Alle aktuelle byggeprosjekter i Kinn

Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Nybygg av base for redningshelikopter i Florø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Utvidelse av trafobygg og etablering av tørrdokk i Florø
Bygging av ny tørrdokk på verfet til Westcon Yards i Florø. 140 x 30 meter. Kontrakten mellom partene er en totalentreprise, og omfatter et bredt spekter av fagområder, herunder blant annet forberedende grunnarbeider, fjelluttak i dokken, betongkonstruksjoner, spunt/pel, sjøarbeider, utvidelse av eksisterende trafobygg, samt tekniske installasjoner i dokken.
Utdypingsarbeider i Kinn kommune
Utdyping av Mortingbåen og fire omkringliggende grunner til -14,3 meter (sjøkartnull) medfører et totalt masseopptak på om lag 141 000 pfm3 , over et areal på rundt 30 000m2 . Tiltaket innebærer boring, sprenging og graving til lekter. Før anleggsstart må tre eksisterende navigasjonsinnretninger med tilhørende sjøkabler fjernes fra området. Selve gjennomføringen vil være et tradisjonelt utdypningsarbeid. Løsmasser vil bli rensket til fjell og gravd opp med grabb til lekter. Fjell i sjø vil bli boret og sprengt for så å bli gravd opp. Mengdeberegninger Utdypingsområdene består hovedsakelig av fast fjell med unntak av østsiden av Mortingbåen hvor det ligger igjen et lag med sprengstein fra en tidligere utdyping i 2003. Det ble den gang utdypet til -10 meter over et areal på ca. 7 600 m2 . Basert på geotekniske grunnboringer, samt innhentet informasjon om utført sprengning ved tidligere utdyping, anslår Kystverket at løsmassene av sand, grus og sprengstein i dette området har en snittmektighet på 1,5 meter. Den totale andelen av løsmasser ved Mortingbåen estimeres derfor til å være rundt 11400m3. 65 000 m3 løse masser skal deponeres i kommunalt deponi Kringleskjæret. resten av massene skal fordeles likt mellom deponi Panorama og Fjordbase. Opsjon på Kringleskjæret deponi.
Utvidelse av forretning/kontor/industri i Florø
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av Leirvåggata 17, i Florø. Området er føresett regulert til kombinasjonsformålet forretning/kontor/industri. Samla vil planen legge til rette for bruksareal inkl. parkering inntil 14.500 m2. Eksisterande bygningsmasse inngår i samla areal.
Nybygg av naust i Kinn kommune
Infrastruktur er på plass når tomtene selges.
Ombygging og spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning til 132 kV spenning i Kinn kommune
Ombygging og spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 2, til 132 kV spenning. Kontrakten inkluderer også riving og sanering av 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 1. Trasélengde Bryggja-Deknepollen er ca. 18,6 km.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Etablering av bredbåndsnett i Kinn
Gjeld utbygging i tolv delprosjekt: Gruppe 17A: Teigen Gruppe 17B: Helgøya Gruppe 18A: Mækjevika Gruppe 18B: Grønenga Gruppe 18C: Terdalen Gruppe 18D: Trettevika-Fanevik Gruppe 21A: Steindalen/Svardal Gruppe 21B: Osen Gruppe 12: Silda Gruppe 13: Nygård/Skavøypollen/Evja Gruppe 14: Brandthamna Gruppe 15: Hagen Totalt 13 delkontrakt.
Forbreidende arbeide og utfylling for utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Oppgradering av veg/vegfylling på Hovden i Kinn kommune
Kinn kommune skal utbedre en steinfylling/bru på den kommunale vegen Kjeitangvegen Kv- 2021 på øya Hovden i Kinn kommune. Vegfyllinga har en lengde på ca. 36 meter og veibredde på ca. 3,2 meter. Høgde frå sjø til vegbane er ca. 4-6 meter (fjære/flo). Arbeidet består blant anna av sprengning, utfylling av veg, justering av svingradius, etablere sikring, gjennomstrømmningsveit for sjø, mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.