje (ca. 5 meter) og to etasjer med normal høyde. Midlertidig lagerbygg mellom disse byggene vil fjernes og erstattes med nytt lagerbygg.
Nybygg av boliger i Førde
Planforslaget legg til rette for oppføring av inntil 15 bueiningar, i form av rekkehus, fleirmannbustader og 2 eine-/tomannsbustader, samt eksisterande gardstun i aust.
Nybygg av flerbolighus i Vassenden, trinn 2
Trinn 1 omfatter 7 eneboliger, selges til privatpersoner.
Etablering av gang og sykkelveg i Førde
Føremål med planen/kort omtale av ønska tiltak: Endre løysing langs veg Øyrane frå sykkelveg med fortau til gang/sykkelveg, samt flytte gang-/sykkelvegen til sør før veg Øyrane. Storleik på planområdet, ca. daa: 25 daa
Etablering av mottakshall i plast på Einestølen i Førde kommune
Levering og montering av ein mottakshall i plast, som skal plasserast på ein ringmur. Hallen skal nyttast til sortering, lasting og mellomlagring av ulike avfallsfraksjonar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.