Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvam

Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
BREEAM-NOR Excellent. FEF-areal. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Etablering av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvam
Bjølve Bruk AS søkjer om løyve til å etablera anlegg for produksjon av 12 millionar settefisk av berggylte per år, samla produsert biomasse 360 tonn settefisk og 10 tonn stamfisk i året. Gnr 77, bnr 1, fnr 2.
Nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Ca 40 enheter. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm, del 2
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Fortetting av hytteområde i Norheimsund
Gnr/bnr 25/1 mfl. 8-10 tomter.
Ombygg av overvannsledninger i Norheimsund
Prosjekt for å få bukt med overvatn rundt Norheim og Mjølstølvegen.
Nytt inntak fra Forsete til Kalderassen i Kvam
Prosjektering 2023 av nytt inntak frå Forsete og opp i Kalderaassen for å sikre mot flaum og overvatn.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Planframlegget opnar for at det kan førast opp 47 nye bueiningar i området mellom barnehagen og skulen. I tillegg til bustadtomter er det sett av areal til grønstruktur, leikeplass og infrastruktur. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Etablering av infrastruktur for om- og nybygg av boliger samt næring i Kvam
Reguleringsplan for gnr. 121, bnr, 52, 169 og 173 mfl. Infrastruktur for ombygg av skolebygg til leiligheter.
Utbedring av bærende konstruksjoner på folkemuseum i Kvam kommune
Kvam herad skal utbetra ein del bærande konstruksjonar som er roteskadd og skadd etter borebiller, samt utskifting av ein del kledning mm. Storeteigen folkemuseum består av eit eldre tun med fleire bygg flytta til tunet, blant anna dette bygget som skal utbetrast I denne omgangen. Kvam herad har bestilt inn materialar som trengst til oppdraget frå ei lokal bygdesag, samt kjøpt inn spiker for kledning. Det er viktig at tilbydar har kunnskap og erfaring med restaureringsarbeid og skifertekking. Det kan vera aktuelt med tilleggsarbeid for punktutskiftningar på andre av bygga ved Storeteigen, dette vert avgjort mens dette oppdraget vert utført.
Ny varmepumpe i gymsal i Tørvikbygd
Innsparing i redusert straumforbruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.