Alle aktuelle byggeprosjekter i Kinn

Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping av farled til dybde - 19,0m ref. sjøkartnull over en bredde på 140m.
Etablering av vannledning i Florø
Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp frå Botnaholten og Botnavegen/Botnavågen til nytt reinseanlegg på Kanalen. I tillegg vert det lagt ny hovudvassleidning på strekninga Botnavågen til Nybøvegen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient og sikre vasstilførsel til Florø. Det er knytt risiko til graving i grunnen og i nærheita av hovudvassleidning i drift.
Nybygg av veier i Kinn kommune
Utbygging av vegnettet må skje i rekkefølge: 1) Utvidelse av sving i Idrettsvegen, 2) Forlengelse av Gate 6 til Idrettsvegen, 3) Forlengelse av Konghaugvegen.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Barlindbotn
Fra 340 tonn/år til 700 tonn/år. Teknisk optimalisering av eksisterende anlegg.
Riving av sykehusbygg i Florø
Riving av 2 bygg: 7.900 m2 og 500 m2.
Oppgrdering av va anlegg i Eikefjord
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen.
Skredsikringsarbeider på riksveg 15 i Kinn kommune
Arbeidet omfatter forarbeid med sikring, rensk, skogrydding, samt levering og montering av fanggjerde.
Rehabilitering av barnehage i Kinn
Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig og innvendig løfteplattform. Vidare skal ventilasjonsanlegget oppgraderast, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.
Utvendig vedlikehold av kirke i Kinn kommune
Arbeidet omfattar blant anna: • Tømmerarbeider • Blikkenslagarbeider • Malerarbeid • Rigg & Drift.
Nybygg av toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy i Kinn kommune
Planen er at eksisterande bussskur i området blir flytta og nytt toalettbygg med integrert bussskur.
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponi i Purkehola. Mellom anna skal det tilførast meir rein masse for å dekke til deponiet.
Fornying av asbest vannledning i Kinn kommune
250 m. Ledningsfornying uten graving. No Dig.
Utskifting av VA-ledninger i Gaddevågen/Tua, Florø
Prosjektet består av 3 tidligare vedtekne investeringar frå hovudplanen. Tidligare prosjektnummer i parantes. (75029) Tiltak RD10-2 Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen (75031) Tiltak RD10-2 Pumpestasjon og overføring til Kanalen RA (75035) Tiltak V9a Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen
Innvendig vedlikehold av hovedhus ved fyr på Ytterøyane i Kinn kommune
Arbeidene består av innvendig nedvask av vegger og tak, da dette er angrepet av sopp og mugg etter å stått forlatt i ca 20 år. Det har vært ingen varme og lite ventilasjon der ute i disse årene. Det er nå blitt etablert solseller der ute og det er planlagt montering av avfuktere. Etter utvask skal en del overflater males opp igjen.
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajé» i Florø kulturhus i Kinn kommune
Kommunen skal ta over drifta av kinokiosken i Florø kulturhus og det er behov for å etablere ein kinokiosk på kulturhuset. I samband med det bør området ved kiosken/kantina utviklast til å bli eit område som er meir fleksibelt. Området kan ha potensiale som kantine/pauserom for dei tilsette, møteplass for brukarane av huset og som eit lite konsertlokale for intimkonsertar.
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponiet i Vedvik. Deponiet skal mellom anna tildekkast med rein masse og etablere prøvetakingspunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.