Alle aktuelle byggeprosjekter i Alver

Oppgradering av renseanlegg på Mongstad
Oppgradering av renseanlegg for oljeholdig spillvann.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 22/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av boligområde i Manger
81,4 dekar. 24 eneboliger og 1 hytte. Materialbruken skal i hovudsak vere tre, murverk og naturstein, og fargesettinga skal vere jord- og bergfargar. Bustaden i området skal ha einskapleg arkitektur og fargesetting.
Vedlikeholdsarbeid på hengebruer i Vestland fylkeskommune
12-1821 Tofterøy bru, 12-1487 Herdlesundet bru og 12-1252 Alverstraumen bru.
Oppdimensjonering av vannledning i Frekhaug
Prosjektet inneber oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy-området frå det nye vassverket på Hesdal. Prosjektet er ei fortsetting av strekninga frå vassbehandlingsanlegget til Myrvollane, som er vart ferdig i 2022. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidningen.
Trafikksikkerhetstiltak langs E39 i Nordhordland
Det skal utføres fire tiltak langs E39 i Nordhordland. Tiltaka strekker seg frå Ytre Gjervik ved vegref. EV39 K S73D1 m11850 til Vikasund ved vegref EV39 S71D1 M1950.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.