Alle aktuelle byggeprosjekter i Stad

Nybygg av kontorbygg i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Utskifting av vannledninger i Stad kommune
Stad kommune skal skifte ut vassleidning på to strekningar, Vårsætra (strekning 1) og Haugen (strekning 2). Arbeidet inkluderar blant anna utskfiting av kummar og kontrollventilar.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Renovering av kirke i Leikanger, Stad kommune
Bygningsmessige arbeid utomhus, inkl maling, nye innvendige varevindauge, ombygging toalett.
Tilrettelegging av tilkomst, manøvreringsareal og plass for oppstilling i Flatraket sentrum
Bakgrunnen for søknaden er å leggje til rette for tilkomst rundt sørleg del av industribygg ved I1, dette for å sikre naudsynt manøvreringsareal med omsyn til branntryggleik då området har dårleg tilgjenge på sløkkevatn. Dette vil også mogleggjere oppstilling for utrykkingskøyretøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.