Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Ombygging av kontor/administrasjonsbygg til inkluderingssenter i Bergen
Passivhus. Gnr/bnr: 161/699, 702 og 706. Bergen kommune har ervervet eiendommen for å benytte den til undervisning/idrett/kulturformål. Etat for inkludering vil få lokaler på gamle lærerhøgskolen.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Ny godsterminal i Bergen, Nygårdstangen
Nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen, herunder å driftsette nytt dobbeltspor for hele strekningen Arna til Bergen, nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon, modernisering og oppgradering av Nygårdstangen godsterminal og ivareta hensettingsbehov i Bergen
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Riving- og nybygg av sykehjem og behandlingssenter i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.
Nybygg av kontorbygg og parkeringskjeller på Kokstad i Bergen
15000 m2 over mark og 5000 m2 under mark.
Rehabilitering og innvendig vedlikehold av kontorbygg i Bergen
Totalrehabiliteringen har gitt et bygg med Breeam Very Good-sertifisering.
Utvidelse av kjøpesenter i bydel Fana i Bergen
Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15.000 kvadratmeter. I eksisterende senter ombygges cirka 3.200 kvadratmeter i forbindelse med utvidelsen. Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A.
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Nybygg av næring på Kokstad i Bergen kommune
18 mål. Kokstad Mobilitetspark vil bli et 16.500 kvadratmeter stort og næringslokale med 3.900 kvadratmeter overbygd uteareal og 4.250 kvadratmeter takparkering.
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Knarvik sentrum
107 moderne sentrumsleiligheter med 2 etg næring og parkering i bunn.
Rehabilitering og nybygg av boliger for utviklingshemmede i Bergen
Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. BREEAM metodikk "good".
Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Nybygg av boligblokk og en enebolig i Bergen
Gnr/bnr: 120/59, 60. Ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et nytt rekkehus i sør.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Ny- og ombygg av leiligheter på Gyldenpris i bydel Årstad i Bergen
3 eksisterende bygg og 2 nye. 34 leiligheter totalt, hvor av 21 leiligheter er i eksisterende bygning og 12 leiligheter i nybygg.
Nybygg av kontor, butikk og ombygging av leiligheter i Fana bydel, Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Riving av enebolig og nybygg av blokkleiligheter på Paradis i Bergen
Felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4.
Ombygg av bibliotek i Bergen
Biblioteket skal oppgraderes med nye tekniske anlegg for luft, lys og varme. Tiltakene omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, nytt vanninntak som medfører graving i historisk grunn rundt Biblioteket. Oppgradering av lys og varme i samme arealer. Bygningstekniske tiltak i form av nye tekniske rom på loft, oppgradering og forsterkning av etasjeskille, innkassing av ventilasjonskanaler, utskifting av systemhimlinger etc. Prosjektet er prosjektert og løsninger i fredet areal er omforent med Fylkeskonservator. Prosjektet skal gjennomføres med åpent bibliotek.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca. 1500-2000 m2.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Etablering av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse ved Steinsvikvatnet i Ytrebygda bydel
Det legges til rette for 20 nye boliger i form av 17 rekkehus, én tomannsbolig og én enebolig. I planområdet ligger det i dag tre eneboliger. Én av disse er planlagt revet, som følge av etablering av ny bebyggelse.
Utvidelse av barnehage i Bergen
Utvidelse til 132 plasser. Totalt blir bygget ca. 1800 m2.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
Rehabilitering av kirke i Bergen
T-2 Prosjekt Vest skal 3D-skanne og fotografere med drone i forkant av restaureringsarbeider.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Nybygg av boliger i Bergen
Mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Målet er en utnyttelse med et bruksareal på ca. 1.000-1.200 kvadratmeter.
Nybygg av boligblokk på Paradis, Fana bydel i Bergen
GNR/BNR: 13/107 mfl. 3-4 etasjer.
Fresing og asfaltering på fylkesveger i Vestland 2023
Asfaltarbeidene omfatter fylkesveier i kommunene Askvoll, Aurland, Bergen, Bjørnafjorden, Bremanger, Bømlo, Fjaler, Masfjorden, Måløy og Stryn.
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Innvendig restaurering av Korskirken i Bergen
Sprinkler- og varmeanlegg på separat prosjekt.
Innvendig oppgradering av skole i Bergen
Skolen kan være i bruk mens arbeidene pågår
Rehabilitering av leiligheter i Bergen kommune
Totalt er det 12 leiligheter som blir berørt, hvor 6 av leilighetene skal utvides til loft.
Nybygg av boliger i Laksevåg
1 tomannsbolg, 3 eneboliger.
Nybygg av garderobebygg i Bergen
Det er ønskelig å rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Riving av modulbasert barnehage i Olsvik, Bergen
I forbindelse med etablering av ny barnehage på Olsvik skal eksisterende modulbaserte anlegg rives. De eksisterende bygningene er oppført med containermoduler fra UniTeam, stablet i to etasjer, med 30 moduler i hver av de to bygningene. Bygningene har et bruttoareal på ca. 675 m2 hver, totalt ca.1350 m2.
Samlekontrakt for overflatebehandling av stålbruer i Vestland
Arbeidet omfatter vedlikehold og utskifting av overflatebehandling på stålkonstruksjoner for 7 bruer i Vestland fylke. Arbeidet omfatter også noe mekanisk reparasjon av betong og noe utskifting av ståldeler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.