Alle aktuelle byggeprosjekter i Austevoll

Nybygg av boliger i Kolbeinsvik
Detaljreguleringa har som føremål å opne for konsentrert bustad og einebustadar sentralt i Kolbeinsvik på eigedom med gbnr. 58/13, 145, 91, 158, del av 58/5, 12 og 289. Det vert lagt opp til ein høg utnytting av tomta med 10 nye bustader og maksimalt 28 nye bueiningar. Det vert i samband med dette blant anna etablert ny veg med fortau inn i planområdet, miljøstasjon,v ass-o g avløpsleidningar, septiktankar, utbetra straumnett, leikeområde og gangvegar. Planområde er om lag 30,2 daa
Etablering av nytt parkeringsareal, uteområde og tilkomstvei ved skole i Storebø
Dette er eit prosjekt for å utbetre veg og opparbeide parkeringplassar på sørsida av ungdomsskulen.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.
Etablering av masseuttak/massedeponi i Austevoll kommune
Uttak av stein til byggeråstoff, nydyrking av utmark gjennom å konstruere fulldyrka jord med tilkjørte masser, samt etablere et mellomlager for jord- og steinmasser, på Nordre Vik i Austevoll kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.