Alle aktuelle byggeprosjekter i Bergen

Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Storavatnet-Kolltveit
Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Rehabilitering og ombygging av tinghus i Bergen
Kulturminneressurs: Schjelderup og Gram.
Renovering av leilighetsbygg i Bergen
Münsterbekken Borettslag (Frydenbølien 6-10-16-23)
Innvendig modernisering av teaterbygingen i Bergen
Blant annet ombygg/ rehabilitering av prøvesaler, nærverksted, publikumsheis og høyere takhøyde i teaterkjelleren.
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Nybygg av lager med kontor og forretningslokaler på Lønborg i bydel Bergenhus i Bergen
Gulv i første plan utføres med en frittbærende betongplate fundamentert på stålkjernepeler til fjell. Bæresystem utføres i stål og hulldekk med fasader utført som sandwichpaneler i stål kombinert med trekledning. Energiløsning utføres med varmepumpe kombinert med energibrønnpark. Bygget skal BREEAM sertifiseres (Very Good).
Nybygg av vaskehall/sterilsentral ved Haukeland universitetsykehus
Nybygget er på 5104 m2, hvorav 1370 m2 er under terreng.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Bygging av industri/lager på Kokstad i Bergen
Total tomteareal ca 18500 kvm.
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i Åsane
Prosjektet skal oppføres mellom Salhusvegen 18, 5131 Nyborg og Myrdalsvegen i Bergen kommune. Felles bod- og parkeringsanlegg med ca. 43 parkeringsplasser. Gnr/bnr: 189/63,325 mfl. 3-6 etasjer. Breeam Very Good, energiklasse A.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken i Bergen
Sjøbodene Sandviken består av 77 nye 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter i varierte størrelser fra 37 til 167 m2. Leilighetene har gjennomgående høy standard, gode planløsninger og flott interiør. Alle leilighetene får private uteområder i form av balkonger eller terrasser, med mest mulig utsikt og minst mulig innsikt. Flere av leilighetene får panoramautsikt mot sjøen.Leilighetene fordeler seg på fem bygg - A, B, C, D og E. Alle byggene har heis fra inngangsparti til alle etasjer
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Fana bydel i Nesttun, Bergen
Gnr/bnr: 42/27, 58, 656 og 628. Ca 90-100 stk boliger Ca. 200-400 kvm næring.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser. Tidligere prosjektnamn Solheimsviken kontorbygg.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av næring og leiligheter i Straume
Det ene bygget vil bestå av næringslokaler i første etasje og et leilighetshotell med 55 leiligheter i resten av bygget. Det andre bygget får to etasjer med næringslokaler og 20 leiligheter for utleie på toppen.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av flerbrukshall, kunstgressbane, tribune mm på Mulen i Bergen kommune
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Ombygging og rehabilitering av studentboliger på Løvstakksiden i Bergen
Lotheveien 2-20. Rehabilitering og ombygning av eksisterende leilighetsbygg med 50 leiligheter til studentboliger med 170 hybelenheter.
Rehabilitering av næringsbygg i Bergen sentrum
Castbergkvartalet, som består av de fem eiendommene Vestre Torggaten 5, 7 og 9 samt Håkonsgaten 28A og B. Disse skal slås sammen til ett bygg.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Ombygg av kontor, forretning og tjenesteyting på Kokstad i Bergen
KD4 Vinkelen = 4,04 mål. Planlegger totalt 13000 kvm delt på tre bygg.
Ny- og ombygg av bofellesskap ved tidligere skole i Bergen kommune
Tidligere Haugland skole. Etablering av to bofellesskap (tun 1 og 2) for psykisk utviklingshemmede med utfordrende adferd. Hvert bofellesskap skal inneholde 6 boenheter og en tjenestebase. Tun 1 består av et nybygg i kombinasjon med ombygging av den eldste skolebygningen fra 1952. Tun 2 etableres som et nytt bygg.
Nybygg av forretningsbygg og boliger i Fyllingsdalen
Gnr. 21, bnr. 4, mfl. Planens hovedformål er å tilrettelegge for dagligvarebutikk på ca. 1500m2 og ca. 15 boliger. Planforslaget omfatter også en barnehagetomt, som er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan. Boligene skal etableres over butikken. Illustrasjoner viser at det er tenkt rekkehus i vest og lavblokker i øst, med felles uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom disse. Bebyggelsen vil variere fra to til fire etasjer.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane i Bergen
Gnr/bnr. 186/237, 315 m.fl. Inntil 9 leiligheter, 2 huskroppar.
Teknisk oppgradering av ungdomsskole i Bergen kommune
Etablering av to nye ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg, utskifting av innvendige dører, diverse mindre innvendige bygningsmessige arbeider, nye tekniske anlegg som sprinkler, adgangskontroll, innbruddsalarm og løfteplattform.
På- og ombygg av hotell i Bergen
Påbygg i to etasjer med 27 nye hotellrom og rehabilitering av en etasje med 14 hotellrom.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus. 5 småhus i rekke.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Nybygg av kommunale utleieboliger i Bergen kommune
Totalt 13 boenheter. Deltilbud 1 skal ha 8 boenheter. Deltilbud 2 skal ha 5 boenheter.
Ombygg av leilighets- og næringsbygg i Bergen
Tekniske installasjoner, overflater mm.
Nybygg av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Riving av existerende bygg. Nybygg leiligheter mm. Gnr/bnr 41/602 mfl.
Nybygg av leiligheter i Bergen
HELLEVEIEN / LØNBORGLIEN. Tiltakshaver er Aspedalen Utbygging.
Nybygg av rekkehus i Bergen
Nybygg av 10st rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Bergenhus
Gnr. 166, Bnr. 734 m.fl.
Utbedring av parkeringsanlegg i Bergen
Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
Ombygg til leiligheter på Melkeplassen i Laksevåg
Tidligere forlegningbygget og sykehjemmet (Soltun Aldersheim).
Ombygg til kontor i Laksevåg
Hovedkontor til Frydenbø. Futurebuilt. Nesten 100 prosent gjenbruk.
Riving- og tilbygg av hostel i bydel Bergenshus
Kong Oscars gate 46 og 48 foreslås rives og kobles sammen med eksisterende bygg i Kong Oscars gate 44.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.