Alle aktuelle byggeprosjekter i Askvoll

Fortetting av hyttefelt, etablering vegtilkomst og utvidelse av naust og flytebryggeområde i Askvoll
Ca. 119 dekar. Fortetting med opptil 10 nye hyttetomter. Funkisstil. Minst 14 naust. Permanent flytebryggeanlegg med plass til om lag 34 båtar, plus gjestande båtar og bølgjebrytar. Sanitæaranlegg/sjøboder.
Nybygg av hytter på Atløy i Askvoll
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for fleire hyttetomter som ei utviding av allereie eksisterande hyttefelt. Det er planlagt om lag 15 hyttetomter, med tilsvarande størrelse som eksisterande tomter (600-700 m2). Varsla planområde er på ca. 105 daa.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
Del av 213/4. Føremålet med planen er å regulere eigedommen til bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av seks bustadtomter i Kleppeneset i Askvoll kommune.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
Tomt nr 1-10-20-21. Tomt 1 (205/100) har eit areal på 704 m2. Den ligg inneklemt med veg på 3 sider og har ikkje særleg utsyn. Tomt 4 (205/98) har eit areal på 786 m2. Den skal ifølgje reguleringsplanen ha felles tilkomst med naboeigedomane frå norvest. Den har god utsikt og relativt lett å opparbeide. Tomt 10 er 740 m2 og ligg svært eksponert til ved kryss mellom fylkesveg og kommunal veg og er dermed lite attraktiv. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m. Tomt 21 (205/101): er 1001 m2. Den ligg ein del lågare enn tilkomstvegen, og er såleis vanskeleg å utnytte. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m. Tomt 20 ligg også noko lågare enn tilkomstvegen den har form som ein trekant med areal 635 m2. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
4 ledige tomter. Tomt nr 41-42-43-44. Tomtene har ein storleik på over 1100 m2. Det er bygt veg og lagt fram vatn- og avløp og gatelys til tomtene. Området er i dag ganske tilvakse. Tomtene ligg noko høgare enn vegen noko som gjer tomtene vanskeleg å utnytte og vil medføre ein del fjellsprenging. Dei har ikkje særleg utsyn. Desse bør omregulerast.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
5 ledige tomter. Tomt nr 2-3-4-5-6. Tomtene har ein storleik på mellom 930-1300 m2.
Utvidelse av eksisterende fiskeoppdrettanlegg i sjø i Askvoll kommune
Landøy Fiskeoppdrett AS søkjer om å auke kapasiteten med 4 bur. Det vil dermed vere 8 bur til saman. Lokaliteten var opphaveleg planlagt for 8 bur. Det vert ikkje søkt om auke av MTB.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for ca 6 tomter.
Etablering av bredbåndsnett i Askvoll
Gjeld utbygging i eitt delprosjekt: Løvik, Rørvik og Hestvik - Førdefjorden. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.