Alle aktuelle byggeprosjekter i Eidfjord

Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nye fritidstomter, ny turløype og ombygg av dagens veiadkomst i Eidfjord
Planområdet ligg ca. 6 km øst for Vøringsfossen og rett øst for eksisterande skisenter. Førmålet med planendringa er å tilrettelegga for ny turløypa, betre dagens vegløysning og fortetta deler av området med nye fritidstomter.
Fortetting av hytteområde i Sysendalen
Føremålet med planendringa er etablering av nye fritidsbustader nordvest i planområdet, noko fortetting i eksisterande felt samt legga til rette for vegtilkomst til fleire bueiningar. 10-12 nye tomter.
Etablering av bredbåndsnett i Eidfjord
Gjeld utbygging i ni delprosjekt: Brimnes; Bu; Elvavegen; Erdal; Hereid; Isdalen; Kvammen; Simadalen; Øvre Eidfjord. Totalt 13 delkontrakt.
Oppgradering av sjøfront med torg m.m. i Eidfjord sentrum, trinn 2
Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Montering av DAB og Nødnett i 4 tunneler på Riksveg 7 Måbødalen i Eidfjord kommune
Følgende tunneler inngår i prosjektet: Kvernhushaugtunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1983, tunnelklasse B. Lengde 542 m. Måbøtunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1986, tunnelklasse B. Lengde 1900 m. Storegjeltunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1980, tunnelklasse B. Lengde 840 m. Dalbergtunnelen Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1967, tunnelklasse B. Lengde 340 m. Alle tunneler er i Eidfjord kommune i Vestland fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.