Alle aktuelle byggeprosjekter i Masfjorden

Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Masfjorden
Gnr. 14 bnr. 106 og gnr. 14 bnr. 2. 212,2 daa. Planområdet ligg vest for Hosteland sentrum med planlagt tilkomst frå fv570 Fensfjordvegen, vendt sør mot Hostelandsosen. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for bygging av einebustader og fleirmannsbustader, samt friområde mot sjø og brygger.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Nybygg av matbutikk/forretning mm på Sandnes i Masfjorden
Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny matbutikk/ forretning sør for Storeskjeret på Sandnes. Ny lokalisering er naudsynt sidan Sandnesbutikken må ut av det historiske butikklokalet nede på Sandneskaien i løpet av relativ kort tid. Planforslaget regulerer inn et større areal for kombinert formål med forretning/kontor/ tenesteyting. Det er satt av noko areal som går ut i sjø. Her er det tillate med delvis fylling i sjø. Innanfor kombinert formål skal ein og kunna setja opp pumper for drivstoffuttak. Vidare er det regulert inn 14 parkeringsplassar, inkludert HC parkering, fortau og mellombels gangveg frå oppstillingsplassen for bilar som ventar på ferja til Duesund.
Etablering av nye bergforankringer på bru i Masfjorden
Arbeidene inkluderer blant annet: - Rivearbeid - Betongarbeider - Etablering av nye bergforankringer med liner - Stålarbeider - Jekking av stålkonstruksjon - Støping av betongrekkverk på og utenfor bru - Montering av flettverksgjerde - Membran- og asfaltarbeider
Rassikringstiltak på E39 Matre i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Etablering av infrastruktur for å betre mobildekninga i Masfjorden kommune
Masfjorden kommune har ein intensjonsavtale med Telenor ASA om etablering av infrastruktur for å betre mobildekninga i kommunen. Masfjorden kommune skal stå for bygging av mobilmast, hytte og framføring av straum. Telenor ASA skal leige plass til telekommunikasjonsutstyr vederlagsfritt. Andre leverandørar av telekommunikasjon skal også ha moglegheit til å nytte infrastrukturen vederlagsfritt.
Nytt kjøkken i barnehage i Masfjordnes
Byggetips. Tidlig usikkert prosjekt. Investeringsbehov finns. Byggestart avhenger finansierng. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.