Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av boliger i Kvinnherad
Gnr/bnr: 152/1, 2, 99 mfl.
Nybygg av barneskole på Husnes i Kvinnherad
Ny Husnes barneskule skal plasserast på ferdigregulert tomt for formålet like ved Kvinnherad Arena. Tilkomst for køyretøy (varetransport og liknande.) til ny barneskule er valt via Jens Røsslands-veg (forbi Kvinnherad Arena). Ein har i prosjektet valt å forlengja Jens Røsland-veg mot Kaldestadvegen, for å få tilkomst til den nye barneskulen.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvinnherad
Omsøkt endring: fra 250 tonn til 6600 tonn.
Nybygg av boligområde i Teigarustene, Husnes
Del av 229/1 med fleire. Planen legg opp til eit bustadsområde med einebustadar og tomannsbustadar. Totalt vil det bli lagt opp til 14 einebustadar og 12 tomannsbustadar. Tilsaman er det 38 nye bustadseiningar. Planen legg opp til at utbygginga skal skje etappevis. Vann og kloakk er på plass.
Nybygg av omsorgsboliger med tenstebase i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Riving og nybygg av leiligheter i Rosendal
Planområdet er på ca. 25,6 daa. Gnr/Bnr: 85/43, 83/76, 83/7, 83/66, 83/65, 83/61, 83/61, 83/6, 83/59, 83/52, 83/51, 83/45, 83/43, 83/42, 83/41, 83,/40, 83/34, 83/32, 83/30, 83/27, 83/26, 83/25, 83/24, 83/21, 83/15, 82/80, 82/70, 82/191, 82/181, 82/11, 82/10
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Utskifting av transformatorstasjon i Kvinnherad
Skifte eksistrende 12 MVA (66/22 kV)trafo i Stussvik trafostasjon. Ny trafo plasseres i tom eksisterende trafocelle. Plasseringen fordrer imidlertid en mindre påbygging av eksisterende trafobygg. Påbygget vil bli på ca 26 m2. Mønehøyde vil øke med ca 1,8 m til ca 9,2 m
Etablering av småbåtanlegg, tilkomstveg, mm i Ølve
Bakgrunnen for planframlegget er å legge til rette for eit småbåtanlegg med inntil 130 båtplassar, slipp, septiktank, tilkomstveg, gangveg, parkeringsplass og bodar. Småbåtanlegget er for å dekke etterspurnaden til brukarane til fritidsbusetnadane, samt fastbuande i Ølve. Tiltakshavar opplev stor etterspurnad på båtplassar og ynskjer difor å leggje til rette for dette ved å bygge ut privat småbåtanlegg med tilhøyrande parkeringsplassar, bodar og slipp. Planområdet er på omtrent 137 daa og omfattar både areal på land og i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.