Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvam

Etablering av boligområde på Skoglund i Vikøy
Planområdet er på ca 8.3 daa og ligger på gnr. 7 bnr. 1, 41, 50, 82, 83, 92, 163 og 172.
Etablering av ny pumpestasjon i Norheimsund
Omlegging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg.
Rehabilitering av pumpestasjoner i Norheimsund
Utskifting av 3 gamle pumpestasjonar på Kvamskogen. Desse stasjonane har nådd si levetid. Bygga er øydelagt, og stettar ikkje dagens krav til verken driftssikkerheit eller arbeidsmiljø. Anlegga har behov for utskifting og oppgradering. Tiltaket vil redusera driftstans, hindre utslepp og minske driftsutgifter.
Oppgradering av eksisterende vannverk i Kvam, Norheimsund
VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam
Nybygg av VA-hall på Sandven i Norheimsund
VA-hall til lagring og montering av utstyr.
Etablering av infrastruktur for om- og nybygg av boliger samt næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Infrastruktur for ombygg av skolebygg til leiligheter.
Etablering av solskjerming ved tre omsorgsboliger i Kvam kommune
Solskjerming ved Tolo Omsorg, Mikkjelsflaten omsorg og Ålvik Omsorg.
Utskifting av fasade på folkemuseum i Kvam kommune
Utskifting av fasade for Storeteigen folkemuseum som består av eit eldre tun med flere bygg.
Sanering av deler av avløpsnettet i Vikøy
Sanere og reinske deler av avløpsnettet i Vikøy. Dette må gjerast før prosjekt P61090*Reinseanlegg/overføring Vikøy kan byrjast på. Dette er prosjekter som er uavhengig av ei eventuell overtaking av Vikøy vassverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.