Alle aktuelle byggeprosjekter i Stord

Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Utskifting av vannledning og ombygg av spill- og overvannsnett på Stord
Utskifting av eksisterande vassleidning (dårleg leidning med for liten dimensjon) i Nysætervegen, for å auke kapasiteten. I tillegg skal eksisterande spillvassnett og overvassnett rehabiliterast.
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
Planområdet er på 15,8 daa og omfattar hovudsakleg eigedomane 38/285 (Bandadalsparken), 27/354 der det i dag er eit forretningsbygg, 27/444 og 27/537 ved SKE bygget, og 27/720 (del av Fv544/Sæ). Føremålet med planforslaget er å leggja til rette for kollektivterminal og etablering av miljøgate gjennom Leirvik sentrum inkludert rundkøyring rett nord for dagens kryss til Lønningsåsen. Over kollektivterminalen kan det etablerast tre etasjar som inneheld parkering, kontor og/eller tenesteyting. På taket kan det etablerast ein park på heile eller deler av arealet. Maksimal byggjehøgde er kote +28, som er rekna i frå eit ferdig utvendig dekke på kote +8. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen. Ev solceller.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Anskaffinga er ein leveranse av skøytehall på Vikahaugane med tilhøyrande utomhus og anlegg.
Utvidelse av parkeringsdekke og butikkslokaler på Osen-kvartalet i Stord, fase 1
Påbygg av kontor -og butikklokale i 1 etasje på parkeringsdekke. Nytt inngangsparti mot Bytunet og påbygg av 500-600 m2 med butikker i 2 etasjer. 2000 m2 kontor og butikker. 15 plasser i parkeringsdekket.
Utskifting av avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utskifting av eksisterande dårleg Eldøy avløpspumpestasjon grunna utdatert og dårleg HMT-tilhøve. Tilstøytande VA-nett rehabiliterast.
Om- og nybygg av hovedannledning på Stord
Per i dag er det ein utrangert røyrbrotsventil på hovudvassleidninga mellom Vaulane dam og Lundsseter kraftstasjon. Ved brot på hovudvassleidninga på dette strekket, har ein i dag ikkje høve til å stengja av leidninga. Ny røyrbrotsventil skal monterast i ny kumme nedanfor Vaulane dam. Prosjektet legg også ned ny hovudvassleidning frå Vaulane til kraftstasjonen.
Ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av VA-nett på Stord
Utsleppsløyvet for avløp for Stord kommune har krav om at det ureinsa kommunale utsleppspunktet i Falteinsvikjo på Vikanes, skal førast fram til Grunnavågen avløpsreinseanlegg. I Falteinsvikjo skal det etablerast ny avløpspumpestasjon som skal pumpa avløpet til Grunnavågen, via landgrøft langs Vikanesvegen og Kappelen. Vidare skal det lokale VA-nettet rehabiliterast. Det skal vurderast å leggja ned ny vassleidning samt plassera ut ny hydrant. Det er gjennomført forprosjekt og kalkylen er utarbeidd på grunnlag av dette. Ein vurderer også om det er mogeleg å få til eit samarbeid kring vidareføring av fortau langs Fv5064 Vikanesvegen (om lag 450 m).
Separering av spillvannledning, utskifting av vannledning og nybygg av pumpestasjon på Stord
Separering av spillvassledning og utskifting av vassleidning i Åsringen, i Trudvangssmoget og i Borggata ned til Nesjaberget og Spelemannsneset. I tillegg vert det etablert ny avløpspumpestasjon på7 ved Spelemannsneset, som skal pumpa til ny Frugarden avløpspumpestasjon. I dag er det direkte utslepp for avløpet på Spelemannsneset.
Rehabilitering av spillvannsledning og utskifting vannledning på Stord
Rehabilitering av spillvassleidning og utskifting av vassleidning i Rindane, Sagvåg. Svært dårleg kvalitet på avløpsnettet, både motfall og brot i røyrane. Prosjektet har samanheng med Nysætervegen VA-prosjektet. Ein vurderer også eventuelle løysingar kring trafikksikring i Utslettevegen.
Nybygg av hovedvannledning på Stord
I forbindelse med ny ekspressykkelveg som vegvesenet skal bygga i 2024 mellom Heiane og Tveita, vil Tekniske tenester leggja ny hovudvassledning i same trase.
Utskifting av VA-anlegg på Stord
Utskifting av VA-anlegg frå Luren via Stølen mot Håklubben på Bjelland. Etablering av ny avløpspumpestasjon ved Håklubben. Prosjektet har samanheng med Båtstøo VA-prosjektet.
Rehabilitering av VA på Stord
Rehabilitering av store deler av Holevegen-området. Vil medføra at overvatn vert separert vekk frå spillvatnet. Overvassnettet i området vert oppdimensjonert.
