Alle aktuelle byggeprosjekter i Bømlo

Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Bømlo kommune
Bustad A: P-rom 43m2 /BRA : 55 m2 Bustad B: P-rom 42m2 /BRA : 54 m2 Bustad C: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 Bustad D: P-rom 76m2 / BRA : 88 m2 BYA: 396 m2 ekskl. parkering.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Meling, Bremnes
Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for etablering av ca. 35-45 bustadeiningar. Ein ser føre seg at det skal etablerast ein kombinasjon av eine- og 2- mannsbustader. Gnr/bnr. gnr./bnr. 101/1, 101/57, 101/116, 104/2, 104/3, 104/4 og 104/24. Størrelse på planområdet, ca daa: 47,5
Fortetting av naust mm i Bømlo
Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane: 8/1, 8/4, 8/26, 8/27, 8/37, 8/44, 8/52 og 8/63, og utgjer totalt ca. 9,9daa. Føremålet med reguleringsplanen er å fortette eksisterande naustområde med ca. 8 naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar og småbåtanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.