Sanering av VA-ledninger og ny avløpspumpestasjon med utløps- og pumpeledning på Stord
Sanering av VA-leidningar i Klingenbergvegen. Ny avløpspumpestasjon med utløpsleidning og ny pumpeleidning.
Om og nybygg av VA-ledninger på Stord
Båtstøo - Håklubben VA-anlegg: Sanering av VA-leidningar og reparering av spillvatn i bustadfelt nedstraums Gullbergvegen. Nye traséar for vassleidningane. Spillvatn leggjast med styrt boring frå Båtstøo i borehol til ny pumpestasjon ved Håklubben. Pumpeleidning i sjø frå ny Håklubben avløpspumpestasjon til ny Naustvågen avløpspumpestasjon.
Nybygg av avløpspumpestasjon og utløpsledning på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Kappelen samt ny utløpsleidning. Eksisterande pumpeleidning nyttast vidare mot nye Grunnavågen avløpsreinseanlegg. Prosjektet har samanheng med Falteinsvik VA-prosjektet.
Nybygg av ny avløpspumpestasjon i Stord kommune
Stord kommune skal sanere og oppgradere sitt eksisterende vann- og avløpsnett med pumpestasjon ved Klingenberg.Prosjektet omfatter etablering av avløpspumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg på land og i sjø (overløp). Det skal utføres spuntarbeid både i forbindelse med ledningsgrøfter på land, og for byggegrop for avløpspumpestasjon.
Etablering av infrastruktur for bustadfelt i Stord kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon på Knosterneset, for overføring av avløpsvatn til nye Sævarhagen avløpsreinseanlegg i sjøleidning.
Ny hovedvannledning på Stord
Ny hovudvassleidning frå Vassenden gjennom Storavatnet fram til Nysætervegen i Åkervikjo. Prosjektet vil vere ei styrking av brannvatn til Sagvågsområdet samt trykkauking for høgareliggjande område som Hamrane og Rindane. Prosjektet har samanheng med både Nysætervegen VA og Rindane VA-prosjekta.
Nybygg av avløpspumpestasjon på Stord
Ny avløpspumpestasjon i Hystadvikjo for overføring av avløpsvatn i sjøleidning til Djupavikjo avløpsreinseanlegg. Arbeidet skal utførast parallelt med rehabilitering av VA-anlegg i Valevegen (eiga prosjekt).
Rehabilitering av over-, spill- og drikkevannsledninger på Skotaberg, Stord
Rehabilitering av overvass-, spillvass- og drikkevassleidningar i Flathaugane på Skotaberg, som del av totalrehabiliteringa av VA-anlegg i området.
Nye UV-aggregat i vannverk på Stord
Vassverket har tre UV - aggregat som er med å sikra at innbyggarane i Stord kommune får godt drikkevatn. Aggregata er no 20 år gamle, og det er store driftskostnadar med å halde dei i gang. Derfor er det lagt inn i budsjettet for 2024 tre nye aggregat.
Rehabilitering og utskifting av VA-ledningsnett på Stord
Rehabilitering og utskifting av VA-leidningsnett i Sponavikvegen, Sponavikdalen, Sponavikdalen sør (Gullskarvegen*), Sanddalen (gangsti), Skotabergvegen og i Skotlio. Ny avløpspumpestasjon i Eriksvikjo, som skal pumpa til Djupavik RA. Det vert også utført trafikksikringstiltak i området.
Rehabilitering av ledningsnett, ny hoved- og spillvannsledning på Stord
Dette er eit samarbeidsprosjekt med privat utbyggjar av næringsområdet sør på Vabakkjen, og finansiert ved reduksjon av samarbeidspotten. Rehabilitering av eksisterande leidningsnett, samt ny hovudvassleidning og spillvassleidning mot Høyland. Dette løyser ut at abonnentar med private avløpsanlegg langs Høylandsvegen får krav om tilkopling til offentleg avløp.
Etablering av sjøledning i Storavatnet, Stord kommune
Arbeidet består av:Ca. 2,4 km VL Ø355 PE100 RC SDR11 synkeledning med PP-kappe gjennom Storavatnet, fra Vassenden til Nysæter. Entreprise B - Landarbeider på separat projekt.
Rehabilitering av vannledning på Stord
Rehabilitering av eksisterande vassleidning for å betra kapasiteten og redusera lekkasjar. Frå Lundsåsen trykkutjamningsbasseng og ned til koplingspunkt ved E39 på Lunde.
Riving av dam i Stord kommune
Det er lagt inn midlar i 2024 til riving av dammen i Lønningsåsen.
Utbedring av trykkbasseng samt etablering av energiproduksjon på Stord
Utbetring av Lundsåsen trykkbasseng, samt etablering av energiproduksjon (mikrokraft).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.